Registrácia   /   Prihlásenie Jazyk:Slovensky Deutche Sprache Switch to English
Oznamy
O združení
Členstvo
Organizačná štruktúra
Zasadnutia a rokovania
Karnety TIR
 
  Vydávanie karnetov
  Pravidlá používania karnetov
  Dohovor TIR
  Reklamácie karnetov
  Preprava tovaru ES na karnety TIR
  Postup v prípade krádeže
  Vrátenie záruky
  Banková záruka
  HS kód
  Tabule TIR - upozornenie
  Pridelenie čísla EORI
Možnosti propagácie
Podujatia
Tlačové správy
Fotogaléria
Otváracie hodiny
Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov 
 Slovensko...
 
 
Slovensko: Dojazd kamiónov 
 Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru...
 
 
Používanie povolení ITF/CEMT na území Maďarska 
 Maďarsko informuje všetkých členov ITF/CEMT , že 3. apríla 2014 bola zverejnená zmena nariadenia vlády č . 261 / 2011 . ( XII....
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Kazachstan...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Holandsko...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Nórsko...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Dánsko...
 
 
Bulharsko: turecké víza pre slovenských dopravcov 
 V posledných mesiacoch sa na Zastupiteľský úrad SR v Sofii obrátilo viacero slovenských dopravcov so žiadosťou o sprostredkovanie...
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Rakúsko...
 
 
Bulharsko/Turecko: Rekonštrukčné práce na Kapitan Andreevo 
 Informujeme, že na bulharsko–tureckom hraničnom priechode Kapitan Andreevo prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré znižujú...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, nákladná doprava 
 Rumunsko...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Španielsko...
 
 
Colný hraničný priechod Torfjanovka bude prijímať karnety TIR do 21. apríla 2014 
 Na základe informácie, ktorú poskytla Federálna colná služba Ruskej federácie, prepravy na podklade karnetov TIR cez hraničný...
 
 
Rozšírenie protiprávnych opatrení FCS RF na Severozápadný región 
 Protiprávne opatrenia Federálnej colnej služby Ruskej federácie sa od 20. marca 2014 rozšírili na Severozápadný región - na...
 
 
Povolenie CEMT do Bieloruska, Ruska a Kazachstanu 
 Bielorusko...
 
 
Maďarsko: Pozor na pokuty za mýto 
 Na základe častého problému s maďarským mýtnym systémom by sme Vám chceli pripomenúť, že lístok na konkrétnu trasu si musíte...
 
 
Veľká Británia: Poplatok pre nákladné vozidlá 
 Veľká Británia plánuje od 1. apríla zaviesť poplatok za používanie cestnej siete pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton. Poplatok je...
 
 
Grécko: Demonštrácia 
 Združenie OFAE a grécky zväz dopravcov nás informovali o ďalšej plánovanej demonštrácii, ktorá sa dotkne celého územia Grécka....
 
 
Maďarsko: Zákaz jazdy 15. marec 
 Na základe nadchádzajúceho štátneho sviatku dňa 15. marca v...
 
 
D1 a D2 s nulovou sadzbou, debet na mýtnych jednotkách, nižšie pokuty 
 Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia rokovalo včera 4. 3. 2014 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho...
 
 
TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou 
 Včera sa uskutočnilo rokovanie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Viktorom...
 
 
Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia 
 Spoločné stretnutie regionálnych výborov, ktoré reprezentujú cca 900 dopravných spoločností a zastupujú 100 tisíc zamestnancov v...
 
 
Bulharsko-turecké hraničné priechody sú prejazdné 
 Bulharsko-turecké hraničné priechody Kapitan Andreevo/Kapikule a Lesovo/Hamzabeyli sú od 13. 2. 2014 od 01:00 hod prejazdné aj...
 
 
Bulharsko/Turecko: Odkláňanie prepráv do Turecka cez grécke hraničné prechody 
 Na základe blokády na hraničných priechodoch Kapitan Andreevo a Lesovo odporúčame slovenským dopravcom využiť Grécko/Turecký...
 
 
Mimoriadne stretnutie ČESMAD-u Slovakia 
 Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia: Na základe požiadavky členov regionálnych výborov bude dňa...
 
 
Ceny pohonných látok v Európe 
  
Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností 
 Boli ste skontrolovaní v súvislosti s dodržiavaním času jazdy a dôb odpočinku, ale nesúhlasíte s udelenou sankciou? Ak je to tak,...
 
 
Bulharsko/Turecko: Blokáda hraničných priechodov Kapitan Andreevo a Lesovo 
 Hraničné priechody z Bulharska do Turecka sú od popoludňajších...
 
 
Refundácia DPH z Európy 
  
Postup pri zabezpečení pevnej montáže 
 Pri platbe elektronického mýta systémom post-pay sa vyžaduje okrem iného pevná...
 
 
Vydávanie karnetov

 

Účinné od 17. februára 2006

Postupy pri prijímaní dopravcov do systému TIR

 

Postupy súvisiace s dočasným alebo trvalým vylúčením dopravcov zo systému TIR1. Postupy pri prijímaní dopravcov do systému TIR

Postupy sú v súlade s Dohovorom TIR a legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

a) postupy, ktoré vykonáva Colná správa SR a Združenie ČESMAD Slovakia pri prijímaní uchádzača do systému TIR;

b) ďalšie postupy, ktoré sú povinné pre získanie oprávnenia odoberať karnety TIR.


a) Postupy, ktoré vykonáva Združenie ČESMAD Slovakia a Colná správa SR pri prijímaní uchádzača do systému TIR

Požiadavky - dokumentácia:

Dopravca - uchádzač o prijatie do systému TIR sa musí zaregistrovať v združení na základe predložených dokladov:

- notárom overená kópia Rozhodnutia na vykonávanie cestnej medzinárodnej dopravy, ktorú po splnení podmienok stanovených v zákone 168/1996 - medzi ktorými sú bezúhonnosť, finančná spoľahlivosť, odborná spôsobilosť, urovnané záväzky voči daňovej správe, sociálnej a zdravotnej poisťovni - vydáva Krajský úrad. Vydáva sa na obdobie piatich rokov a je vydávané na určitý počet vozidiel. Finančná spoľahlivosť sa preukazuje dostatočným vlastným imaním prípadne alternatívnymi spôsobmi uvedenými v citovanom zákone, a to takto: na prvé motorové vozidlo aspoň 9000 EUR, na každé ďalšie motorové vozidlo aspoň 5000 EUR alebo ekvivalent v slovenských korunách. Pri zmene počtu vozidiel musí dopravca tento fakt nahlásiť na Krajskom úrade, aby sa vykonala zmena v Rozhodnutí.

- notárom overená Koncesná listina, ktorú vydáva Živnostenský úrad v mieste sídla dopravnej firmy. Koncesná listina potvrdzuje, že firma môže vykonávať koncesovanú živnosť: cestnú motorovú dopravu. Vydáva sa - podľa požiadaviek žiadateľa aj na dobu neurčitú. Koncesná listina sa vydáva na základe preukázania veku žiadateľa 18 rokov, žiadateľ musí mať spôsobilosť k právnym úkonom a je bezúhonný, čo dokazuje výpisom z registra trestov. Zároveň preukazuje odbornú spôsobilosť, a to vykonaním skúšky v odbore cestná doprava a dokladovaním Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky (alebo dôkazom o ukončenom vzdelaní v odbore). Pri získavaní Koncesnej listiny nepreukazuje finančnú spoľahlivosť. Ak chce dopravca vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu, musí požiadať o vydanie súhlasu Krajský úrad, ako je to uvedené v prvom odseku. Musí rozšíriť svoju odbornosť vykonaním skúšok z oblasti medzinárodnej cestnej dopravy.
Dopravca vykonávajúci medzinárodnú cestnú dopravu musí predložiť združeniu Rozhodnutie na vykonávanie cestnej medzinárodnej dopravy aj Koncesnú listinu.

- ak dopravca vykonáva prepravy v rámci Európskej únie, musí združeniu predložiť notárom overenú kópiu Eurolicencie, ktorú na základe Rozhodnutia z Krajského úradu vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Vydáva sa na obdobie piatich rokov a takisto sa vydáva na presný počet vozidiel.

- notárom overený výpis z obchodného (pre právnické osoby), resp. živnostenského (pre fyzické osoby) registra. Výpis z registra predkladá dopravca združeniu raz za rok. Týmto dokladom si združenie overuje existenciu dopravnej spoločnosti, ale aj všetky zmeny, ktoré s dopravnou spoločnosťou súvisia.
Priebežne si informácie o dopravných spoločnostiach združenie overuje na internetovej stránke Ministerstva  spravodlivosti SR (obchodný register) a Ministerstva vnútra SR (živnostenský register).

- veľké technické preukazy všetkých vozidiel, ktoré chce dopravca zaevidovať v databáze združenia a ktorými chce podnikať v medzinárodnej doprave a v systéme TIR (originály technických preukazov slúžia na skontrolovanie, kópie technických preukazov sa zakladajú do spisovej zložky žiadateľa).
V prípade prenájmu vozidla, žiadateľ predkladá nájomné zmluvy, v ktorých sú podpisy prenajímateľa a nájomcu notárom overené. Do spisovej zložky žiadateľa sa založí overená kópia nájomnej zmluvy.
Karnet TIR môže byť použitý iba tými vozidlami, ktoré sú oprávnené na podnikanie v systéme TIR a ktoré sú zaregistrované v databáze združenia a ktorých kópie technických preukazov sú založené v spisovej zložke žiadateľa.

- kompetentná osoba žiadateľa predloží písomné "Prehlásenie dopravcu pred vstupom do systému TIR", v ktorom svojím podpisom potvrdí, že sa nedopustil priestupkov voči daňovej a colnej legislatíve, ktoré by mohli byť prekážkou jeho vstupu do systému TIR v zmysle Prílohy č. 9 Dohovoru TIR. Zároveň v prehlásení podpíše, že je povinný združeniu nahlasovať všetky zmeny týkajúce sa minimálnych podmienok a požiadaviek v zmysle 2. časti Prílohy 9 Dohovoru 1975. Ďalej potvrdí, že bude združenie neodkladne informovať aj o všetkých zmenách, ktoré nastanú v oblasti porušovania colných alebo daňových predpisov. Dopravca poskytne združeniu súčinnosť pri zisťovaní alebo overovaní si týchto zmien.
V Prehlásení udelí združeniu súhlas na overovanie si všetkých potrebných informácií a podpíše, že berie na vedomie, že nedodržanie oznamovacích povinností, ako aj uvádzanie nepravdivých informácií môže viesť k jeho vylúčeniu zo systému TIR.

Uvedené doklady dokazujú oprávnenie uchádzača fungovať v medzinárodnej doprave.

Dopravca ďalej predloží:

- vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o prijatie za člena združenia. Vstup do systému TIR je podmienený prijatím žiadateľa za člena združenia.

- dopravca vyplní a podpíše tlačivo Žiadosť o prijatie do systému TIR.

- uchádzač požiada o súhlas na vstup do systému TIR príslušný colný úrad v mieste sídla svojej dopravnej firmy.
Colný úrad je v zmysle platnej Záručnej zmluvy podpísanej medzi Združením ČESMAD Slovakia a Colným riaditeľstvom SR povinný svoje stanovisko oznámiť do 21 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Písomné stanovisko colný úrad zasiela v jednom vyhotovení žiadateľovi o vstup do systému TIR, v jednom vyhotovení na adresu združenia.
Colný úrad v mieste sídla žiadateľa preveruje žiadateľa v databáze všetkých colných úradov Slovenskej republiky a súhlas na vstup do colného systému TIR udeľuje so súhlasom všetkých colných úradov Slovenskej republiky.

Po schválení zo strany colných úradov jeho žiadosť o členstvo v združení, ako aj o vstup do systému TIR posudzuje regionálny výbor združenia. Po odobrení žiadosti zo strany regionálneho výboru konečné stanovisko k prijatiu vydáva najvyšší orgán združenia Prezídium Združenia ČESMAD Slovakia.

Oprávnenie na vstup uchádzača do systému TIR vzniká dňom kladného rozhodnutia Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia a prijatím uchádzača za člena združenia.


b) Ďalšie postupy, ktoré sú povinné pre získanie oprávnenia odoberať karnety TIR

Po prijatí uchádzača do systému TIR Prezídiom Združenia ČESMAD Slovakia budú karnety TIR uchádzačovi vydané až po splnení nasledujúcich podmienok:

1) Zabezpečenie vstupnej záruky v hodnote 5000 USD v hotovosti na účet združenia alebo formou bankovej záruky.

2) Dopravca absolvuje základné školenie k Dohovoru TIR, každé dva roky preškolenie k Dohovoru TIR. Školenie musí absolvovať u fyzickej osoby samotná fyzická osoba, u právnickej osoby konateľ v zmysle platného výpisu z obchodného registra.

3) Dopravca písomne potvrdí prevzatie aktuálnej verzie Manuálu držiteľa. Toto písomné potvrdenie sa založí do spisovej zložky dopravcu.

4) Po splnení všetkých uvedených podmienok a pred vydaním prvého karnetu TIR kompetentná osoba dopravcu podpíše Vyhlásenie o záväzku dopravnej spoločnosti na prijatie do colného systému TIR a na oprávnenie používať obyčajné karnety TIR v dvoch origináloch. Jedno vyhotovenie zostáva pre dopravcu, druhé pre združenie a založí sa do spisovej zložky dopravcu.

5) V prípade odberu a návratu karnetov TIR splnomocnenou osobou - sa do spisovej zložky dopravcu založí originál Splnomocnenia oprávňujúceho splnomocneného na uvedené úkony. Pravosť podpisov kompetentných osôb udeľujúcich splnomocnenie musí byť overená notárom.

Združenie stanovilo kvótu 4 karnety na vozidlo, čo znamená, že dopravca môže odobrať toľko nových karnetov, aby spolu s karnetmi, ktoré v minulosti prevzal od združenia a sú v jeho užívaní, neprekročil počet 4 na každé registrované vozidlo.  Zároveň platí pravidlo: dopravca musí mať vrátené všetky karnety TIR v stanovenej lehote 75 dní od dátumu výdaja. Ak nesplní podmienku návratnosti, nemôžu byť dopravcovi vydané nové karnety TIR.


2. Postupy súvisiace s dočasným alebo trvalým vylúčením dopravcov zo systému TIR

Oprávnenie poberať karnety TIR od združenia držiteľ dočasne alebo definitívne stratí, ak:

1. umožní použitie karnetu TIR treťou stranou,

2. prepraví tabakové/alkoholové výrobky na podklade karnetu TIR, v rozpore s článkom 4 Vyhlásenia o záväzku držiteľa,

3. nie sú včas uhradené faktúry vystavené združením na výdaj karnetov TIR,

4. držiteľ nie je schopný plniť svoje záväzky a osobitne, v prípade súdneho rozhodnutia, konkurzu, likvidácie alebo akéhokoľvek konania zahŕňajúceho súdny alebo podobný proces, ktorý určí, že držiteľ nie je schopný ďalej plniť svoje záväzky. Avšak v prípade právnej transformácie spoločnosti, schválenej národnými orgánmi, nemusí dôjsť k uvedenému prerušeniu vydávania karnetov TIR, ak to neprotirečí národným zákonom v krajine držiteľa,

5. držiteľ spáchal závažný priestupok, ktorý má právo posudzovať výlučne združenie alebo má opakované priestupky proti colným predpisom alebo ustanoveniam a pokynom vydaným združením,

6. držiteľ sám zmenil lehotu platnosti karnetu TIR,

7. jedna alebo viac požiadaviek uvedených vo Vyhlásení o záväzku držiteľa alebo oznámených združením neboli rešpektované,

8. združenie bolo informované prostredníctvom IRU alebo colnými orgánmi ktorejkoľvek krajiny, že voči držiteľovi bolo podniknuté opatrenie na vylúčenie zo systému TIR,

9. držiteľ nerešpektoval zákaz komerčného vzťahu alebo zákaz používať vozidlá dopravcu, ktorý bol vylúčený zo systému TIR, alebo ktorý je registrovaný v krajine alebo má sídlo v krajine, kde nefunguje systém TIR alebo táto krajina bola zo systému TIR vylúčená,

Výdaj karnetov TIR držiteľovi sa automaticky pozastaví:

1. ak držiteľ nevráti jemu vydané karnety TIR združeniu v lehotách stanovených združením a nedodrží postup predpísaný pre prípad nevrátenia karnetov TIR a ak by sa novým výdajom prekročila združením stanovená kvóta,

alebo

2) ak nie sú dodržané základné podmienky stanovené na prijatie do systému TIR a na odber karnetov TIR,

alebo

3) ak držiteľ dobrovoľne vystúpi zo systému TIR.


Kontakt

Regionálne pracovisko Bratislava
Tatiana Prokopiusová
riaditeľka colného a vnutorného úseku
tel./fax: 02/55 41 04 15, mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Ľudmila Vidličková
tel./fax: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 473 920
e-mail: vidlickova@cesmad.sk

Alena Kubišová
tel./fax: 02/55 41 04 11
mobil: 0911 467 856
e-mail: kubisova@cesmad.sk


Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel.: 055/644 23 03
mobil: 0903 754 640
fax: 055/644 00 97
e-mail: kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Zlatica Škultétyová
tel.: 048/414 57 77
mobil: 0903 228 544
fax: 048/414 11 45
e-mail: bystrica@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel.: 035/642 42 43
mobil: 0903 467 850
fax: 035/642 42 43
e-mail: zamky@cesmad.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 5. 2012

 


 
ČESMAD Slovakia je členom:
Logo IRU Logo Transfrigoroute Logo AZZZ
 


 
 
 
       
         
   
Všetky informácie zverejnené na internetovej stránke www.cesmad.sk a prostredníctvom elektronickej konferencie Infomail sa môžu ďalej používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Združenia ČESMAD Slovakia.