Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Víza do Turecka

 

Od 5. januára 2016 musí žiadosti o vydanie tureckých víz predchádzať elektronické podanie na webovej stránke: https://www.konsolosluk.gov.tr/

Požadované originály dokladov alebo overené kópie dokladov zostávajú v platnosti. Novou požiadavkou je predloženie cestovného zdravotného poistenia do zahraničia, ktoré musí byť platné počas celého obdobia udelených tureckých víz. Požadované doklady sa predkladajú pri každom podaní žiadosti.

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Podmienky vybavovania víz do Turecka

 

Jednovstupové vízum

 

Potrebné doklady: 

 • vyplnený vízový dotazník
 • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
 • 1x aktuálna biometrická fotografia 5 x 6 cm vyhotovená fotografom, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
 • fotokópia vodičského preukazu
 • žiadosť v mene firmy o udelenie jednovstupových tureckých víz
 • cestovné zdravotné poistenie do zahraničia - kópia poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného krytia (minimálna výška 30.000,- EUR). V poistení musí byť zahrnuté krytie nákladov na cestu alebo prevoz poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, krytie nákladov na prevoz poisteného po prepustení do miesta pobytu a krytie nákladov na prevoz telesných pozostatkov poisteného. Poistenie musí byť uzatvorené po celú dobu platnosti víz.
 • výpis z obchodného prípadne živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu).

 

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

Viacvstupové vízum (180 dňové) 

 

Potrebné doklady:

-       vyplnený vízový dotazník;

-       platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz /platnosť pasu musí byť minimálne 60 dní po skončení platnosti víz;

-       1 x biometrická fotografia vyhotovená fotografom rozmerov 5 x 6 cm (fotografia musí byť aktuálna, nie staršia ako 3 mesiace, originál na bielom podklade/;

-       žiadosť v mene firmy o vydanie víz;

-       výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overená fotokópia;

-       fotokópia vodičského preukazu;

-       pozvánka od tureckého partnera (originál alebo e-mailom priamo na adresu ambasády).

-       oznámenie o podpisovom vzore overené notárom - obsahuje podpisový vzor osoby oprávnenej podpisovať dokumenty v mene spoločnosti;

-       potvrdenie o bezdlžnosti voči štátu z daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace – originál alebo overená fotokópia;

-       notársky overená kópia Eurolicencie;

cestovné zdravotné poistenie do zahraničia - kópia poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného krytia (minimálna výška 30.000,- EUR). V poistení musí byť zahrnuté krytie nákladov na cestu alebo prevoz poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, krytie nákladov na prevoz poisteného po prepustení do miesta pobytu a krytie nákladov na prevoz telesných pozostatkov poisteného. Poistenie musí byť uzatvorené po celú dobu platnosti víz.

 

 Doba vybavenia:  do 10 pracovných dní

 Tranzitné víza:

 jednovstupové

 dvojvstupové

 

Potrebné doklady: 

 • vyplnený vízový dotazník
 • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
 • 1 x aktuálna biometrická fotografia vyhotovená fotografom 5 x 6 cm, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
 • cestovné zdravotné poistenie do zahraničia - kópia poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného krytia (minimálna výška 30.000,- EUR). V poistení musí byť zahrnuté krytie nákladov na cestu alebo prevoz poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, krytie nákladov na prevoz poisteného po prepustení do miesta pobytu a krytie nákladov na prevoz telesných pozostatkov poisteného. Poistenie musí byť uzatvorené po celú dobu platnosti víz.
 • fotokópiu vodičského preukazu
 • výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu)
 • žiadosť v mene firmy o udelenie tureckých víz

 

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

V prípade žiadosti o tranzitné vízum musia byť už vydané víza do cieľovej krajiny.

 

Poplatky za vybavenie víz platné od 1. januára 2017:

 

jednovstupové:                  63,80 EUR

viacvstupové:                   210,20 EUR

tranzitné jednovstupové:   63,80 EUR

dvojitý tranzit:                  127,50 EUR        

 

Kontakt:

 

Ľudmila Vidličková

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 473 920

e-mail: vidlickova@cesmad.sk

 

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 282 739

e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR