Žiadosť o povolenie CEMT na rok 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor štátny dopravný úrad (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2021, majú možnosť podať žiadosť na priloženom formulári. Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou, alebo priniesť osobne do podateľne ministerstva (pri obidvoch možnostiach platí pečiatka podateľne, alebo pošty), najneskôr do 15.11.2020 (vrátane), inak nebude žiadosť akceptovaná t. j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov.

Žiadosť zašlite na adresu:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor štátny dopravný úrad
Námestie slobody č. 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nás informovalo, že so žiadosťami o licenciu CEMT kvoli Veľkej Británií treba počkať do konca mesiaca október 2020.

Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020