Sluzby 2015

Ako sa stať členom združenia

 

Členom združenia môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá vysloví súhlas so Stanovami Združenia ČESMAD Slovakia a spĺňa podmienky na prijatie za člena združenia podľa týchto stanov. Žiadosť o prijatie za člena združenia sa podáva formou prihlášky, ktorá je k dispozícii v priloženom súbore. O prijatí za člena rozhoduje prezídium združenia prihliadajúc na vyjadrenie príslušného regionálneho výboru. Členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia prezídia. Regionálne výbory pri vyjadrení k žiadosti o členstvo a prezídium pri prijímaní nového člena skúmajú splnenie podmienok požadovaných stanovami združenia na prijatie za člena združenia.


Podmienky členstva a na prijatie za člena združenia, ak nie je uvedené inak, sú najmä:

 • vyrovnanie všetkých záväzkov voči združeniu (posudzujú sa aj záväzky všetkých subjektov, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť),
 • dobrú povesť (firmy, majiteľa, štatutárneho zástupcu, zodpovedného zástupcu – odporúčaním regionálneho výboru, ktorý na tento cieľ má právo zisťovať o žiadateľovi potrebné skutočnosti v zmysle Kódexu člena Združenia ČESMAD Slovakia),
 • platné oprávnenie na podnikanie na výkon cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy,
 • faktické užívanie (napr. vlastníctvo, nájom alebo lízing) aspoň jedného vozidla (ďalej len "vozidlo"). Vozidlom sa rozumie motorové nákladné vozidlo s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 900 kg alebo vozidlo určené na hromadnú prepravu osôb,
 • poskytovanie pravdivých a neskreslených údajov,
 • splnenie ďalších podmienok stanovených zákonom pre oblasť dopravy,
 • štátne občianstvo SR žiadateľa o členstvo, ak ide o fyzickú osobu alebo štátne občianstvo SR väčšinového spoločníka, resp. akcionára žiadateľa o členstvo, ak ide o právnickú osobu.

Členstvo v združení sa udržiava platením ročného členského príspevku, ktorý je stanovený na základe počtu vozidiel evidovaných na člena na základe platnej finančnej spôsobilosti v zmysle zákona o cestnej doprave. Výška členského príspevku je uvedená v stanovách združenia.

 

Náležitosti potrebné na zaevidovanie dopravcu

 1. Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (vo forme rozhodnutia), ktoré vydáva okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja podľa & 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, Nariadenia ES č. 1071/2009 a Nariadenia ES č. 1072/2009;
 2. Povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy (vo forme rozhodnutia), vydané Krajským úradom dopravy podľa § 21 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, účinný do 28.2.2012 - ak dopravca nemá vydané povolenie podľa predchádzajúceho bodu;
 3. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Ak dopravca nie je zapísaný ani v obchodnom ani v živnostenskom registri, predkladá dokument "Potvrdenie o pridelení IČO", ktoré vydáva Štatistický úrad SR;
 4. Licencia Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste;
 5. Veľké technické preukazy všetkých vozidiel (originály na nahliadnutie + kópie  na založenie). V prípade prenájmu vozidiel aj nájomné zmluvy, v ktorých je pravosť podpisov prenajímateľa a nájomcu notárom overená;
 6. Dopravca pri registrácii zaplatí jednorazový registračný poplatok vo výške 166,00 EUR a 3,30 EUR za každé zaregistrované vozidlo.

 

V prípade cestnej dopravy pre vlastnú potrebu treba doložiť:

-  Povolenie na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (Rozhodnutie vydané Obvodným úradom pre cestnú dopravu  a pozemné komunikácie v sídle kraja);

-  Kópiu licencie Spoločenstva, ak sa jedná o prepravu do alebo zo štátu EÚ;

-  Osvedčenie č. ...... vydané na základe Nariadenia (ES) č. 1073/2009 na dopravu pre vlastnú potrebu vykonávanú autokarmi a autobusmi medzi členskými štátmi (žltej farby) vydané miestne príslušným Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja;

-   výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba) alebo obchodného registra (právnická osoba) nie staršie ako 3 mesiace. Ak dopravca nie je zapísaný ani v obchodnom ani v živnostenskom registri, predkladá dokument "Potvrdenie o pridelení IČO", ktoré vydáva Štatistický úrad SR;

-   čestné prehlásenie, že vozidlá budú využívať len na dopravu pre vlastnú potrebu;

-   objednávku, prípadne zmluvu so zahraničným partnerom, z ktorej bude táto skutočnosť zjavná.

 

 

 

Prílohy:
Prihláška za člena.docx (22,2kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR