Dočasné hromadné vyradenie vozidiel z evidencie

Dočasné hromadné vyradenie vozidiel z evidencie

Po dohode so zástupcami Ministerstva vnútra SR vás informujeme, že je možné podať Žiadosť o dočasné hromadné vyradenie vozidla z evidencie PZ SR. Dôvodom tohto výnimočného opatrenia je aktuálna epidemiologická situácia a s ňou spojené prípadné zníženie objemu prepráv a následne dočasné odstavenie vozidiel u konkrétneho dopravcu.

Vyplnenú žiadosť na predpísanom formulári vo formáte Excel (nájdete nižšie v prílohách na stiahnutie) môžete posielať na elektronickú adresu ode.ppz@minv.sk. V zmysle informácie z Ministerstva vnútra SR, tento úkon podlieha poplatku za vyradenie - za každé vozidlo vo výške 5€.

 

Inštrukcie:

- Dočasné odhlásenie vozidiel v zrýchlenom režime môže byť realizované najskôr od nasledujúceho dňa od podania žiadosti o odhlásenie na ODE PPZ SR.

- Nebude možné odhlasovať vozidla spätne.

- Vyplňte žiadosť o zmenu v evidencii - dočasné odhlásenie vozidiel a pošlite ju na ODE PPZ SR.

- Žiadateľ o dočasné odhlásenie vozidla dostane platobný predpis podľa počtu vozidiel elektronicky.

- Uhraďte správny poplatok. Nemusíte ísť na poštu, môžete ho zaplatiť cez internet. Spätne e-mailom pošlite doklad o zaplatení správneho poplatku.

- Zrušenie povinného zmluvného poistenia (PZP) je dňom odhlásenia v zmysle zákona.

 

Leasingové spoločnosti požadujú pred samotným odhlásením vyžiadať si súhlas o dočasnom vyradení od leasingovej spoločnosti. Pokiaľ však nie ste ako držiteľ zapísaný v evidencii DI, potrebuje na takýto úkon súhlas držiteľa, prípadne vlastníka.

Vzhľadom na neštandardný postup odhlasovania vozidiel je povinné zmluvné poistenie (PZP) v Allianz Slovenskej poisťovni, a. s., zrušené vyradením vozidlá  z poistenia po zaslaní:

- podpísanej žiadosti (štatutármi spoločnosti). Stačí sken o vyradení vozidiel z poistenia dohodou (musí tu byť aj dátum zániku PZP, nie však skorší ako je dátum doručenia žiadosti na Dopravný inšpektorát (DI) z dôvodu dočasného vyradenia),

- pôvodného e-mailu so zoznamom vozidiel, ktorý bol zaslaný na e-mailovú adresu: ode.ppz@minv.sk, na túto adresu je nutné doručiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,

- vyplneného zoznamu k hromadnému stornu (v prílohe).

Uvedené je potrebné zaslať na príslušnú správkyňu flotily, pokiaľ vy (alebo váš sprostredkovateľ poistenia) nemáte priamy kontakt na správkyňu vašej flotily v poisťovni, tak e-mail a zoznam zašlete na: lucia.skopova@allianzsp.sk.

Havarijne poistenie (KASKO) v poisťovni v Allianz Slovenskej poisťovni, a. s.,  môže byť zrušené alebo upravené iba na základe  individuálnej dohody s poistiteľom.  (Je potrebné zhodnotiť riziká vzhľadom na financovanie vozidiel).

 

V ostatných poisťovniach si musíte oznámenie o zrušení  poistenia PZP riešiť individuálne. V zásade platí:

V prípade PZP

Poistenie zaniká oznámením o odhlásení vozidla z evidencie vozidiel, vo všeobecnosti stačí zaslať sken odhlásenia -  veľký technicky preukaz poisťovateľovi, pripadne v súčasnosti len tlačivo pre odhlásenie vozidla z evidencie. Väčšina poisťovní reaguje na vzniknutú epidemiologickú situáciu, niektoré pobočky majú upravený režim otváracích hodín, prípadne sú vítané iné formy komunikácie (mailom, online na webe príslušnej poisťovne, prípadne cez sprostredkovateľa poistenia).

V prípade KASKO

Poistenie zaniká v zmysle poistných podmienok všeobecne zmenou osoby vlastníka poistenej veci, s výnimkou prípadu, kedy sa leasingový nájomca stane vlastníkom vozidla po ukončení leasingu poisteného vozidla. V takomto prípade sa poistený leasingový nájomca stáva poistníkom (čiže automaticky po skončení leasingu pokračuje u súčasného poisťovateľa). Zmenou osoby vlastníka sa rozumie zápis zmeny vlastníka vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.

Ak nastane prípad, že vozidlo zostane vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, je na zvážení majiteľa vozidla či pristúpi k ukončeniu KASKO zmluvy po dohode s poisťovateľom alebo ju vzhľadom na možné ďalšie riziko ponechá aj naďalej v platnosti (riziko môže vzniknúť napríklad v prípade odstavenia vozidla vo vonkajšom areáli – poškodenie živlom, riziko krádeže atď.). Čo sa týka formy podania právneho úkonu platí to, čo pri PZP (online, telefonicky, web formuláre, sprostredkovateľ).


Posledná aktualizácia: 24. 03. 2020