Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Termíny


11. 11. 2015 -  Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestej doprave, termín upresníme!
Obsah školenia: podľa vyhlášky MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov (témy z občianskeho, obchodného, sociálneho a daňového práva, obchodné a finančné riadenie podniku, prístup na trh, technické normy a aspekty prevádzky, bezpečnosť cestnej dopravy) Pred školením sa nahlásite na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, kde vám stanovia termín skúšky a po jej absolvovaní získate licenciu v podnikaní v cestnej doprave. Školenie otvoríme pri minimálnom počte 13 osôb. Na školenie sa môžte zaregistrovať: tesarova@cesmad.sk. Miesto konania : upresníme Zahájenie:upresníme Cena člen:219,-eur/ s DPH Nečlen: 249,- eur/s DPH
     

7. 11. 2015 - Školenie vodičov ADR Bardejov /víkend/7.-9.11.2015
Termín:7.-9.11.2015 Zahájenie: 8,00 hod. Miesto konania: Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

29. 10. 2015 - Školenie vodičov ADR 26.- 29.10.2015 Piešťany
Termín: 26. - 29.10.2015 /pondelok/ o 8,30 hod. Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

22. 10. 2015 - Seminár Sociálna legislatíva 22.10.2015
Seminár je zameraný na výklad právnych predpisov, ktoré musia vodiči dodržiavať pri preprave na národnej úrovni, v medzinárodnej doprave nariadeniami EÚ a dohodou AETR. Zmeny platné od 11.4.2007 v zmysle ES č. 561/2006 a platnosť zákona č. 462/2007 od 1.11.2007 a ostatných dodatkov. Obsah školenia: • výklad nariadení EÚ č. 561/2006 • Zákon č.462/2007 Z.z. • výklad Dohody AETR o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave • správne používanie záznamových listov • kontroly inšpektorátov bezpečnosti práce, najčastejšie porušenia, sankcie • konzultácia Miesto: ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Prezentácia: 22.10.2015 o 13,00 hod. Prednáša: Ing. Roman Sedláček Účastnícky poplatok: člen združenia 40,- EUR/ s DPH nečlen združenia 49,- EUR/s DPH Číslo účtu: 2621191339/1100 IBAN: SK9211000000002621191339 SWIFT: TATRSKBX Variabilný symbol: 22102015 Kontakt: Katarína Tesařová Mobil: 0903 467 848 E-mail: tesarova@cesmad.sk Miesto je záväzne rezervované až po zaplatení účastníckeho poplatku. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.
     

20. 10. 2015 - ADR školenie podlimit 20.10.2015
Podľa platného znenia Dohody ADR, osoby, ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí, musia byť vyškolené v oblasti požiadaviek, ktorými sa riadi preprava takých vecí. Školenie osôb zúčastnených na preprave je určený pre: - vodičov prepravujúcich podlimitné množstvá (podľa 1.1.3.6 ADR), - THP pracovníkov dopravy – dopravných referentov, dispečerov i špeditérov, - zamestnancov expedície, príjmu a skladov Obsah školenia: všeobecné požiadavky vyplývajúce z predpisov o cestnej preprave nebezpečných vecí, hlavné druhy nebezpečenstva a zodpovedajúce riziko pri preprave nebezpečných vecí. Prednáša: Ing. Ivan Pobjecký, CSc. Termín: 20. 10. 2015, Zahájenie: 13,00 hod. Miesto: ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Účastnícky poplatok: 44,- člen., 50,- nečelen
     

10. 10. 2015 - Školenie vodičov ADR 10.-12.10.2015 Nitra- Mojmírovce
Termín: 10.-12.10.2015/sobota/ Miesto konania: Inštitút COOP, Kaštieľ Mojmírovce, Školská ul. 919, Mojmírovce Zahájenie: 10.10.2015/sobota/ o 8,00 hod. V cene ubytovania je bazén k dispozicií. Druh školenia: základné, obnovovacie POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

8. 10. 2015 - Školenie - DOHOVOR CMR 8.10.2015
Obsah školenia: výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR, zodpovednosť dopravcu, zodpovednosť odosielateľa, poistenie zodpovednosti dopravcu- súvisiace právne predpisy, poistné zmluvy, najčastejšie prípady škôd, konzultácia Miesto konania: miesto upresníme! Termín:8.10.2015 o 9,00 hod. Cena: člen 59,5 Eur s DPH nečlen 66,- Eur s DPH
     

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR