Postup v prípade krádeže

Najnutnejší postup v prípade krádeže

Niektoré kroky musí držiteľ karnetu TIR podniknúť bezprostredne po tom, čo zistí odcudzenie vozidla alebo tovaru prepravovaného na podklade karnetu TIR. Iné kroky treba vykonať čo možno najskôr po obdržaní platobného nároku, vydaného najprv držiteľovi karnetu TIR, s využitím článku 8.7 Dohovoru TIR.

1. Kroky, ktoré je nutné podniknúť bezodkladne po zistení krádeže (listina nie je úplná)

V prípade krádeže tovaru alebo vozidla, je držiteľ TIR povinný:

 • spojiť sa s colnými orgánmi ”ak nie sú v blízkosti alebo ak sú v danom mieste nedostihnuteľné, tak s akýmikoľvek kompetentnými orgánmi krajiny, v ktorej sa incident stal. Dotknuté orgány vyplnia bezodkladne úradnú zápisnicu, ktorá je súčasťou karnetu TIR” (pravidlá o používaní karnetov TIR sú na vnútornej zadnej obalovej strane karnetu TIR, v ods. 13);
 • nahlásiť krádež okamžite na polícii a podať trestné oznámenie (Článok 21 Vyhlásenia o záväzku dopravnej spoločnosti na prijatie do colného systému TIR a na oprávnenie používať obyčajné karnety TIR, ďalej len "Vyhlásenie");
 • oznámiť krádež všetkým poisťovacím spoločnostiam (ostatným okrem poistenia TIR - Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie CMR atď.) a využiť svoje práva a práva záručného reťazca pripojením Hlásenia o krádeži pre poisťovateľa a odvolať sa na riziko povinnosti platby dane a ostatných poplatkov, ktoré môžu byť vymerané v dôsledku zmiznutia tovaru;
 • nechať si vystaviť policajnú zápisnicu, v ktorej bude špecifikované hlavne: 
  • miesto, dátum a čas udalosti
  • typ vozidla, meno dopravcu, meno vodiča
  • množstvo odcudzeného tovaru;
  • ak je to aplikovateľné: množstvo a stav akéhokoľvek tovaru, ktorý sa nestal predmetom krádeže;
 • udalosť okamžite oznámiť združeniu, ktoré karnet TIR vydalo (viď Manuál držiteľa karnetu TIR, 8. časť, bod 13);
 • odovzdať vydávajúcemu združeniu podrobné vysvetlenie okolností krádeže, ktoré musí prinajmenšom obsahovať:
  • dátum, čas a miesto udalosti,
  • identitu osôb, ktoré sa na udalosti zúčastnili,
  • presné označenie miesta, kde sa udalosť stala,
  • informáciu o bezpečnostných opatreniach, vykonaných pred a po udalosti (z dôvodu ochrany záujmov záručnej reťaze, pomoci polícii pri jej vyšetrovaní, vysvetliť hlavne kroky, ktoré sa vykonali); 
   • vrátiť príslušný karnet TIR vydávajúcemu združeniu. Ak bol ukradnutý aj karnet TIR, musí držiteľ karnetu TIR bezodkladne o krádeži informovať svoje vydávajúce združenie a vyplniť "Vyhlásenie držiteľa", uvedený v Manuáli držiteľa karnetu TIR (viď Manuál držiteľa karnetu TIR, 9. časť, bod 4);
   • zaslať vydávajúcemu združeniu aspoň nasledujúce dokumenty:
  • zmluvu o vykonaní dopravy,
  • akýkoľvek ďalší obchodný dokument, umožňujúci presnú identifikáciu tovarov a osvedčujúci ich obchodnú hodnotu, na základe ktorého je možné stanoviť colnú hodnotu týchto tovarov,
  • Osvedčenie o pôvode tovaru (tento doklad musí byť podľa možnosti doručený v originále),
  • ak je to aplikovateľné, doklad CMR, riadne opečiatkovaný príjemcom, ktorému bola dodaná tá časť tovaru/nákladu, ktoré neboli ukradnuté,
  • hlásenie o krádeži, adresované poisťovateľom zákonnej zodpovednosti za škodu, poisťovateľom CMR, atď; kópiu poistnej zmluvy súvisiacu s poistením tovaru a kópiu celej korešpondencie s týmito poisťovacími spoločnosťami;

    

   • premiestniť zvyšok tovarov, v prípade že po krádeži zostanú, ak došlo k poškodeniu vozidla, ktoré nespĺňa záväzné bezpečnostné podmienky pre dopravu TIR (napríklad v prípade zničenia plachty na vozidle), v prítomnosti colných orgánov na iné vozidlo alebo iný kontajner. Colné orgány vystavia príslušnú úradnú správu a potom náhradné vozidlo zabezpečia novými colnými uzávermi (viď pravidlá používania karnetu TIR na vnútornej strane obalu karnetu TIR, odsek14);
   • chrániť svoje práva a záujmy voči akejkoľvek zúčastnenej osobe, konkrétne voči odosielateľovi, príjemcovi, špeditérovi, atď.;

2. Kroky, ktoré sa musia podniknúť po obdržaní platobného nároku:

Po krádeži alebo násilnej lúpeži, je držiteľ karnetov TIR naďalej zodpovedný za úhradu akýchkoľvek platobných nárokov zo strany colných orgánov (viď Manuál držiteľa karnetu TIR, 11. časť, bod 4).

Preto je držiteľ karnetov TIR povinný vykonať po obdržaní platobného nároku nasledujúce, aspoň minimálne - ale nie vyčerpávajúce povinnosti:

=> Článok 8.1. Štandardného medzinárodného znenia IRU poistných podmienok:

Skontrolujte, či je platobný nárok platný a ak, či platobný príkaz obsahuje legitímny dôvod na námietku, podajte odvolanie/sťažnosť voči platobnému nároku na kompetentných úradoch, aby ste podľa možností v čo najväčšej miere chránili záujmy záručného reťazca. V prípade vznesenia námietky informujte vydávajúce združenie o všetkých (právnych) krokoch, ktoré ste vo veci odvolania sa voči platbe podnikli (odôvodnenie odvolania/námietky, kópie listov adresovaných na správne alebo právne orgány/súdy, atď.);

  • Článok 8 Štandardného medzinárodného znenia IRU poistných podmienok:

Ak je platobný nárok evidentne legitimný, po obsahovej i formálnej stránke musí držiteľ karnetu TIR, v súlade s "Vyhlásením" a Dohovorom TIR, vyrovnať colný dlh priamo s kompetentnými orgánmi a informovať bezodkladne o všetkých podniknutých krokoch vydávajúce združenie. Aby sa predišlo nežiadúcim úrokom, musí vyrovnanie prebehnúť v lehote stanovenej colným orgánom, najneskôr do 30 dní od doručenia platobného nároku. Držiteľ, ktorý sa stal obeťou krádeže, ozbrojenej lúpeže alebo prepadnutia s ublížením na zdraví, colným orgánom buď priamo alebo spôsobom stanoveným v článku 8.7 Dohovoru TIR z roku 1975 zaplatil alebo ak tieto od neho podľa rovnakého článku platbu priamo zinkasovali, má nárok na odškodnenie od poisťovateľa v lehote 30 dní po doručení platobného výmeru colnice, prostredníctvom vydávajúceho združenia, ktorá platobný nárok postúpi na IRU. Poisťovatelia TIR preskúmajú jeho požiadavku a zašlú na IRU svoje rozhodnutie. IRU potom zašle informáciu vydávajúcemu združeniu.

UPOZORNENIE

Držiteľ karnetov TIR je povinný za každých okolností predložiť dôkazy a preukázať, že prísne dodržiaval zásady opatrnosti, ostražitosti a ochrany pred škodou, stanovené platnými predpismi a zákonmi.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023