Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Postup pri zabezpečení pevnej montáže

 

Dopravcovia, ktorí sa rozhodli platiť elektronické mýto systémom post-pay, tzn. mesačne na základe faktúry, sú povinní okrem bankovej záruky voči prevádzkovateľovi elektronického výberu mýta zabezpečiť do svojich vozidiel pevnú montáž, na ktorú sa napojí palubná jednotka (On-Board Unit, skrátene OBU).

Miesto
Pevnú inštaláciu si možno zabezpečiť na kontaktných miestach vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Cena
V dôsledku zefektívnenia celého systému, úpravou podmienok zmluvy medzi ČESMAD Slovakia a SkyToll, a. s., a tiež vplyvom výrazného záujmu o pevnú montáž zo strany dopravcov došlo s platnosťou od 30.12.2009 k zníženiu ceny za pevnú montáž palubných jednotiek na 111,90 eura bez DPH. Pôvodná cena pevnej montáže do jedného vozidla bola 134,90 eura bez DPH. Dopravcom, ktorí si pevnú montáž zabezpečili do uvedeného termínu, bude ČESMAD Slovakia ešte v roku 2009 automaticky dobropisovať rozdiel ceny. Platby bude realizovať po 4.1.2010 na základe vyplneného a elektronicky zaslaného formulára. V prípade potreby ďalších informácií, kliknite sem.

Spôsob platby
Na kontaktných miestach možno za pevnú montáž zaplatiť:

  • platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu (Pracovník kontaktného miesta vám vystaví pokladničný príjmový doklad.
  • poštovou poukážkou na hociktorej pobočke Slovenskej pošty (Poštovú poukážku si možno vyzdvihnúť na kontaktnom mieste. Pracovník kontaktného miesta vám na poukážku vypíše celkovú sumu na úhradu vrátane DPH, a to v závislosti od počtu pevných montáží (počet vozidiel, do ktorých treba zabezpečiť pevnú montáž). Ako daňový doklad vám po zaplatení vystaví faktúru. Dokladom o zaplatení je ústrižok poštovej poukážky.)

Ďalší postup
Dopravca na kontaktnom mieste dostane po zaplatení príslušný počet montážnych poukážok a kabeláží. Následne sa rozhodne, v ktorom autorizovanom servise si dá kabeláže namontovať. Zoznam autorizovaných servisov je uverejnený na http://www.cesmad.sk/page.php?kat=281.

Montáž v autorizovanom servise
Na základe dohody s pracovníkom autorizovaného servisu, pristaví svoje vozidlo a odovzdá servisu montážnu poukážku a kabeláž, ktoré dostal na kontaktnom mieste. Servis mu vykoná pevnú montáž a vráti montážnu poukážku s jednou vnútornou stranou (zelenej farby), ktorá dopravcovi slúži ako záručný list na vykonanú pevnú montáž.

Kontrola správnosti zapojenia
Správnosť zapojenia kabeláže možno overiť po zapojení palubnej jednotky k pevnej inštalácii. V prípade, že sa kontrolka palubnej jednotky po pevnej inštalácii nerozsvieti na zeleno, treba kontaktovať autorizovaný servis. Odlíšiť nefunkčnosť palubnej jednotky (OBU) od nefungujúcej pevnej montáže (kabeláže) pomôžu dopravcovi v prípade potreby identifikovať pracovníci kontaktných miest.

Vyradenie vozidla z vozidlového parku – demontáž kabeláže
Pri vyradení vozidla, v ktorom bola vykonaná pevná montáž, môže dopravca vykonať demontáž kabeláže a túto použiť na nové vozidlo.  Aby sa zabránilo poškodeniu kabeláže, odporúča sa vykonať demontáž v niektorom z autorizovaných servisov. Demontáž kabeláže dopravca vykonáva na vlastné náklady.

Spätná montáž
Dopravca môže požiadať o spätnú montáž kabeláže do nového vozidla s tým, že  použije demontovanú kabeláž. Spätnú montáž môže vykonať iba autorizovaný servis. Zoznam autorizovaných servisov je uverejnený na http://www.cesmad.sk/page.php?kat=281

Cena spätnej montáže
Cena spätnej pevnej montáže s použitím demontovanej kabeláže je 70,00 eur bez DPH.

Postup spätnej montáže
Dopravca na kontaktnom mieste odovzdá montážnu poukážku, ktorá mu bola vydaná k demontovanej kabeláži a požiada o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek (na zadnej strane vrátenej montážnej poukážky treba uviesť: „Žiadam o vyradenie vozidla z evidencie“, dátum, podpis a pečiatka).
Dopravca na kontaktnom mieste dostane po zaplatení spätnej montáže montážnu poukážku vystavenú na nové vozidlo. Následne sa rozhodne, v ktorom autorizovanom servise si dá kabeláže spätne namontovať. Zoznam autorizovaných servisov je uverejnený na http://www.cesmad.sk/page.php?kat=281.

Zmena držiteľa vozidla
Pri zmene držiteľa vozidla, v ktorom bola vykonaná pevná montáž, môže nový držiteľ požiadať o zmenu držiteľa v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek.
Nový držiteľ vozidla na kontaktnom mieste odovzdá montážnu poukážku, ktorá bola vydaná pôvodnému držiteľovi a požiada o zmenu držiteľa v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek (na zadnej strane vrátenej montážnej poukážky treba uviesť: „Žiadam zmenu držiteľa v evidencii“, dátum, podpis a pečiatka). Nový držiteľ vozidla je zároveň povinný preukázať skutočnosť, že sa stal novým držiteľom predmetného vozidla, a to buď predložením nového osvedčenia o evidencii vozidla spolu s kópiu starého osvedčenia alebo predložením zmluvy o nadobudnutí vozidla. Následne bude pracovníkom kontaktného miesta vykonaná zmena držiteľa vozidla.

Zmena evidenčného čísla vozidla
Pri zmene evidenčného čísla vozidla z dôvodu straty, zničenia, alebo ukradnutia tabuľky s evidenčným číslom, môže dopravca  požiadať o zmenu evidenčného čísla v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek.
Dopravca na kontaktnom mieste odovzdá montážnu poukážku, ktorá bola vydaná na pôvodné evidenčné číslo a požiada o zmenu evidenčného čísla v evidencii vozidiel s pevnou inštaláciou palubných jednotiek (na zadnej strane vrátenej montážnej poukážky treba uviesť: „Žiadam zmenu evidenčného čísla v evidencii“, dátum, podpis a pečiatka). Dopravca vozidla je zároveň povinný preukázať skutočnosť, že došlo k zmene evidenčného čísla predmetného vozidla, a to predložením nového Osvedčenia o evidencii vozidla spolu s kópiu starého osvedčenia. Následne bude pracovníkom kontaktného miesta vykonaná zmena evidenčného čísla vozidla.

Prílohy

V prílohe sú k dispozícii:

  • objednávka pevnej montáže (objednávku treba poslať na adresu, faxové číslo, resp. e-mailovú adresu uvedenú v spodnej časti objednávky),
  • formulár na dobropisovanie finančných prostriedkov v súvislosti so znížením ceny pevnej montáže, ku ktorému došlo k 30.12.2009.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
Prílohy:
xls icon091230 Formular na vystavenie dobropisu.xls (30,5kB)
xls icon091230 Objednavka pevnej montaze.xls (38,5kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 10. 2. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR