Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Termíny


12. 9. 2016 - Školenie ADR Banská Bystrica termín upresníme*!
Termín: Miesto konania: Stavoprojekt, Robotnícka č.6, Ban.Bystrica Druh školenia: základné, obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

10. 9. 2016 - Školenie vodičov ADR Bardejov /víkend/ september 2016
Termín: september 2016 Zahájenie: 8,00 hod. Miesto konania: Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

22. 8. 2016 - Školenie vodičov ADR Piešťany august 2016
Termín:upresnime! /pondelok/ o 8,30 hod. Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

31. 7. 2016 - Školenie - DOHOVOR CMR 8/2016
Obsah školenia: výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR, zodpovednosť dopravcu, zodpovednosť odosielateľa, poistenie zodpovednosti dopravcu- súvisiace právne predpisy, poistné zmluvy, najčastejšie prípady škôd, konzultácia Miesto konania: Hotel Color, Pri Starom mýte 1, Bratislava Termín:upresníme! Prezentácia: 9,00 hod. Cena: člen 59,5 Eur s DPH nečlen 66,- Eur s DPH
     

20. 7. 2016 - ADR školenie podlimit a nové zmeny od roku 2017 - upresníme!
Podľa platného znenia Dohody ADR, osoby, ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí, musia byť vyškolené v oblasti požiadaviek, ktorými sa riadi preprava takých vecí. Ponúkame v tomto školení aj nové zmeny, ktoré budú realizované v roku 2017. Školenie osôb zúčastnených na preprave je určený pre: - vodičov prepravujúcich podlimitné množstvá (podľa 1.1.3.6 ADR), - THP pracovníkov dopravy – dopravných referentov, dispečerov i špeditérov, - zamestnancov expedície, príjmu a skladov Obsah školenia: všeobecné požiadavky vyplývajúce z predpisov o cestnej preprave nebezpečných vecí, hlavné druhy nebezpečenstva a zodpovedajúce riziko pri preprave nebezpečných vecí. Prednáša: Ing. Ivan Pobjecký, CSc. Termín: upresníme! Zahájenie: 13,00 hod. Miesto: ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Účastnícky poplatok: 44,- člen., 50,- nečelen
     

27. 6. 2016 - AKO BEZPEČNE UPEVNIŤ A ZAISTIŤ NÁKLAD NA VOZIDLE
Vzhľadom na dôležitosť uvedenej problematiky si tento seminár zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany dopravcov. Ak je náklad na vozidle nesprávne uložený a nedostatočne upevnený, hrozí jeho poškodenie, v horšom prípade to môže spôsobiť nehodu vozidla. Pripravili sme pre vás školenie o základných pravidlách pre zaistenie nákladu a správnom použití upevňovacej techniky. Obsah školenia: - zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy, - zaťaženie a namáhanie nákladu, - nákladné dopravné prostriedky, - spôsob preťaženia,nakladanie a rozmiestnenie - blokovanie, uviazanie, zaisťovacie prostriedky, - typy nákladov Termín: upresníme! Miesto konania:upresníme ! Prednáša: Doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
     

27. 6. 2016 - Školenie vodičov ADR 27.- 30.6.2016 Piešťany
Termín:27. - 30.6.2016 /pondelok/ o 8,30 hod. Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

23. 6. 2016 -  Odborný seminár - Ako riešiť poistné udalosti /termín upresníme!/
Všetky dôležité informácie pre správne vybavenie poistných udalostí.
     

14. 6. 2016 -  Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestej doprave 14.-16. .6.2016
Obsah školenia: podľa vyhlášky MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov (témy z občianskeho, obchodného, sociálneho a daňového práva, obchodné a finančné riadenie podniku, prístup na trh, technické normy a aspekty prevádzky, bezpečnosť cestnej dopravy) Pred školením sa nahlásite na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, kde vám stanovia termín skúšky a po jej absolvovaní získate licenciu v podnikaní v cestnej doprave. Školenie otvoríme pri minimálnom počte 13 osôb. Na školenie sa môžte zaregistrovať: tesarova@cesmad.sk. Miesto konania : ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Zahájenie:14.6.2016 o 8,15 hod. Cena člen:219,-eur/ s DPH Nečlen: 249,- eur/s DPH
     

11. 6. 2016 - Školenie vodičov ADR 11.-13.6.2016 Nitra- Mojmírovce
Termín: 11.-13.6.2016/sobota/ Miesto konania: Inštitút COOP, Kaštieľ Mojmírovce, Školská ul. 919, Mojmírovce Zahájenie: 11.6.2016/sobota/ o 8,00 hod. V cene ubytovania je bazén k dispozicií. Druh školenia: základné, obnovovacie, cisterna POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

2. 6. 2016 - Seminár Sociálna legislatíva, 2.6.2016
POZOR: Nová publikácia v cene semináru !!! Seminár je zameraný na výklad právnych predpisov, ktoré musia vodiči dodržiavať pri preprave na národnej úrovni, v medzinárodnej doprave nariadeniami EÚ a dohodou AETR. Zmeny platné od 11.4.2007 v zmysle ES č. 561/2006 a platnosť zákona č. 462/2007 od 1.11.2007 a ostatných dodatkov. Obsah školenia: • výklad nariadení EÚ č. 561/2006 • Zákon č.462/2007 Z.z. • výklad Dohody AETR o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave • správne používanie záznamových listov • kontroly inšpektorátov bezpečnosti práce, najčastejšie porušenia, sankcie • konzultácia Miesto: upresníme! Prezentácia: 2.6.2016 Prednáša: Ing. Roman Sedláček Účastnícky poplatok: člen združenia 44,- EUR/ s DPH nečlen združenia 54,- EUR/s DPH Číslo účtu: 2621191339/1100 IBAN: SK9211000000002621191339 SWIFT: TATRSKBX Variabilný symbol: 22102015 Kontakt: Katarína Tesařová Mobil: 0903 467 848 E-mail: tesarova@cesmad.sk Miesto je záväzne rezervované až po zaplatení účastníckeho poplatku. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.
     

23. 5. 2016 - Školenie vodičov ADR 23. - 26.5.2016, Piešťany
Termín: 23. - 26.5.2016 /pondelok/ o 8,30 hod. Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, 2.poschodie Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR