Pravidlá používania prepravných povolení CEMT

Náležitosti potrebné na zaevidovanie dopravcu

 1. Povolenie na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy alebo medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy overené notárom.
  Koncesná listina (kópia).
 2. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (overená kópia).
 3. Povolenie spoločenstva (kópia).
 4. Veľké technické preukazy všetkých vozidiel (originály nanahliadnutie + kópie na založenie); v prípade prenájmu aj nájomnézmluvy (notárom overené podpisy + overené kópie na založenie);certifikáty k ekologickým vozidlám (originály na nahliadnutie + kópiena založenie).
 5. K žiadosti o prijatie za člena združenia treba ďalej predložiť doklady o zaplatení
  1. dane z príjmu (daňový úrad),
  2. odvodov do sociálneho fondu (Sociálna poisťovňa),
  3. odvodov do zdravotného fondu (zdravotná poisťovňa), za firmu aj za samostatne zárobkovo činnú osobu (na dokladoch musí byť uvedené IČO firmy).
 6. Dopravca pri registrácii zaplatí jednorazový registračný poplatok vo výške 5 000 Sk a 100 Sk za každé zaregistrované vozidlo.
  K žiadosti o prijatie začlena združenia treba priložiť výpis z registra trestov konateľa alebomajiteľa firmy a splnomocnenie na vybavenie vstupu do systému TIR.

  V prípade cestnej dopravy pre vlastnú potrebu treba doložiť:
  - výpis zo živnostenského registra (fyzická osoba) alebo obchodného registra (právnická osoba),
  - čestné prehlásenie, že vozidlá a prepravné povolenia, ktoré im budú odovzdané, budú využívať len na dopravu pre vlastnú potrebu,
  - objednávku, prípadne zmluvu so zahraničným partnerom, z ktorej bude zjavná uvedená skutočnosť.

  Výpis z registra nesmie byť pri predložení starší ako 3 mesiace a musí byť overený notárom.

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020