Rozdelenie povolení CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad, oznamuje, že licencie CEMT na rok 2020 sa budú vydávať v budove ministerstva na 5. poschodí číslo dverí 526


v čase od
09.00 hod - 14.00 hod


v dňoch
18. decembra 2019
19. decembra 2019

30. decembra 2019
2. januára 2020
15. januára 2020

Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa priloženého zoznamu. Licencie CEMT spolu so Zásadami pre používanie licencií CEMT v roku 2020, budú odovzdané podnikateľovi osobne (štatutárnemu orgánu), alebo zástupcovi (poverenej osobe na základe notársky overeného písomného splnomocnenia) a predložení OP, len po preukázaní zaplatenia správneho poplatku.

Posledná aktualizácia: 29. 05. 2020