Postup pri podaní žiadosti o karty do digitálnych tachografov

Združenie ČESMAD Slovakia na svojich pracoviskách v Bratislave, Zvolene a Košiciach poskytuje služby zberného miesta a prijíma žiadosti o vydanie kariet vodiča, podnikových a dielenských kariet do digitálnych tachografov.

Združenie ČESMAD Slovakia postupuje pri spracovávaní žiadostí o vydanie tachografovej karty podľa platnej metodiky Ministerstva dopravy SR.

Žiadosť o vydanie podnikovej a dielenskej karty sa naďalej podáva papierovou formou na originálnom tlačive. Originál žiadosti je k dispozícii na zbernom mieste.

Náležitosti potrebné pri podávaní žiadosti o vydanie podnikovej karty sú uvedené na stránke www.digitalnytachograf.sk

Karta podniková – Digitálny tachograf

Náležitosti potrebné pri podávaní žiadosti o vydanie dielenskej karty sú uvedené na stránke www.dogitalnytachograf.sk

Karta dielenská – Digitálny tachograf

Náležitosti potrebné pri podávaní žiadosti o vydanie karty vodiča sú uvedené na stránke www.dogitalnytachograf.sk

Karta vodiča – Digitálny tachograf

Pre vybavenie karty vodiča postačuje jedna návšteva žiadateľa – vodiča na zbernom mieste.

 • Ruší sa papierové tlačivo „Karta vodiča – žiadosť o vydanie tachografovej karty“  je nahradená elektronickým formulárom priamo v informačnom systéme na zbernom mieste.
 • Žiadosť vodiča a s tým spojené súvisiace úkony sa realizujú na zbernom mieste elektronicky s pomocou asistencie zamestnanca zberného miesta. Je nutné predložiť doklad na overenie totožnosti vodiča a vodičský preukaz na overenie jeho platnosti. V prípade, ak vodič nie je občan členského štátu EÚ, musí predložiť povolenie na pobyt. Ak má cudzinec obnovený prechodný pobyt a preukazuje sa platným pobytovým dokladom, ktorého dátum vydania k aktuálnemu dátumu podania žiadosti o vydanie tachografovej karty nespĺňa lehotu minimálne 185 dní, cudzinec je povinný predložiť doklad – rozhodnutie MV SR o vydaní predchádzajúceho pobytu.
 • Podanie žiadosti je možné bez uhradenia poplatku vo výške 54 EUR – poplatok bude zúčtovaný až po podaní žiadosti.
 • Ruší sa poštová poukážka a bude nahradená príkazom na úhradu, ktorú žiadateľ uhrádza dodatočne.
 • Zberné miesta sú vybavené zariadeniami pre zber biometrických údajov – fotografia a podpis žiadateľa. Tlačená podoba fotografie sa ruší, vodič nemusí predkladať fotografiu.
 • Po podaní žiadosti sa vygeneruje doklad o podaní žiadosti a zálohová faktúra (príkaz na úhradu) sa zasielajú na e-mailovú adresu žiadateľa.
 • Bude umožnená platba aj priamo právnickou osobou – fakturačné údaje boli rozšírené aj na právnickú osobu.
 • Pre držiteľov kariet vodiča boli vybudované špecifické elektronické služby, zverejnené na webovom sídle digitalnytachograf.sk .

Po autentifikácii držiteľa karty vodiča bude môcť žiadateľ realizovať niektoré služby samostatne, bez návštevy zberného miesta (napríklad aj prostredníctvom mobilného telefónu):

 • obnova karty vodiča
 • náhrada za odcudzenú kartu vodiča
 • náhrada za stratenú kartu vodiča
 • výmena za poškodenú kartu vodiča
 • blokovanie karty vodiča
 • zistenie stavu vybavovania služby

Pri podávaní žiadosti na webovom sídle je umožnené uhradiť poplatok elektronicky „Platba kartou“.

Žiadosť o obnovu karty je možné podať 60 dní od konca platnosti karty.

Vydávanie tachografových kariet zahraničným vodičom

Upozorňujeme dopravcov, ktorí zamestnávajú zahraničných vodičov, že podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, tachografová karta môže byť vydaná osobe, ktorá sa zdržiava na území Slovenskej republiky najmenej 185 dní.

Ak má cudzinec obnovený prechodný pobyt a preukazuje sa platným pobytovým dokladom, ktorého dátum vydania k aktuálnemu dátumu podania žiadosti o vydanie tachografovej karty nespĺňa lehotu minimálne 185 dní, cudzinec je povinný predložiť doklad potvrdzujúci jeho pobyt na území SR v lehote minimálne 185 dní, a to buď rozhodnutie MV SR o vydaní predchádzajúceho povolenia k pobytu alebo národné pracovné vízum.

Doklady potrebné k podaniu žiadosti na zbernom mieste:

 • občiansky preukaz  - občan SR
 • doklad totožnosti cudzinca  - občiansky preukaz EÚ, cestovný pas
 • doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
 • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Kontakty:

Bratislava: 0911 467 856
Zvolen: 0915 981 528, 0911 467 850
Košice: 0903 754 640, 0911 282 722

Posledná aktualizácia: 29. 01. 2024