Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Legislatíva

 

Právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti elektronického výberu mýta

Základným legislatívnym predpisom v oblasti elektronického výberu mýta je zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o výbere mýta“), ktorý upravuje:

  1. a) podmienky elektronického výberu mýta anáhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len „vymedzené úseky ciest“),
  2. b) práva apovinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
  3. c) podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
  4. d) zmierovacie konanie voblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
  5. e) postup pri autorizácii anotifikácii,
  6. f) výkon kontroly dodržiavania zákona ovýbere mýta,
  7. g) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
  8. h) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom ovýbere mýta a osobitným predpisom [Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (2009/750/ES) (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009)].

Súvisiace právne predpisy a vykonávaciu legislatívu podzákonnej právnej formy v oblasti elektronického výberu mýta reprezentujú predovšetkým:

1)    vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v platnom znení,

2)    nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení,

3)    vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Vyššie uvedené právne predpisy v oblasti elektronického výberu mýta môžete nájsť aj na internetovom portáli www.zbierka.sk a/alebo https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov.


Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2016

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR