Žiadosť o povolenie CEMT

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2023, majú možnosť podať žiadosť najneskôr do 15. novembra 2022 (vrátane). Formulár žiadosti je potrebné úplne a pravdivo vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosť zašlite na adresu:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor cestnej dopravy
Námestie slobody č. 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava

Formulár žiadosti sa nájdete v prílohe.

Posledná aktualizácia: 13. 10. 2022