Sluzby 2015

Termíny


27. 3. 2017 - Školenie vodičov ADR 27.-30.03.2017 Piešťany
Druh školenia: školenie vodičov základné + rozš. o cisterny tr. 1 a tr. 7, Miesto školenia:Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany, Priniesť: farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- EUR
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   

11. 3. 2017 - Školenie vodičov ADR 11.-13.03.2017 Bardejov
Druh školenia: školenie vodičov základné, Miesto školenia: Spojená škola-Autoškola, Štefánikova 64, Bardejov, Priniesť: farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- EUR
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   

20. 2. 2017 - Školenie vodičov ADR 20.-23.02.2017 Piešťany
Druh školenia: školenie vodičov základné + rozš. o cisterny tr. 1 a tr. 7, Miesto školenia:Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Priniesť: farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- EUR
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   

15. 2. 2017 -  Odborný seminár - Ako riešiť poistné udalosti
Odborný seminár „Ako riešiť poistné udalosti“ Týmto seminárom vám pomôžeme, ako správne postupovať pri uzatváraní poistných zmlúv a minimalizovať riziko straty. Seminár upozorňuje na čo si dávať pozor pri poistných zmluvách a ako správne postupovať pri likvidácii poistnej udalosti. Obsah školenia: • úskalia poistných produktov pre dopravcov v cestnej doprave • ako sa čo najlepšie poistiť • havarijné poistenie – poznáte svoje krytie • povinné zmluvné poistenie, čo treba vedieť pred cestou • poškodenie čelných skiel • podrobné rozobratie dotazníkov a úskalia poistných podmienok CMR • poistenie cudzích návesov so zahraničným EVC • poistenie dopravy, prepravy, uplatnenie regresu • konzultácia Prednáša: Ing. Oliver Borko Termín: upresníme! Miesto: upresníme!
     

14. 2. 2017 -  Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestej doprave,upresníme 2/2017
Obsah školenia: podľa vyhlášky MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov (témy z občianskeho, obchodného, sociálneho a daňového práva, obchodné a finančné riadenie podniku, prístup na trh, technické normy a aspekty prevádzky, bezpečnosť cestnej dopravy) Pred školením sa nahlásite na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, kde vám stanovia termín skúšky a po jej absolvovaní získate licenciu v podnikaní v cestnej doprave. Školenie otvoríme pri minimálnom počte 13 osôb. Na školenie sa môžte zaregistrovať: tesarova@cesmad.sk. Miesto konania : ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Zahájenie:8.11.2016 o 8,15 hod./utorok/ Cena člen:219,-eur/ s DPH Nečlen: 249,- eur/s DPH
     

4. 2. 2017 - Školenie vodičov ADR 04.-06.02.2017 Banská Bystrica
Druh školenia: školenie vodičov základné Miesto školenia: Stavoprojekt, Robotnícka 6, Banská Bystrica Priniesť: farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- EUR
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   

19. 12. 2016 - Seminár Sociálna legislatíva, termín upresníme!
POZOR: Nová publikácia v cene semináru !!! Seminár je zameraný na výklad právnych predpisov, ktoré musia vodiči dodržiavať pri preprave na národnej úrovni, v medzinárodnej doprave nariadeniami EÚ a dohodou AETR. Zmeny platné od 11.4.2007 v zmysle ES č. 561/2006 a platnosť zákona č. 462/2007 od 1.11.2007 a ostatných dodatkov. Obsah školenia: • výklad nariadení EÚ č. 561/2006 • Zákon č.462/2007 Z.z. • výklad Dohody AETR o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave • správne používanie záznamových listov • kontroly inšpektorátov bezpečnosti práce, najčastejšie porušenia, sankcie • konzultácia Miesto: vykonáme aj u vás na kľúč /min.počet 13/ Prezentácia: Prednáša: odborný lektor na danú tému Účastnícky poplatok: člen združenia 44,- EUR/ s DPH nečlen združenia 54,- EUR/s DPH Číslo účtu: 2621191339/1100 IBAN: SK9211000000002621191339 SWIFT: TATRSKBX Variabilný symbol:15112016 Kontakt: Katarína Tesařová Mobil: 0903 467 848 E-mail: tesarova@cesmad.sk Miesto je záväzne rezervované až po zaplatení účastníckeho poplatku. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.
     

12. 12. 2016 - Školenie vodičov ADR 12.-15.12.2016 Nitra- Mojmírovce
Termín: 12.-15.12.2016 Miesto konania: Inštitút COOP, Kaštieľ Mojmírovce, Školská ul. 919, Mojmírovce Zahájenie: 12.12.2016/pondelok/ o 8,30 hod. V cene ubytovania je bazén k dispozicií. Druh školenia: základné, obnovovacie, cisterna POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

6. 12. 2016 - AKO BEZPEČNE UPEVNIŤ A ZAISTIŤ NÁKLAD NA VOZIDLE
Vzhľadom na dôležitosť uvedenej problematiky si tento seminár zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany dopravcov. Ak je náklad na vozidle nesprávne uložený a nedostatočne upevnený, hrozí jeho poškodenie, v horšom prípade to môže spôsobiť nehodu vozidla. Pripravili sme pre vás školenie o základných pravidlách pre zaistenie nákladu a správnom použití upevňovacej techniky. Obsah školenia: - zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy, - zaťaženie a namáhanie nákladu, - nákladné dopravné prostriedky, - spôsob preťaženia,nakladanie a rozmiestnenie - blokovanie, uviazanie, zaisťovacie prostriedky, - typy nákladov Termín: upresníme! Miesto konania:upresníme ! Prednáša: Doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
     

3. 12. 2016 - Víkendové školenie ADR, Bratislava 3.-5.12.2016
Termín: 3.-5.12. 2016 Zahájenie: 8,00 hod. Miesto konania: ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!
     

29. 11. 2016 - Školenie - DOHOVOR CMR 29.11.2016
Obsah školenia: výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR, zodpovednosť dopravcu, zodpovednosť odosielateľa, poistenie zodpovednosti dopravcu- súvisiace právne predpisy, poistné zmluvy, najčastejšie prípady škôd, konzultácia Miesto konania: upresníme! Termín:29.11.2016 Prezentácia: 9,00 hod. Cena: člen 59,5 Eur s DPH nečlen 66,- Eur s DPH
     

29. 11. 2016 - ADR školenie podlimit a nové zmeny od roku 2017 - upresníme!
Podľa platného znenia Dohody ADR, osoby, ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí, musia byť vyškolené v oblasti požiadaviek, ktorými sa riadi preprava takých vecí. Ponúkame v tomto školení aj nové zmeny, ktoré budú realizované v roku 2017. Školenie osôb zúčastnených na preprave je určený pre: - vodičov prepravujúcich podlimitné množstvá (podľa 1.1.3.6 ADR), - THP pracovníkov dopravy – dopravných referentov, dispečerov i špeditérov, - zamestnancov expedície, príjmu a skladov Obsah školenia: všeobecné požiadavky vyplývajúce z predpisov o cestnej preprave nebezpečných vecí, hlavné druhy nebezpečenstva a zodpovedajúce riziko pri preprave nebezpečných vecí. Prednáša: Ing. Ivan Pobjecký, CSc. Termín: 23.6.2016 Zahájenie: 11,00 hod. Miesto: ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Účastnícky poplatok: 44,- člen., 54,- nečelen
     

21. 11. 2016 - Školenie vodičov ADR 21.- 24.11.2016 Piešťany
Termín:21. - 24.11.2016 /utorok/ o 8,30 hod. Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     
LKW2
Refundacia2015
Mytne2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR