Žiadosť o energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo oprávnené obdobie, za ktoré je možné žiadať o kompenzáciu vysokých cien energií do 30. júna 2024. Žiadosti podľa MH SR bude možné podávať do 31. augusta 2024.  Žiadosť sa predkladá spravidla za mesiac oprávneného obdobia spätne, pokiaľ poskytovateľ nerozhodne inak. O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za konkrétny mesiac bude poskytovateľ informovať na energodotacie.mhsr.sk.

Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu aktuálne podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (okrem úverových a finančných inštitúcií) a mali zriadené odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu za mesiace január až december 2023.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov a kompenzovať sa bude suma nad 99 Eur/MWh v prípade plynu a 199 Eur/MWh v prípade elektriny. Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 EUR na podnik za mesiac.

Žiadosť je potrebné predložiť v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na https://energodotacie.mhsr.sk/Pziadost.html), resp. Ústrednom portáli štátnej správy.

Zástupca vo Francúzsku pre vodičov menších vozidiel

Vysielanie vodičov vozidiel s celkovou hmotnosťou od 2,5 t do 3,5 t a vozidiel, prepravujúcich cestujúcich s menej ako 9 sedadlami, nie je vo Francúzsku upravené ustanoveniami smernice o vysielaní vodičov v cestnej doprave 2020/1057, ale vzťahujú sa na nich ustanovenia tzv. zákona o minimálnej mzde Loi Macron".

Spoločnosti, ktoré vodičov vysielajú, musia ohlásiť vyslanie do systému SIPSI:

  • pred začiatkom prvej dopravnej operácie, ktorá podlieha podmienkam vyslania;
  • vyslaný vodič musí mať vo vozidle kópiu vyhlásenia o vyslaní zo systému SIPSI a pracovnú zmluvu;
  • ďalšiu kópiu vyhlásenia o vyslaní musí mať k dispozícii zástupca vo Francúzsku.

Vo vyhlásení je potrebné určiť aj zástupcu na území Francúzska, ktorý je zodpovedný za kontakt s kontrolnými orgánmi behom obdobia vyslania a 18 mesiacov po jeho ukončení.

Združenie ČESMAD Slovakia v minulosti poskytovalo pre členov zástupcu na území Francúzska, ale vzhľadom na to, že dopravcovia, ktorí prevádzkujú vozidlá nad 3,5 t, už nie sú povinní disponovať týmto zástupcom, táto služba sa ukončila.

Viac dopravcov, ktorí prevádzkujú menšie vozidlá, sa na nás obrátili so žiadosťou o opätovné obnovenie služby zástupcu vo Francúzsku, a preto realizujeme prieskum, kde chceme zistiť dopyt po službe. V prípade, že máte záujem o službu, vyplňte prieskum, ktorý nájdete na odkaze nižšie.

Dotazník: https://forms.office.com/e/ChSY5H6akY?origin=lprLink