Registrácia

Základným krokom pre zapojenie sa do kauzy Kartel výrobcov nákladných vozidiel je vyplniť registráciu najneskôr do 31. mája 2018 na webovej stránke

www.truck-damages.com/sk

Pri registrácii ešte nepotrebujete zadávať žiadne konkrétne údaje, ani nahrávať žiadne dokumenty.

Po registrácii Vám v priebehu niekoľkých hodín/dní príde email s mandátnym (klientskym) číslom. Ďalší email s informáciami dostanete v priebehu niekoľkých dní/týždňov, prostredníctvom ktorého budete zadávať konkrétne údaje a nahrávať dokumenty k vozidlám.

Zadávanie konkrétnych údajov a nahrávanie dokumentov bude možné najneskôr do 30. júna 2018.

V prípade, že ste sa už registrovali a zapojili v 1. kole, teraz to už nie je potrebné.

Pre vytvorenie ekonomického posudku a presadenie vašich nárokov potrebujú znalec a právnici určité informácie a dokumenty k vášmu motorovému vozidlu.

Nižšie vám zobrazujeme, i) ktoré informácie by, pokiaľ možno, mali byť doložené, aby ste maximalizovali svoje šance na zohľadnenie jednotlivého vozidla, ii) najmä v ktorých dokumentoch nájdete tieto informácie a iii) ktoré dokumenty je potrebné doložiť ako podklady dokazujúce tieto nároky. Nasledujúce inštrukcie by vám mali pomôcť v tom, aby ste tieto potrebné dokumenty zozbierali čo možno najefektívnejšie.

Príslušné dokumenty, ak existujú, je nutné zozbierať a uschovávať ako dôležité dokumenty a – na vyžiadanie nám ich naskenované dodať.

Vozidlá, ktoré by všeobecne mali a mohli byť zahrnuté

Celkovo by mali a mohli byť zahrnuté tie vozidlá, ktoré spĺňajú nasledujúce vlastnosti:

 • Všetky vozidlá (nákladné s rozličnými nadstavbami karosérie, ťahače, vyklápacie vozidlá) s celkovou hmotnosťou nad 6 ton, ktoré boli kúpené, kúpené na lízing alebo prenajaté na základe nájomnej zmluvy ako nové vozidlá medzi rokom 1997 a koncom roka 2016 (v 2. kole registrácie od roku 2003 do roku 2016) a ktoré pochádzajú od nasledujúcich výrobcov: DAF, Daimler (Mercedes), Iveco, MAN, Scania, Volvo/Renault. Uvedenie tohto nového vozidla do roku 2016 je nevyhnutné, keďže (1) je možné, že kartel do konca roka 2016 zaviedol príliš vysoké ceny a tým pádom by vám vznikol nárok na náhradu odškodnenia a (2) tieto údaje sú potrebné pre preukázanie porovnania ceny v období kartelu a v období po tomto kartely.
 • Sú pritom relevantné aj také vozidlá, ktoré v rámci prevzatia spoločnosti prešli do majetku nového subjektu, ak ich preberací podnikateľský subjekt rovnako získal, kúpil na lízing alebo prenajal na základe nájomnej zmluvy v novom stave.

Vozidlá smú byť zahrnuté do excelovej tabuľky aj v tom prípade, ak neexistuje kompletná dokumentácia a doklady. V tomto prípade však platia nasledujúce minimálne predpoklady:  

 • uvedenie čísla podvozku,
 • doklad o tom, že nákladné vozidlo bolo skutočne kúpené, kúpené na lízing alebo prenajaté v rámci nájomnej zmluvy (napríklad aj na základe dokladu z účtovníctva),
 • doklady o registrácii ďalších vozidiel, pre ktoré existujú doklady o kúpnej cene, lízingových splátkach alebo splátkach nájomného.

Prosím, dbajte na to, že pre každé nákladné vozidlo, pre ktoré neexistujú kompletné doklady, nemusia byť nároky súdne uplatniteľné.

Optimálne budú v budúcnosti vyžadované nasledovné informácie:

 • Výrobca, číslo podvozku a model vozidla,
 • Predajca (názov a sídlo), resp. poskytovateľ leasingu (názov a sídlo),
 • dátum objednania – ak neexistuje, potom dátum kúpy, prípadne dátum uzatvorenia lízingovej zmluvy,
 • príslušné zmluvné detaily (kúpna cena, pokiaľ možno bez nadstavby, ako aj bez možných zliav alebo dobropisov, zmluvne dohodnuté lízingové splátky, prípadne záverečné vyúčtovanie),
 • pri lízingu: dĺžka trvania lízingu,
 • technické vlastnosti a informácie k výbave vozidla,
 • ak je to aktuálne: ďalší predaj vozidla (dátum, stav tachometra a cena).

Dokumenty, z ktorých vieme vyčítať tieto informácie, najmä:

 • osvedčenie o evidencii vozidla časť I alebo II, prípadne predošlé dokumenty,
 • faktúra,
 • kúpna/lízingová/nájomná zmluva, resp. príslušné rámcové zmluvy, ako aj zmluvy o akejkoľvek zmene,
 • potvrdenie objednávky, resp. jej prijatia predávajúcim/poskytovateľom lízingu,
 • technické špecifikácie v ponuke,
 • objednávkový list,
 • doklady z účtovníctva (napr. výpisy zo SAP alebo kmeňové listy),
 • zmluva o ďalšom predaji,
 • kúpna zmluva po prevzatí po lízingu alebo po skončení nájomnej zmluvy.

Prosíme vás, pri prípadných rozdieloch medzi údajmi v uvedených dokumentoch je nutné zohľadňovať ten údaj, ktorý je uvedený v dokumente, ktoré je uvedený vyššie ako prvý. 

Prosím, dbajte na to, že vás neskôr budeme žiadať o naskenované kópie hore uvedených dokumentov pre každé nákladné motorové vozidlo. Prosím, naskenujte každý dokument jednotlivo.

Požadované dokumenty vzťahujúce sa na postúpenie nárokov vašej spoločnosti: 

 • výpis z obchodného registra (úplný), (prosím, uistite sa, že dokument o postúpení pohľadávky podpisuje osoba, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a ktorá je aj uvedená v aktuálnom výpise z registra),
 • kópia občianskeho preukazu, resp. pasu oprávnenej osoby spolu s jej podpisom,
 • pri prevodoch podniku: kúpna zmluva o prevzatí podniku: kúpna zmluva a zmluva o fúzii.

Nakoniec: Vyhliadky na úspech pri nárokoch z náhrady škody sa výrazne zvýšia, ak viete doložiť vyššie uvedené, kurzívou písané dokumenty. Môžete (alebo mali by ste) registrovať všetky nákladné vozidlá, ktoré spĺňajú aspoň minimálne požiadavky. Prosím, starostlivo si uschovajte všetky doklady a dokumenty takým spôsobom, aby boli veľmi rýchlo dostupné, aby sme sa v prípade nejakých otázok na vás mohli rýchlo obrátiť.

Posledná aktualizácia: 02. 05. 2018