Režim práce, tachografy a vysielanie vodičov 22. august 2024, online/prezenčne v Bratislave

22.08.2024 - 22.08.2024

Aktuálne termíny

Galvaniho 15
online, možnosť prezenčnej formy v Bratislave
Slovensko

CIEĽ

Na školení sa dozviete súčasné sociálne predpisy, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej a osobnej doprave,  či už pri preprave na národnej alebo medzinárodnej úrovni nariadeniami EÚ a Dohodou AETR. Zámerom školenia je podrobne oboznámiť účastníkov o aktuálnych problémoch v oblasti cestnej dopravy vo vzťahu k predpisom sociálnej legislatívy v doprave a informovať účastníkov o pripravovaných zmenách v oblasti sociálnej legislatívy vrátane balíčka mobility.

V druhej časti vám vysvetlíme bližšie informácie o tachografov, vývoj a prehľad v oblasti analógových a digitálnych tachografov, práca s tachografom, najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov.

V tretej časti si povieme aké sú povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnancov v oblasti cestnej dopravy. Na školení  sa dozviete kedy sa vodič považuje za vyslaného zamestnanca, aké povinnosti sa v takomto prípade vzťahujú na dopravcu  a vodiča. Aké dokumenty musí vodič predložiť pri cestnej kontrole a v neposlednom rade Vás prevedieme celým systémom nahlasovania a vytvárania potvrdení o vysielaní zamestnancov. 

OBSAH ŠKOLENIA
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov.
 • Vyskúšať si všetky funkcie tachografov vrátane príparvy výtlačkov dodatkov a pod.
 • Práca s tachografmi typu Siemens / VDO / Continental.
 • Vývoj a prehľad v oblasti digitálnych tachografov
 • Balíček mobility
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov
 • Najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15.júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č.1024/2012
 • Zákon č. 407/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • Diskusia

 TRVANIE

9:00 - 12:30

 TYP ŠKOLENIA
 Školenie
 *pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť.
V prípade záujmu o školenie v cudzom jazyku, je možné sprostredkovať tlmočníka (za príplatok).
 LEKTOR

Interní zamestnanci združenia

CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
+421 915 981 528 , skolenia@cesmad.sk
Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom Prihlášky:

 


Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 05. 06. 2024