Aktuality

Vo Francúzsku zákaz trávenia odpočinku vo vozidlách do 3,5 t

Vo Francúzsku zákaz trávenia odpočinku vo vozidlách do 3,5 t

Francúzske orgány prijali nové nariadenie, ktoré zakazuje trávenie denného a týždenného odpočinku zamestnancom-vodičom, ktorí vedú ľahké úžitkové vozidlo s maximálnou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t. Zamestnávateľ musí zabezpečiť zamestnancovi, ktorý vedie úžitkové vozidlo do 3,5 t ubytovanie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti a hygienickým podmienkam rešpektujúcim jeho zdravie, mimo vozidla. Napríklad odpočívať v stane,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy

V pondelok 7. septembra bola vyhlásená Výzva Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej a príležitostnej dopravy. Cieľom je poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19, vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Dlhé čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Vážení dopravcovia, týmto si vás dovoľujeme informovať, že od 1. septembra 2020 došlo k výraznému zhoršeniu situácie na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Čakacie lehoty pri vstupe na územie Slovenskej republiky pre kamiónovú dopravu sa neúmerne predĺžili, čaká sa aj niekoľko dní. Príčinou tohto stavu, je podľa získaných informácií, vyčerpanie limitu poľských...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Maďarsko - obmedzenie vstupu cudzím štátnym príslušníkom od 1. septembra 2020

Maďarsko - obmedzenie vstupu cudzím štátnym príslušníkom od 1. septembra 2020

Dňa 30. augusta 2020 bolo zverejnené nariadenie vlády č. 195/2020 vo vestníku zákonov, ktoré upravuje podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.  Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.Tento zákaz...
Zdroj: MZV
 
Pravidlá vykonávania autobusovej dopravy v Nemecku

Pravidlá vykonávania autobusovej dopravy v Nemecku

Jednotlivé spolkové krajiny Nemecka si pre prepravu cestujúcich určili rôzne pravidlá.  Opatrenia jednotlivých spolkových krajín: Spolkové krajiny Bližšie špecifikácie Bádensko - Württembersko - povinné používanie rúšok (výnimku majú vodiči v prípade, že sú vykonané iné opatrenia napr. uzavretý priestor pre vodiča) Bavorsko - povinné používanie rúšok Berlín - povinné používanie...
Zdroj: IRU
 
Vysielanie pracovníkov v Holandsku od 1. 9. 2020

Vysielanie pracovníkov v Holandsku od 1. 9. 2020

Holandský Zákon o pracovných podmienkach vyslaných pracovníkov v Európskej únii (WagwEU v holandčine) je účinný od 1. júna 2016. Tento zákon upravuje podmienky zamestnávania, na ktoré majú zamestnanci európskych spoločností právo pri ich dočasnom vyslaní na území Holandska. Zákon stanovuje povinnosti, ktoré umožňujú holandským úradom monitorovať dodržiavanie týchto podmienok zamestnávania...
Zdroj: IRU
 
Prieskum na podporu posúdenia povinnosti pravidelného návratu vozidla do členského štátu usadenia – nariadenie EP a Rady č. 1071/2009

Prieskum na podporu posúdenia povinnosti pravidelného návratu vozidla do členského štátu usadenia – nariadenie EP a Rady č. 1071/2009

Dávame vám možnosť zapojiť sa na podnet Európskej komisie a v spolupráci s Medzinárodnou úniou cestnej dopravy (IRU) do prieskumu k pripravovanej štúdii Európskej komisie na posúdenie vplyvov povinnosti pravidelného návratu vozidiel do členského štátu usadenia.Podľa revidovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce...
Zdroj: Európska Komisia
 
Podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci

Podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci

Združenie ČESMAD Slovakia, zastúpené generálnym tajomníkom RNDr. Ivanom Ruskom, MBA, a Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej Univerzite v Žiline, zastúpená dekanom prof. Ing. Milošom Poliakom, PhD., podpísali 28. augusta na akademickej pôde v Žiline Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Cieľom memoranda je spolupráca najmä v projektovej,...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU