Smernice a nariadenia ES

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 361/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009, pokiaľ ide o dokumenty pre medzinárodnú dopravu cestujúcich autokarmi a autobusmi
 
Povolenia a licencie ES

Povolenia a licencie ES

Informácie nájdete v prílohe.
 
Nariadenie RE a EP č. 561/2006

Nariadenie RE a EP č. 561/2006

Dňa 11. apríla 2007 vstúpilo v plnom rozsahu do platnosti nariadenie Rady Európy a Európskeho parlamentu č. 561/2006. Prehľad o rozdelení doby jazdy, iných prác, bezpečnostných prestávok, denných a týždenných odpočinkov v pracovnom výkone vodiča nájdete tu:
 
Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83

Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83

Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla
 
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

Obsah časť hlava 1 __ VŠEOBECNÉ VYKONÁVACIE USTANOVENIA 1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2 __ ZÁVÄZNÉ INFORMÁCIE 4 __ PÔVOD TOVARU 5 __ COLNÁ HODNOTA 6 __ VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE 7 __ COLNÉ VYHLÁSENIA – BEŽNÝ POSTUP 8 __ KONTROLA TOVARU, ZISTENIA COLNÉHO ÚRADU A OSTATNÉ OPATRENIA COLNÉHO ÚRADU...
 
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 
Colný kódex spoločenstva

Colný kódex spoločenstva

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva __konsolidované znenie spracované k 1.3.2004 Text nie je právne záväzný ! Obsahhlava 1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2 __ FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ CLO ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA STANOVENÉ VO VZŤAHU...
 
Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave   Nariadenie Rady 1017/68/EHS o uplatňovaní pravidiel konkurencie v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave Potreba prijať nariadenie vyplývala z odchylných všeobecných pravidiel súťaže pre dopravu. Základné ustanoveniaUstanovenia tohto nariadenia platia v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy...