Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Elektronické mýto a Česmad Slovakia

 

ČESMAD Slovakia a SkyToll, a. s., podpísali 2. septembra 2009 „Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb súvisiacich s elektronickým výberom mýta prostredníctvom Hraničných distribučných miest a Kontaktných miest“.

Podľa tejto zmluvy ČESMAD Slovakia prevádzkuje na Slovensku 8 Kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a 21 Hraničných distribučných miest z celkového počtu viac ako 100 distribučných miest. 21 Hraničných distribučných miest sa nachádza na tranzitných hraničných priechodoch, ktoré sú jasne označené logom Mýta.

Kontaktné miesta

Kontaktné miesta sú otvorené od 19. októbra 2009 vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky a poskytujú tieto zákaznícke služby:
 

 • registráciu
 • uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta a v režime následného platenia mýta
 • uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
 • poskytnutie palubnej jednotky
 • prijímanie zabezpečenia záväzkov úhrady mýta a záväzku vrátenia a nepoškodenia palubnej jednotky a príslušenstva
 • sprostredkovanie pevnej inštalácie palubnej jednotky do vozidla
 • výmenu poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
 • spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie zábezpeky za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie zábezpeky vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
 • príjem predplateného mýta (kreditu)
 • vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
 • príjem doplatku mýta
 • poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
 • poradenstvo k elektronickému výberu mýta
 • príjem hlásení o technických problémoch
 • príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov.

Hraničné distribučné miesta

Hraničné distribučné miesta sú distribučné miesta na hraničných prechodoch alebo v blízkosti hraničných prechodoch a poskytujú tieto zákaznícke služby:

 • registráciu
 • uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta
 • uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
 • poskytnutie palubnej jednotky
 • prijímanie zabezpečenia záväzku vrátenia a nepoškodenia palubnej jednotky a príslušenstva
 • výmenu poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
 • spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie zábezpeky za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie zábezpeky vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
 • príjem predplateného mýta (kreditu)
 • vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
 • poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
 • poradenstvo k elektronickému výberu mýta
 • príjem hlásení o technických problémoch
 • príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov

 

 

10 najdôležitejších informácií o elektronickom výbere mýta v SR

 

 1. Nový systém spoplatnenia vybranej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike prostredníctvom elektronického výberu mýta bol uvedený do prevádzky 1. januára 2010.
 2. Mýto je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku cesty na základe elektronicky získaných údajov. Mýto je príjmom správcu výberu mýta – Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“) a možno ho uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo palivovou kartou vydanou vydavateľom schváleným správcom výberu mýta.
 3. Cestná infraštruktúra, podliehajúca elektronickému výberu mýta, pozostáva z vymedzených úsekov ciest stanovených vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvomi bodmi vymedzeného úseku cesty. Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest definujú príslušné ustanovenia zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“).
 4. Vozidlá s povinnosťou úhrady mýta sú podľa príslušných ustanovení zákona o výbere mýta motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uvedené v prílohe č. 1 časť B bod 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (vozidlá kategórie M, N a G), okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G. Podrobné informácie o kategóriách motorových vozidiel s povinnosťou úhrady mýta sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
 5. Sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti pre jednotlivé typy vymedzených úsekov ciest a jednotlivé kategórie motorových vozidiel s povinnosťou úhrady mýta sú stanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení. Úhrade mýta podliehajú všetky vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest a vymedzené úseky vybraných ciest I. triedy. Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy a vymedzené úseky všetkých ciest II. a III. triedy sú spoplatnené nulovou sadzbou mýta.
 6. Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest uzatvára správca výberu mýta (NDS) a prevádzkovateľ vozidla alebo iná osoba na to oprávnená (ďalej len „prevádzkovateľ vozidla“). Touto zmluvou sa správca výberu mýta zaväzuje po uzavretí zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky umožniť prevádzkovateľovi vozidla užívanie vymedzených úsekov ciest podľa zákona o výbere mýta a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje za užívanie vymedzených úsekov ciest platiť mýto a plniť si záväzky s tým súvisiace.
 7. Systém elektronického výberu mýta umožňuje prevádzkovateľovi vozidla vybrať si z dvoch režimov platby. V režime predplateného mýta môže prevádzkovateľ vozidla užívať vymedzené úseky ciest až po uhradení mýta. V režime následného platenia mýta môže prevádzkovateľ vozidla užívať vymedzené úseky ciest pred úhradou mýta, pričom správcovi výberu mýta vopred poskytne zabezpečenie záväzku úhrady mýta prostredníctvom bankovej záruky, hotovostnej zábezpeky alebo prostredníctvom vydavateľa palivových kariet schváleného správcom výberu mýta. Vypočítané mýto potom platí po skončení príslušného mesačného zúčtovacieho obdobia.
 8. Palubná jednotka je elektronické technické zariadenie (skrátene „OBU“ – z anglického On-Board-Unit) umožňujúce zaznamenať presné údaje o využitých vymedzených úsekoch ciest vozidlami s povinnosťou úhrady mýta, ktoré slúžia na výpočet mýta. Prevádzkovateľ a/alebo vodič vozidla je povinný pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest (vrátane vymedzených úsekov ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta) umiestniť vo vozidle a uviesť do činnosti palubnú jednotku vrátene jej príslušenstva v súlade so zákonom o výbere mýta tak, aby umožňovala získať údaje potrebné na výpočet mýta a na výkon kontroly výberu mýta. Palubná jednotka je neprenosná.
 9. Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky uzatvára prevádzkovateľ systému (SkyToll, a. s.) s prevádzkovateľom vozidla po uzatvorení zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest. Touto zmluvou sa prevádzkovateľ systému zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi vozidla užívanie vymedzených úsekov ciest podľa zákona o výbere mýta a prevádzkovateľ vozidla sa zaväzuje za každú palubnú jednotku a jej príslušenstvo poskytnúť zábezpeku na zabezpečenie jej vrátenia. Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky možno uzavrieť výlučne v rovnakom režime, v akom bola uzatvorená zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest.
 10. Informácie o elektronickom výbere mýta možno získať na zákazníckej linke + 421 2 35 111 111, na internetovom portáli www.emyto.sk alebo v sieti zákazníckych miest, ktorú tvorí 8 kontaktných miest vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky a takmer 100 distribučných miest na vybraných čerpacích staniciach a hraničných priechodoch v rámci celého Slovenska označených logom služby Mýto.

 

Zdroj: www.emyto.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2016

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR