Sluzby 2015

České diaľničné nálepky 2017

 

Združenie ČESMAD Slovakia ponúka na svojich regionálnych pracoviskách v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Nových Zámkoch na predaj diaľničné nálepky pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t platné na území Českej republiky a Rakúska na rok 2017.


Cenník diaľničných nálepiek na rok 2017 platný od 1.12.2016
 

10-dňová do 3,5 t10,00
Mesačné do 3,5 t14,00
Ročné do 3,5 t50,00
10-dňová pre prípojné vozidlá10,00
Mesačné pre prípojné vozidlá14,00
Ročné pre prípojné vozidlá50,00
České diaľničné nálepky   Cena/ks (eur)
10-dňová do 3,5 t 12,00
Mesačné do 3,5 t 17,00
Ročné do 3,5 t 57,00

 

Ceny českých diaľničných nálepiek sa budú v roku 2017 priebežne meniť v závislosti od kurzu EUR/CZK.

 

1. Objednanie diaľničných nálepiek s úhradou na základe vystavenia výzvy

Objednávky si môžete stiahnuť z nasledovných odkazov:

DN 2017 formulár
DN 2017 objednávka 

DN 2017 objednávka - s kuriérom
Žiadosť o výmenu DN
Pokyny a pobočky Českej pošty

Kontakt:

Predaj slovenských elektronických nálepiek:

tel. +421 2/ 436 40 726

infolinka: +421 2/ 32 777 777

Predaj rakúskych a českých nálepiek:

Patrik Šteis
tel. 02/55 42 38 43
mob. 0903 473 150
e-mail steis@cesmad.skdialnicnenalepky@cesmad.sk

Ing. Gabriel Kozák
e-mail: kozak@cesmad.sk
Tel.: 02/5541 0415
Mob.: +421 911 282 766

 

2. Predaj diaľničných nálepiek s úhradou v hotovosti, resp. platobnou kartou

Regionálne pracovisko Bratislava
Ľudmila Vidličková
tel./fax 02/55 41 04 11
mobil 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová
tel.:   02/55 41 04 11
mobil 0903 282739
e-mail prokopiusova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel. 055/644 23 03
mobil 0903 754 640
fax 055/644 00 97
e-mail kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Katarína Križková
tel. 048/414 57 77
mobil 0915 981528
fax 048/414 11 45
e-mail krizkova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel. 035/642 42 43
mobil 0903 467 850
fax 035/642 42 43
e-mail zamky@cesmad.sk

 

Výmena diaľničnej nálepky:

Výmenu alebo náhradu českých diaľničných nálepiek s lehotou platnosti na kalendárny rok s výnimkou výmeny diaľničných nálepiek podľa bodu 2.2 vykonávajú na základe vyplnenej žiadosti (v prílohe) a za stanovený poplatok oprávnené prevádzky Českej pošty, š. p., ktorých zoznam je uvedený nižšie.

Pravidlá výmeny a náhrady českých diaľničných nálepiek:

2.1 Výmena českých diaľničných nálepiek
Ročné diaľničné známky preukazujúce zaplatenie poplatku za používanie diaľnic a rýchlostných ciest v Českej republike možno vymeniť na základe vyplnenej žiadosti (v prílohe), a to z nasledujúcich dôvodov:
·    poškodenie čelného skla motorového vozidla,
·    chybná manipulácia s diaľničnou známkou (chyba pri vyplňovaní evidenčného čísla vozidla, poškodenie pred nalepením a pod.),
·    zmena prechodnej značky motorového vozidla na evidenčné číslo. 

K žiadosti sa prikladá:
·    prvá časť diaľničnej známky nalepená na priehľadnú fóliu tak, aby bola viditeľná predná, ako aj zadná strana, pričom minimálne tri čísla zo šesťmiestneho poradového čísla a jedno písmeno z dvojpísmennej série, vrátane aspoň časti ochranného holografického prvku, musia byť v takom rozpoznateľnom stave, aby sa porovnaním s druhou časťou známky dala jednoznačne potvrdiť pravosť diaľničnej známky,
·    neporušená druhá časť známky identická s odlepenou prvou časťou známky, vrátane vyplneného evidenčného čísla, resp. prechodnej značky.


2.2 Výmena poškodených diaľničných známok
Výmena poškodených diaľničných známok sa vykonáva bezplatne pri nálepkách s ľubovoľnou lehotou platnosti a bez vyplnenej žiadosti.

Za poškodenú diaľničnú známku sa považuje:
1.    diaľničná známka, ktorú nemožno odlepiť z podkladovej papierovej časti,
2.    pri ktorej došlo k čiastočnému alebo úplnému roztrhnutiu podkladového papieru a ten zostane v kontakte s odlepenou fóliou,
3.    pri ktorej došlo k porušeniu celistvosti známky vplyvom vysokej priľnavosti lepidla k podkladovému papieru.

V prípade vyššie uvedených chýb diaľničných známok možno tieto chyby reklamovať priamo u predajcu, u ktorého došlo ku kúpe diaľničnej známky, alebo na všetkých prevádzkach Českej pošty, ktoré zabezpečujú výmenu poškodených známok.
Podmienky výmeny chybnej diaľničnej známky:
·    predloženie oboch častí diaľničnej známky,
·    doklad o kúpe diaľničnej známky (s výnimkou reklamácie uplatnenej na prevádzke Českej pošty).


2.3 Náhrada diaľničných známok
Náhradu diaľničných známok možno vykonať z nasledujúcich dôvodov:

·    poškodenie čelného skla motorového vozidla, keď v prípade zničenia prvej časti známky nemožno uplatniť z dôvodu jej stavu výmenu podľa bodu 2.1.
K žiadosti sa prikladá:
o    neporušená druhá časť známky,
o    doklad vydaný príslušným orgánom polície ČR alebo hasičského záchranného zboru o vykonaní vyšetrovania vo veci (napr. kópia zápisu o dopravnej nehode, pri ktorej došlo k zničeniu prvej časti diaľničnej známkky z dôvodu poškodenia čelného skla, kópia zápisu o vyšetrovaní vo veci odcudzenia čelného skla alebo požiaru vozidla, či inej udalosti súvisiacej s jeho poškodením, pri ktorej došlo k zničeniu prvej časti známky),
o     ak k poškodeniu došlo mimo územia ČR, doklad vydaný príslušným zahraničným orgánom polície alebo hasičským záchranným zborom s overeným prekladom do českého jazyka.

·    odcudzenie prvej časti diaľničnej známky
K žiadosti sa prikladá:
o    neporušená druhá časť známky,
o    doklad vydaný príslušným orgánom polície ČR,
o    ak k odcudzeniu došlo mimo územia ČR, doklad vydaný príslušným zahraničným orgánom polície s overeným prekladom do českého jazyka.

·    odcudzenie alebo strata druhej časti diaľničnej známky
K žiadosti sa prikladá:
o     prvá časť známky nalepená na priehľadnú fóliu tak, aby bola viditeľná predná, ako aj zadná strana, pričom minimálne tri čísla zo šesťmiestneho poradového čísla a jedno písmeno z dvojpísmennej série, vrátane aspoň časti ochranného holografického prvku musia byť v takom rozpoznateľnom stave, aby bolo možné jednoznačne potvrdiť pravosť diaľničnej známky,
o    doklad vydaný príslušným orgánom polície ČR, alebo v prípade straty známky čestné prehlásenie žiadateľa o jeho strate,
o    ak k odcudzeniu došlo mimo územia ČR, doklad vydaný príslušným zahraničným orgánom polície o vykonanom vyšetrovaní udalosti, pri ktorej došlo k odcudzeniu druhej časti známky s overeným prekladom do českého jazyka.

·    odcudzenie motorového vozidla
K žiadosti sa prikladá:
o    neporušená druhá časť diaľničnej známky,
o    kópia „Uznesenia o odložení veci“ v zmysle trestného poriadku, vydaného príslušným orgánom polície ČR,
o    ak k odcudzeniu došlo mimo územia ČR, doklad vydaný príslušným zahraničným orgánom polície s overeným prekladom do českého jazyka.

2.4 V prípadoch výmen a náhrad diaľničných známok podľa bodu 2.1 a 2.3 obsahuje žiadosť čestné prehlásenie, ktorým žiadateľ potvrdzuje, že neuplatnil žiadnu požiadavku na úhradu poškodenej, odcudzenej, zničenej alebo stratenej diaľničnej známky.

2.5 Štátny fond dopravnej infraštruktúry je v sporných prípadoch, ktoré uvedené pravidlá jednoznačne neriešia, oprávnený k vydaniu konečného písomného rozhodnutia.

2.6 Výmenu alebo náhradu diaľničnej známky možno vykonať iba v čase jej platnosti, pričom sa vydá známka s rovnakou lehotou platnosti a hmotnostnej kategórie vozidla. Rovnaký postup sa použije aj v prípade uplatnenia reklamácie chybnej diaľničnej známky.

2.7 Pri zmene evidenčného čísla vozidla sa výmena nevykoná a diaľničná známka zostáva naďalej v platnosti.


Na výmenu alebo náhradu dvojdielnej diaľničnej známky sú oprávnené prevádzky Českej pošty, š. p., uvedené v prílohe.


Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2016

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR