Kvalifikačná karta vodiča

Podmienky na získanie kvalifikačnej karty vodiča - KKV

Kvalifikačná karta vodiča

Podmienky za akých sú profesionálny vodiči povinní podrobiť sa povinnej základnej kvalifikácii alebo pravidelnému výcviku upravuje zákon č.280/2006 Z.z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.").

 

Základným predpokladom na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá:

 • nákladnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné,
 • osobnej dopravy – na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Ďalším predpokladom je, že žiadateľ je štátnym občanom:

 • Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska,
 • nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.

Podľa zákona č. 280/2006 Z. z. rozdeľujeme kurzy na:

 • kurzy základnej kvalifikácie vodičov, o ktorých sme detailne písali v článku Kvalifikačná karta vodiča,
 • kurzy pravidelného výcviku vodičov, ktoré pre Vás zabezpečujeme a termíny nájdete TU.

 

Ďalšie dôležité informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v zmysle zákona č.280/2006 Z.z. môžete nájsť aj na stránke www.kkv.sk

 

Ako Združenie cestných dopravcov na Slovensku zabezpečujeme kurzy pravidelného výcviku vodičov

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.

Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov

 • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10. 09. 2009
 • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10. 09. 2008
 • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Výnimka z povinnosti podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku majú vodiči:

 • vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod,
 • vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže,
 • vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,
 • nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
 • vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
 • vo výcvikových vozidlách autoškoly počas kurzu,
 • vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,
 • vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

Ponúkame Vám

 • kurz prvej pomoci v cene kurzu,
 • kvalifikovaných lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore,
 • kvalitný obsah školenia s garanciou značky ČESMAD Slovakia,
 • možnosť absolvovať kurz vo Zvolene, alebo v Detve
 • víkendové formy školení

 

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Vodičovi, ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy, ktoré je podkladom pre príslušný krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie k vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023