Registrácia   /   Prihlásenie Jazyk:Slovensky Deutche Sprache Switch to English
Oznamy
O združení
Členstvo
Organizačná štruktúra
Zasadnutia a rokovania
Karnety TIR
 
  Vydávanie karnetov
  Pravidlá používania karnetov
  Dohovor TIR
  Reklamácie karnetov
  Preprava tovaru ES na karnety TIR
  Postup v prípade krádeže
  Vrátenie záruky
  Banková záruka
  HS kód
  Tabule TIR - upozornenie
  Pridelenie čísla EORI
Možnosti propagácie
Podujatia
Tlačové správy
Fotogaléria
Otváracie hodiny
Uzávierka brennerskej diaľnice A13 
 Z dôvodu údržby bude uzatvorená brennerská diaľnica...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Grécko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Estónsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Dánsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Litva...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Nemecko...
 
 
Systém TIR v Rusku pokračuje 
 Federálna colná služba Ruskej federácie dnes oficiálne oznámila ruskému záručnému združeniu ASMAP predĺženie záručnej zmluvy do...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rakúsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Švajčiarsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Albánsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Taliansko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Švédsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rusko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rumunsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Lotyšsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Maďarsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Bulharsko...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, osobná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, nákladná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Turecko: Pozastavenie platnosti nového nariadenia 
 Turecká colná správa s okamžitou platnosťou pozastavila nariadenie, ktoré malo platiť od 15. 2. 2015 a týkalo sa povinnosti...
 
 
Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy 
 Úsilie združení z niekoľkých krajín Európy prinieslo ďalší krok v boji proti zákonu o minimálnej...
 
 
Turecko: Nariadenie o predbežnom colnom vyhlásení 
 Od 15. februára 2015 platí pre všetky tovary vstupujúce na turecké územie po ceste povinnosť podania predbežného vyhlásenia...
 
 
Česmad Slovakia pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde 
 Združenie Česmad Slovakia pokračuje v riešení situácie, ktorá nastala po zavedení nemeckého zákona o minimálnej mzde. Rokovania...
 
 
Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde 
 Združenie Česmad Slovakia pokračuje v riešení situácie, ktorá nastala po zavedení nemeckého zákona o minimálnej mzde. Rokovania...
 
 
Slovinsko: Obmedzenie premávky na diaľniciach 
 Podľa posledných správ naplánovala Slovinská diaľničná spoločnosť DARS kvôli poveternostným podmienkam, ktoré sa predpokladajú v...
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Minimálna mzda 
 Nemecko...
 
 
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit 
 Medzinárodné združenie IRU nám dnes oznámilo, že zákon o minimálnej mzde sa zatiaľ nebude uplatňovať pre dopravcov,...
 
 
Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy 
 Prezídium Policajného zboru SR udelilo v súvislosti s kalamitnou situáciou...
 
 
Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015 
 Výzvy a protesty združení majú prvý výsledok. Podľa aktuálnej správy Európska komisia oficiálne vyzvala...
 
 
Vydávanie karnetov

 

Účinné od 17. februára 2006

Postupy pri prijímaní dopravcov do systému TIR

 

Postupy súvisiace s dočasným alebo trvalým vylúčením dopravcov zo systému TIR1. Postupy pri prijímaní dopravcov do systému TIR

Postupy sú v súlade s Dohovorom TIR a legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

a) postupy, ktoré vykonáva Colná správa SR a Združenie ČESMAD Slovakia pri prijímaní uchádzača do systému TIR;

b) ďalšie postupy, ktoré sú povinné pre získanie oprávnenia odoberať karnety TIR.


a) Postupy, ktoré vykonáva Združenie ČESMAD Slovakia a Colná správa SR pri prijímaní uchádzača do systému TIR

Požiadavky - dokumentácia:

Dopravca - uchádzač o prijatie do systému TIR sa musí zaregistrovať v združení na základe predložených dokladov:

- notárom overená kópia Rozhodnutia na vykonávanie cestnej medzinárodnej dopravy, ktorú po splnení podmienok stanovených v zákone 168/1996 - medzi ktorými sú bezúhonnosť, finančná spoľahlivosť, odborná spôsobilosť, urovnané záväzky voči daňovej správe, sociálnej a zdravotnej poisťovni - vydáva Krajský úrad. Vydáva sa na obdobie piatich rokov a je vydávané na určitý počet vozidiel. Finančná spoľahlivosť sa preukazuje dostatočným vlastným imaním prípadne alternatívnymi spôsobmi uvedenými v citovanom zákone, a to takto: na prvé motorové vozidlo aspoň 9000 EUR, na každé ďalšie motorové vozidlo aspoň 5000 EUR alebo ekvivalent v slovenských korunách. Pri zmene počtu vozidiel musí dopravca tento fakt nahlásiť na Krajskom úrade, aby sa vykonala zmena v Rozhodnutí.

- notárom overená Koncesná listina, ktorú vydáva Živnostenský úrad v mieste sídla dopravnej firmy. Koncesná listina potvrdzuje, že firma môže vykonávať koncesovanú živnosť: cestnú motorovú dopravu. Vydáva sa - podľa požiadaviek žiadateľa aj na dobu neurčitú. Koncesná listina sa vydáva na základe preukázania veku žiadateľa 18 rokov, žiadateľ musí mať spôsobilosť k právnym úkonom a je bezúhonný, čo dokazuje výpisom z registra trestov. Zároveň preukazuje odbornú spôsobilosť, a to vykonaním skúšky v odbore cestná doprava a dokladovaním Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky (alebo dôkazom o ukončenom vzdelaní v odbore). Pri získavaní Koncesnej listiny nepreukazuje finančnú spoľahlivosť. Ak chce dopravca vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu, musí požiadať o vydanie súhlasu Krajský úrad, ako je to uvedené v prvom odseku. Musí rozšíriť svoju odbornosť vykonaním skúšok z oblasti medzinárodnej cestnej dopravy.
Dopravca vykonávajúci medzinárodnú cestnú dopravu musí predložiť združeniu Rozhodnutie na vykonávanie cestnej medzinárodnej dopravy aj Koncesnú listinu.

- ak dopravca vykonáva prepravy v rámci Európskej únie, musí združeniu predložiť notárom overenú kópiu Eurolicencie, ktorú na základe Rozhodnutia z Krajského úradu vydáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Vydáva sa na obdobie piatich rokov a takisto sa vydáva na presný počet vozidiel.

- notárom overený výpis z obchodného (pre právnické osoby), resp. živnostenského (pre fyzické osoby) registra. Výpis z registra predkladá dopravca združeniu raz za rok. Týmto dokladom si združenie overuje existenciu dopravnej spoločnosti, ale aj všetky zmeny, ktoré s dopravnou spoločnosťou súvisia.
Priebežne si informácie o dopravných spoločnostiach združenie overuje na internetovej stránke Ministerstva  spravodlivosti SR (obchodný register) a Ministerstva vnútra SR (živnostenský register).

- veľké technické preukazy všetkých vozidiel, ktoré chce dopravca zaevidovať v databáze združenia a ktorými chce podnikať v medzinárodnej doprave a v systéme TIR (originály technických preukazov slúžia na skontrolovanie, kópie technických preukazov sa zakladajú do spisovej zložky žiadateľa).
V prípade prenájmu vozidla, žiadateľ predkladá nájomné zmluvy, v ktorých sú podpisy prenajímateľa a nájomcu notárom overené. Do spisovej zložky žiadateľa sa založí overená kópia nájomnej zmluvy.
Karnet TIR môže byť použitý iba tými vozidlami, ktoré sú oprávnené na podnikanie v systéme TIR a ktoré sú zaregistrované v databáze združenia a ktorých kópie technických preukazov sú založené v spisovej zložke žiadateľa.

- kompetentná osoba žiadateľa predloží písomné "Prehlásenie dopravcu pred vstupom do systému TIR", v ktorom svojím podpisom potvrdí, že sa nedopustil priestupkov voči daňovej a colnej legislatíve, ktoré by mohli byť prekážkou jeho vstupu do systému TIR v zmysle Prílohy č. 9 Dohovoru TIR. Zároveň v prehlásení podpíše, že je povinný združeniu nahlasovať všetky zmeny týkajúce sa minimálnych podmienok a požiadaviek v zmysle 2. časti Prílohy 9 Dohovoru 1975. Ďalej potvrdí, že bude združenie neodkladne informovať aj o všetkých zmenách, ktoré nastanú v oblasti porušovania colných alebo daňových predpisov. Dopravca poskytne združeniu súčinnosť pri zisťovaní alebo overovaní si týchto zmien.
V Prehlásení udelí združeniu súhlas na overovanie si všetkých potrebných informácií a podpíše, že berie na vedomie, že nedodržanie oznamovacích povinností, ako aj uvádzanie nepravdivých informácií môže viesť k jeho vylúčeniu zo systému TIR.

Uvedené doklady dokazujú oprávnenie uchádzača fungovať v medzinárodnej doprave.

Dopravca ďalej predloží:

- vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o prijatie za člena združenia. Vstup do systému TIR je podmienený prijatím žiadateľa za člena združenia.

- dopravca vyplní a podpíše tlačivo Žiadosť o prijatie do systému TIR.

- uchádzač požiada o súhlas na vstup do systému TIR príslušný colný úrad v mieste sídla svojej dopravnej firmy.
Colný úrad je v zmysle platnej Záručnej zmluvy podpísanej medzi Združením ČESMAD Slovakia a Colným riaditeľstvom SR povinný svoje stanovisko oznámiť do 21 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Písomné stanovisko colný úrad zasiela v jednom vyhotovení žiadateľovi o vstup do systému TIR, v jednom vyhotovení na adresu združenia.
Colný úrad v mieste sídla žiadateľa preveruje žiadateľa v databáze všetkých colných úradov Slovenskej republiky a súhlas na vstup do colného systému TIR udeľuje so súhlasom všetkých colných úradov Slovenskej republiky.

Po schválení zo strany colných úradov jeho žiadosť o členstvo v združení, ako aj o vstup do systému TIR posudzuje regionálny výbor združenia. Po odobrení žiadosti zo strany regionálneho výboru konečné stanovisko k prijatiu vydáva najvyšší orgán združenia Prezídium Združenia ČESMAD Slovakia.

Oprávnenie na vstup uchádzača do systému TIR vzniká dňom kladného rozhodnutia Prezídia Združenia ČESMAD Slovakia a prijatím uchádzača za člena združenia.


b) Ďalšie postupy, ktoré sú povinné pre získanie oprávnenia odoberať karnety TIR

Po prijatí uchádzača do systému TIR Prezídiom Združenia ČESMAD Slovakia budú karnety TIR uchádzačovi vydané až po splnení nasledujúcich podmienok:

1) Zabezpečenie vstupnej záruky v hodnote 5000 USD v hotovosti na účet združenia alebo formou bankovej záruky.

2) Dopravca absolvuje základné školenie k Dohovoru TIR, každé dva roky preškolenie k Dohovoru TIR. Školenie musí absolvovať u fyzickej osoby samotná fyzická osoba, u právnickej osoby konateľ v zmysle platného výpisu z obchodného registra.

3) Dopravca písomne potvrdí prevzatie aktuálnej verzie Manuálu držiteľa. Toto písomné potvrdenie sa založí do spisovej zložky dopravcu.

4) Po splnení všetkých uvedených podmienok a pred vydaním prvého karnetu TIR kompetentná osoba dopravcu podpíše Vyhlásenie o záväzku dopravnej spoločnosti na prijatie do colného systému TIR a na oprávnenie používať obyčajné karnety TIR v dvoch origináloch. Jedno vyhotovenie zostáva pre dopravcu, druhé pre združenie a založí sa do spisovej zložky dopravcu.

5) V prípade odberu a návratu karnetov TIR splnomocnenou osobou - sa do spisovej zložky dopravcu založí originál Splnomocnenia oprávňujúceho splnomocneného na uvedené úkony. Pravosť podpisov kompetentných osôb udeľujúcich splnomocnenie musí byť overená notárom.

Združenie stanovilo kvótu 4 karnety na vozidlo, čo znamená, že dopravca môže odobrať toľko nových karnetov, aby spolu s karnetmi, ktoré v minulosti prevzal od združenia a sú v jeho užívaní, neprekročil počet 4 na každé registrované vozidlo.  Zároveň platí pravidlo: dopravca musí mať vrátené všetky karnety TIR v stanovenej lehote 75 dní od dátumu výdaja. Ak nesplní podmienku návratnosti, nemôžu byť dopravcovi vydané nové karnety TIR.


2. Postupy súvisiace s dočasným alebo trvalým vylúčením dopravcov zo systému TIR

Oprávnenie poberať karnety TIR od združenia držiteľ dočasne alebo definitívne stratí, ak:

1. umožní použitie karnetu TIR treťou stranou,

2. prepraví tabakové/alkoholové výrobky na podklade karnetu TIR, v rozpore s článkom 4 Vyhlásenia o záväzku držiteľa,

3. nie sú včas uhradené faktúry vystavené združením na výdaj karnetov TIR,

4. držiteľ nie je schopný plniť svoje záväzky a osobitne, v prípade súdneho rozhodnutia, konkurzu, likvidácie alebo akéhokoľvek konania zahŕňajúceho súdny alebo podobný proces, ktorý určí, že držiteľ nie je schopný ďalej plniť svoje záväzky. Avšak v prípade právnej transformácie spoločnosti, schválenej národnými orgánmi, nemusí dôjsť k uvedenému prerušeniu vydávania karnetov TIR, ak to neprotirečí národným zákonom v krajine držiteľa,

5. držiteľ spáchal závažný priestupok, ktorý má právo posudzovať výlučne združenie alebo má opakované priestupky proti colným predpisom alebo ustanoveniam a pokynom vydaným združením,

6. držiteľ sám zmenil lehotu platnosti karnetu TIR,

7. jedna alebo viac požiadaviek uvedených vo Vyhlásení o záväzku držiteľa alebo oznámených združením neboli rešpektované,

8. združenie bolo informované prostredníctvom IRU alebo colnými orgánmi ktorejkoľvek krajiny, že voči držiteľovi bolo podniknuté opatrenie na vylúčenie zo systému TIR,

9. držiteľ nerešpektoval zákaz komerčného vzťahu alebo zákaz používať vozidlá dopravcu, ktorý bol vylúčený zo systému TIR, alebo ktorý je registrovaný v krajine alebo má sídlo v krajine, kde nefunguje systém TIR alebo táto krajina bola zo systému TIR vylúčená,

Výdaj karnetov TIR držiteľovi sa automaticky pozastaví:

1. ak držiteľ nevráti jemu vydané karnety TIR združeniu v lehotách stanovených združením a nedodrží postup predpísaný pre prípad nevrátenia karnetov TIR a ak by sa novým výdajom prekročila združením stanovená kvóta,

alebo

2) ak nie sú dodržané základné podmienky stanovené na prijatie do systému TIR a na odber karnetov TIR,

alebo

3) ak držiteľ dobrovoľne vystúpi zo systému TIR.


Kontakt

Regionálne pracovisko Bratislava
Tatiana Prokopiusová
riaditeľka colného a vnutorného úseku
tel./fax: 02/55 41 04 15, mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Ľudmila Vidličková
tel./fax: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 473 920
e-mail: vidlickova@cesmad.sk

Alena Kubišová
tel./fax: 02/55 41 04 11
mobil: 0911 467 856
e-mail: kubisova@cesmad.sk


Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel.: 055/644 23 03
mobil: 0903 754 640
fax: 055/644 00 97
e-mail: kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Zlatica Škultétyová
tel.: 048/414 57 77
mobil: 0903 228 544
fax: 048/414 11 45
e-mail: bystrica@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel.: 035/642 42 43
mobil: 0903 467 850
fax: 035/642 42 43
e-mail: zamky@cesmad.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 5. 2012

 


 
ČESMAD Slovakia je členom:
Logo IRU Logo Transfrigoroute Logo AZZZ
 


 
 
 
       
         
   
Všetky informácie zverejnené na internetovej stránke www.cesmad.sk a prostredníctvom elektronickej konferencie Infomail sa môžu ďalej používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Združenia ČESMAD Slovakia.