Požiadavky na prevádzkovateľa cestnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t

Požiadavky na prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy budú od 21. mája 2022 povinné aj pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu takýmito vozidlami budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva.

Z povinnosti mať licenciu Spoločenstva budú naďalej vyňaté všetky prepravy (medzinárodné aj vnútroštátne) vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 2,5 tony a vnútroštátne prepravy vykonávané vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 3,5 tony. 

Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy, musia:

  • mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte,
  • byť bezúhonné,
  • preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť a
  • požadovanú odbornú spôsobilosť.

Finančná spoľahlivosť

Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že pre každý rok disponujú vlastným imaním v celkovej hodnote aspoň:

  1. a) 1 800 EUR pre prvé používané vozidlo;
  2. b) 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.

Odborná spôsobilosť

S platnosťou od 21. mája 2022 musia všetci prevádzkovatelia, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony disponovať odbornou spôsobilosťou v cestnej nákladnej doprave.

Okresný úrad môže oslobodiť od skúšky toho, kto preukáže riadenie podniku cestnej dopravy počas desiatich rokov. V osvedčení o odbornej spôsobilosti a v systéme JISCD sa zaznačí, že toto osvedčenie je platné pre dopravný podnik, ktorý prevádzkuje motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

Ten kto nie je oslobodený od skúšky tak túto skúšku musí absolvovať s tým, že po úspešnom ukončení skúšky dopravný správny orgán v súlade s § 6 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z. z. vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti nebude mať žiadne obmedzenie čiže bude platiť aj pre nákladné motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do aj nad 3,5 tony.

Zamestnanie vodiča a SZČO

Osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla budú môcť takúto činnosť vykonávať bez zmien v prípade vnútroštátnej dopravy a medzinárodnej prepravy tovaru do 2,5 tony.

Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu v medzinárodnej preprave tovaru od 2,5 tony do 3,5t bude od 21. mája 2022 potrebné, aby táto osoba mala vydané povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencia Spoločenstva by mala byť na jeho meno, čiže takýto vodič sa stáva dopravcom v cestnej doprave. Iní vodiči by mali byť v súlade so zákonom č. 462/2007 Z. z. v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.

Zvýšený záujem o školenia a podmienky prepravy dodávkovými vozidlami

Od januára do mája tohto roku zaznamenalo združenie ČESMAD Slovakia výrazne zvýšený záujem podnikateľov, ktorí využívajú dodávkové vozidlá do 3,5 t na prepravu tovarov o školenia odbornej spôsobilosti a školenia sociálnej legislatívy v cestnej doprave.

„Považujeme to za logické, keďže od 21. mája nová legislatíva zavádza povinnosť mať pri používaní vozidiel či jazdných súprav na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 t, ale nepresahuje 3,5 t, povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy a byť držiteľom licencie Spoločenstva,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

Povolenie na prevádzkovanie cestnej dopravy a licenciu Spoločenstva na medzinárodnú dopravu vydáva na Slovensku okresný úrad v sídle kraja. Na vydanie potrebných dokladov, aby podnikatelia mohli vykonávať prepravy tovarov v medzinárodnej doprave, okrem skutočného a stabilného miesta usadenia a bezúhonnosti, budú musieť byť aj finančne spoľahliví a odborne spôsobilí. „Ak má spoločnosť napríklad len dodávkové vozidlá od 2,5 t do 3,5 t, musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom, že pre každý rok disponuje vlastným imaním minimálne 1 800 eur pre prvé používané vozidlo a 900 eur za každé ďalšie používané vozidlo,“ vysvetľuje Pavol Piešťanský.

Odborná spôsobilosť znamená, že podnikateľ musí mať v spoločnosti na riadenie dopravnej činnosti aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý má absolvovanú skúšku odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. „Takáto osoba musí byť bezúhonná, skutočne riadiť dopravné činnosti, mať bydlisko v Európskej únii a so spoločnosťou musí byť spojená ako zamestnanec, prípadne riaditeľ, vlastník či akcionár, alebo s externou zmluvou, ktorá zaväzuje vykonávať predpísané činnosti,“ dopĺňa Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.

V krajinách Európskej únie hrozia za nedodržanie nových pravidiel od kontrolných orgánov niekoľkotisícové pokuty. Pri nízkej ziskovosti autodopravcov a malých maržiach za prepravy môžu byť tieto pokuty likvidačné. „Aj z tohto dôvodu združenie ČESMAD Slovakia v rámci svojej odbornej činnosti zvýšilo počet školení odbornej spôsobilosti a sociálnej legislatívy v cestnej doprave, vrátane online foriem, aby boli podnikatelia na nové povinnosti zodpovedne pripravení,“ uvádza Pavol Piešťanský, prezident ČESMAD Slovakia.