Legislatíva cestnej dopravy

4/1998 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
 

144/1999 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. marca 1997 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
 

269/1997 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
 

352/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. januára 1998 bola v Poprade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
 

202/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 20. septembra 1995 Devízový zákon
 

312/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1997 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ
 

345/2001 OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikyMinisterstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 1960 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dohovor o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného...