Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Víza do Bieloruska

 

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

Víza do Bieloruska

Vstupné víza:
jednovstupové
dvojvstupové
viacvstupové (ročné)

Potrebné doklady pre jednovstupové a dvojvstupové víza:

-          vyplnený vízový dotazník;
-          platný cestovný pas musí mať aspoň 2 prázdne strany a jeho platnosť musí najmenej o 90 dní prevyšovať dobu predpokladaného dátumu opustenia územia Bieloruska;
-          aktuálna fotografia 35 x 45 mm na bielom pozadí;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje;
-          fotokópia vodičského preukazu;
-          pracovná zmluva vodiča s firmou dopravcu. Ak je pracovná zmluva vystavená v inom roku ako sa podáva žiadosť o víza, treba doložiť potvrdenie dopravnej spoločnosti, že pracovný pomer žiadateľa v uvedenej firme stále trvá.

Viacvstupové vízum má platnosť 1 rok, oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Bieloruska do 90 dní v priebehu 1 roka. Potrebné doklady:

-          vyplnený vízový dotazník;
-          platný cestovný pas musí mať aspoň 2 prázdne strany a jeho platnosť musí najmenej o 90 dní prevyšovať dobu predpokladaného dátumu opustenia územia Bieloruska;
-          aktuálna fotografia 35 x 45 mm na bielom pozadí;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje;
-          fotokópia vodičského preukazu;
-          pracovná zmluva vodiča s firmou dopravcu. Ak je pracovná zmluva vystavená v inom roku ako sa podáva žiadosť o víza, treba doložiť potvrdenie dopravnej spoločnosti, že pracovný pomer žiadateľa v uvedenej firme stále trvá.
-          originál žiadosti pozývajúcej bieloruskej právnickej osoby (pozvanie). Žiadosť právnickej osoby so sídlom v Bielorusku musí byť na hlavičkovom papieri s uvedením úplného názvu, poštovej adresy (sídla) a telefónu. Žiadosť musí byť opečiatkovaná a musí obsahovať čestné prehlásenie pozývajúcej právnickej osoby, že pozývaný cudzinec dodrží právne predpisy o pobyte cudzincov na území Bieloruska. Na žiadosti musí byť uvedené, že pozvanie sa uskutočňuje na základe zmluvy - kontraktu s bieloruskou firmou - na predpísanom tlačive Pozvania v bode 10 v 2. odstavci a v bode 4 v 3. odstavci.
-          originál výpisu o právnickej osobe z jednotného štátneho registra právnických osôb a súkromných podnikateľov Bieloruska alebo bieloruským notárom overená kópia dokladu o registrácii právnickej osoby (doklady sú platné rok od vystavenia);
-          kópia zmluvy – kontraktu, dohody s bieloruskou firmou. Kópia musí byť zviazaná a overená bieloruským notárom, ako aj každá strana zmluvy overená odtlačkom pečiatky pozývajúcej bieloruskej spoločnosti.

Ak nie je s dopravcom uzavretá priama zmluva s bieloruskou pozývajúcou spoločnosťou, treba dokladovať ďalšie zmluvné vzťahy notársky overenými zmluvami. Ak sa tieto skladajú z viacerých strán, musia byť notársky zviazané.

Tranzitné vízum:
jednovstupové
dvojvstupové
viacvstupové (ročné)

Potrebné doklady:

-          vyplnený vízový dotazník;
-          platný cestovný pas musí mať aspoň 2 prázdne strany a jeho platnosť musí najmenej o 90 dní prevyšovať dobu predpokladaného dátumu opustenia územia Bieloruska;
-          aktuálna fotografia 35 x 45 mm na bielom pozadí;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje;
-          fotokópia vodičského preukazu;
-          pracovná zmluva vodiča s firmou dopravcu. Ak je pracovná zmluva vystavená v inom roku ako sa podáva žiadosť o víza, treba doložiť potvrdenie dopravnej spoločnosti, že pracovný pomer žiadateľa v uvedenej firme stále trvá.

Lehota na vybavenie víz:

obyčajné – do 5 pracovných dní
expresné – do 3 pracovných dní

Poplatky za vystavenie všetkých druhov víz:  (zmena od 1. januára 2017)

  • bežná lehota (do 5 pracovných dní):           68,50 EUR
  • zrýchlená lehota (expres):                         128,50 EUR

Kontakt

Ľudmila Vidličková
tel.: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 473 920
e-mail: vidlickova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
tel.: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Prílohy:
pdf iconvízový dotazník.pdf (186,8kB)
Vzor Bieloruský vízový dotazník tranzit 1.tif (116,4kB)
Vzor Bieloruský vízový dotazník tranzit 2.tif (130,4kB)
Vzor Bieloruský vízový dotazník vstup 1.tif (114,4kB)
Vzor Bieloruský vízový dotazník vstup 2.tif (132,6kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2017

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR