Kartel

Aktuálne informácie z 22. mája 2020

I. Aktuálny vývoj

Spoločnosť Financialright GmbH podala v marci 2020 odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove o zamietnutí prvej žaloby podanej spoločnosťou Financialright. Dňa 7. mája 2020 spoločnosť Financialright predložila zdôvodnenie odvolania na odvolací súd v Mníchove. Očakávame, že odvolací súd v Mníchove vydá rozhodnutie v priebehu nasledujúcich ½ až 2 rokov.

Zatiaľ čo Okresný súd v Hannoveri nedávno postupoval podľa argumentov Okresného súdu v Mníchove, keď rozhodol o neplatnosti postúpenia pohľadávok o náhradu škody dcérskymi spoločnosťami Kaufland inej spoločnosti Kaufland, z rovnakých dôvodov ako v prípade mníchovského súdu právna kancelária Hausfeld je presvedčená, že odvolací súd rozhodne v jej prospech. Je zaujímavé, že v prípade Kaufland, je spoločnosť Kaufland zastúpená nemeckou advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje spoločnosť DAF aj v prípade kartelu nákladných vozidiel. Kaufland už vyhlásil, že proti rozhodnutiu súdu v Hannoveri podá odvolanie.

Názor právnickej kancelárie, že rozsudok Okresného súdu v Mníchove neobstojí pred odvolacím súdom, je posilnený nedávnym rozhodnutím okresného súdu v Braunschweigu, v ktorom sa sudcovia čiastočne dištancovali od názorov okresného súdu v Mníchove. Iná komora okresného súdu v Braunschweigu tiež uviedla, že nemá námietky proti modelu priradenia pohľadávok spoločnosti MyRIght, sesterskou spoločnosťou spoločnosti Financialright, ktorá je aktívna v škandále s emisiami VW  tzv. „dieselgate“.
V apríli 2020 Spolkový súdny dvor opätovne potvrdil svoju judikatúru, podľa ktorej inovatívni poskytovatelia inkasných služieb sú oprávnení  podať žalobu na súd aj so zloženými (konsolidovanými) nárokmi (odkaz na VIII VIII ZR 130/19). Okrem toho nemecký právny komentár tiež zaujal prevažne veľmi kritický názor na rozsudok Okresného súdu v Mníchove.

II. Účinky rozhodnutia Okresného súdu v Mníchove

Ako právnická kancelária Hausfeld už zdôraznila, je si istá, že rozhodnutie okresného súdu bude zrušené odvolacím súdom. Keďže by bolo pravdepodobne podané odvolanie aj v prípade pozitívneho rozsudku okresného súdu v Mníchove druhou sporovou stranou, strata času spôsobená zamietnutím žaloby v prvom stupni je otázna. 

Aj keď by odvolanie na odvolacom súde neobstálo, nebude takmer žiadne riziko premlčania pohľadávok o náhradu škody:
Ako už bolo uvedené v poskytnutých otázkach a odpovediach, spoločnosť Scania je spoločne a nerozdielne zodpovedná za škody spôsobené kartelom. To znamená, že aj kupujúci napr. nákladných vozidiel Daimler alebo MAN si môžu uplatniť nárok na náhradu škody za tieto nákladné vozidlá od spoločnosti Scania. Keďže sa však spoločnosť Scania odvolala proti rozhodnutiu Európskej komisie, premlčacia lehota na uplatnenie nárokov na náhradu škody voči spoločnosti Scania je v súčasnosti pozastavená. Preto nehrozí riziko, že by sa podľa nemeckého práva nároky voči spoločnosti Scania čoskoro premlčali, ak by európske súdy, ako je veľmi pravdepodobné, potvrdili rozhodnutie Európskej komisie proti spoločnosti Scania. Aj v prípade, že rozhodnutie okresného súdu v Mníchove by bolo potvrdené na odvolacom súde, každý zákazník by mohol naďalej uplatňovať nároky voči spoločnosti Scania.
Okrem toho, podľa nedávnych rozsudkov holandských súdov proti všetkým výrobcom sa premlčacia lehota na uplatnenie nárokov na náhradu škody proti kartelovej dohode o nákladných vozidlách v Holandsku stále pozastavuje, až kým sa nerozhodne o odvolaní spoločnosti Scania proti rozhodnutiu Komisie. Aj keď by súdny spor v Holandsku z vyššie uvedených dôvodov nebol pre subjekty poškodené kartelovou dohodou výrobcov nákladných vozidiel v porovnaní so žalobou v Nemecku taký výhodný, malo by byť možné uplatniť svoje pohľadávky v Holandsku neskôr, ak spoločnosť Financialright na nemeckých súdoch nebude úspešná. Podľa nedávneho rozsudku holandských súdov by sa nároky podľa holandského práva v dohľadnom čase nestali premlčanými.

Je dôležité poznamenať, že spoločnosť Financialright nemôže - podľa nemeckého RDG - poskytovať poradenstvo v oblasti holandského práva alebo uplatnenia nárokov v Holandsku. Vyššie uvedené vyhlásenie je preto iba názorom právnej kancelárie Hausfeld.

III. Možnosti presunutia vymáhania nárokov do Holandska?

Spoločnosť Financialright sa domnieva, že je pre poškodené spoločnosti lepšie využívať výhody uplatnenia nároku na náhradu škody za kartelové dohody v Nemecku, a preto podala odvolanie proti rozsudku okresného súdu v Mníchove.

Právna kancelária Hausfeld pripomína  výhody uplatnenia nárokov v Nemecku:     
Naši holandskí kolegovia z Hausfeldu v Amsterdame nás informovali, že stále nie je jasné, či holandské súdy skutočne uplatnia holandské právne predpisy alebo budú uplatňovať vnútroštátne právne predpisy v prípade podania žaloby o náhradu škody spôsobenú kartelovou dohodou v Holandsku. Najmä škandinávske a východoeurópske právne predpisy sú však v mnohých prípadoch nevýhodné pre poškodených kartelom. Naopak, nemecké súdy - najmä Okresný súd v Mníchove - objasnili, že považujú nemecké právo za aplikovateľné na nároky na náhradu škody spôsobenou kartelovou dohodou.

Nemecké právo má tieto výhody:
- rešpektuje evidentný právny predpoklad, resp. primárny dôkaz, ktorý stanovuje, že kartelová dohoda určovania cien vedie k vyšším cenám,
- rešpektuje evidentný právny predpoklad, že kartel má takzvaný „after efect“ – minimálne jeden rok (možné uplatnenie pohľadávky na náhradu škody aj pre vozidlá vyrobené rok po skončení kartelovej dohody),· 
- špecializované súdy a rýchle konania, ktoré už vyústili do takmer 100 rozsudkov v prípade kartelovej dohody o nákladných vozidlách (zatiaľ čo holandské súdy zatiaľ nevydali jediný rozsudok). Očakávame preto, že konanie v Nemecku bude v tomto prípade ukončené oveľa rýchlejšie ako v Holandsku.

V súčasnosti sa však prijímajú opatrenia na ochranu pohľadávok, a to aj v prípade, že by najvyšší súd v Nemecku považoval model priradenia za neprípustný: V spolupráci s Burford Capital dostanú všetci členovia zaregistrovaní spoločnosťou Financialright možnosť postúpiť svoje pohľadávky spoločnosti Dutch Special Purpose Vehicle. V prípade ak konanie v Nemecku nebude úspešné (iba vtedy), táto spoločnosť bude schopná podať žalobu na holandských súdoch. Právnická firma Hausfeld odporúča všetkým členom, ktorí podpísali zmluvu so spoločnosťou Financialright, aby už teraz urobili takéto alternatívne pridelenie, pretože by to zvýšilo tlak na členov kartelu, aby prišlo k vyrovnaniu, pretože nároky sa v každom prípade budú vymáhať. Vo vhodnom čase od Hausfeldu dostanete ďalšie informácie.

IV. Nové informácie o karteli nákladného automobilu

Spoločnosť Financialright získala nové informácie o kartelovej dohode o nákladných automobiloch, ktoré nie sú dostupné iným žalobcom v Nemecku. Táto informácia veľmi posilňuje náš prípad. S pomocou tejto informácie, spoločnosť Financialright bojuje proti snahe účastníkov kartelovej dohody prezentovať závažné porušenia ako bezvýznamnú a neúčinnú výmenu informácií.

V. Je potrebná trpezlivosť

Budeme vás samozrejme informovať o ďalšom vývoji v konaní. Vymáhanie nárokov na náhradu škody za kartelové dohody si vyžaduje istý stupeň vytrvalosti od všetkých zúčastnených strán. Právnická firma Hausfeld je veľmi optimistická, že spoločnosť Financialright dovedie tento proces do úspešného konca.

Vznik kartelovej dohody

Ako vznikla kartelová dohoda veľkých výrobcov nákladných vozidiel? Spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault, Scania a Volvo sa počas niekoľkých rokov dohodli na cene nákladných vozidiel, medzi dopravcami známej kauzy kartel. Tým však vznikli zákazníkom obrovské finančné škody, pretože skutočná hodnota vozidla bola kartelovo navýšená a tieto premrštené ceny pritom znášali mnohé spoločnosti na Slovensku niekoľko rokov. Takto vznikla kartelová dohoda veľkých výrobcov nákladných vozidiel.

Európska komisia 19. júla 2016 rozhodla, že sa spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN a VOLVO, Renault a neskôr Scania dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011 (obdobie 14 rokov).

Komisia výrobcom udelila pokutu vo výške vyše 3,5 mld EUR. Združenie ČESMAD Slovakia ponúklo svojim členom možnosť zapojiť sa do prípadu a domáhať sa prípadnej kompenzácie za zvýšenú cenu zakúpených nákladných vozidiel na základe registrácie prostredníctvom medzinárodnej advokátskej kancelárie Hausfeld a Financialright.

Rozsudok mníchovského súdu v kauze kartel výrobcov nákladných vozidiel

Cieľom spoločnosti zameranej na uplatňovanie pohľadávok cestných dopravcov voči výrobcom nákladných vozidiel Financialright Claims GmbH je umožniť spoločnostiam, ktoré kúpili alebo prenajali nákladné vozidlá dotknuté kartelom, vymáhať náhradu škody bez nákladov alebo nákladových rizík.

V piatok 7. februára 2020 sa konalo pojednávanie v Mníchove na okresnom súde v prípade kartelu nákladných vozidiel. Financialright Claims GmbH v zastúpení právnickej kancelárie Hausfeld podala na konci roka 2017 žalobu, v ktorej žiadala o náhradu škody proti účastníkom kartelu nákladných vozidiel – spoločnostiam, ktoré predávali vozidlá za kartelové ceny.

Niekoľko tisíc spoločností postúpilo svoje nároky na náhradu škody za kartelovú dohodu spoločnosti Financialright, ktorá ich následne spojila a podala ich v jednom súdnom konaní.

Okresný súd v Mníchove však túto žalobu zamietol. Dôvodom je to, že dohody o postúpení pohľadávky považuje za neplatné. Zdá sa, že hlavnou argumentáciou Okresného súdu v Mníchove je najmä to, že spomínaná firma (Financialright) mala v úmysle podať skupinovú žalobu od začiatku, čo je v rozpore s oddielom 3 RDG (vysvetl.: Rechtsdienstleistungsgesetz - nemecký zákon o právnych službách). Ďalším argumentom je to, že existujú konflikty záujmov medzi klientmi spoločnosti Financialright a povinnosťami tejto spoločnosti voči zákazníkom a voči financovateľovi (funderovi – spoločnosťou Burford), čo je vlastne v rozpore s oddielom 4 RDG.

Stanovisko právnickej firmy Hausfeld k rozsudku mníchovského súdu je nasledovné:

Spoločnosť Financialrigh sa proti rozhodnutiu Okresného súdu v Mníchove odvolá. Zároveň sa vyjadrili, že toto rozhodnutie okresného súdu na odvolacom súde by nemalo obstáť. Toto je prvé súdne rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že takéto postúpenia pohľadávok sú v rozpore s nemeckým zákonom o právnych službách. Ďalej je dôležité poznamenať, že rozhodnutie mníchovského okresného súdu nie je v súlade s nedávnym rozsudkom Spolkového súdneho dvora v inom pridelenom prípade (prípad „Lexfox“), vydanom začiatkom tohto roka. V skutočnosti, na základe rozhodnutia Spolkového súdneho dvora v prípade Lexfox, dve komory okresného súdu v Braunschweigu už uznali platnosť modelu postupovania nárokov. V oboch prípadoch musel súd rozhodnúť o nárokoch na náhradu škody financovaných Burfordom a podaných spoločnosťou Financialrigh proti Volkswagenu na základe škandálu  Dieselgate.

Ostatné súdy už rozhodli v prospech takéhoto modelu postupovania nárokov. Spoločnosť Financialrigh má preto v úmysle podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu na Odvolací súd v Mníchove. Riziko prípadného premlčania nárokov je podľa právnickej firmy Hausfeld nepravdepodobné. Výrobca Scania, jeden z účastníkov kartelovej dohody, sa proti rozhodnutiu Európskej komisie o uložení pokuty odvolal. Podľa nemeckého práva to znamená, že nároky na náhradu škody voči spoločnosti Scania sa pozastavujú až do konečného rozhodnutia európskych súdov. Okrem toho je spoločnosť Scania spoločne a nerozdielne zodpovedná za všetky nároky na náhradu škody, t. j. dokonca aj za nároky týkajúce sa nákladných vozidiel iných výrobcov. To znamená, že aj keby odvolací súd v Mníchove a - pri ďalšom odvolaní - Nemecký spolkový súdny dvor mali potvrdiť rozhodnutie okresného súdu v Mníchove - čo je podľa názoru právnickej kancelácie Hausfeld nepravdepodobné, spoločnosť Financialrigh by potom mohla podať žalobu o náhradu škody proti spoločnosti Scania ako samostatné individuálne žaloby (pokiaľ Európsky súdny dvor nezruší rozhodnutie Európskej komisie o pokutách proti spoločnosti Scania, čo považuje právna kancelária Hausfeld za nepravdepodobné). Na okresnom súde v Mníchove je podaná aj druhá žaloba spoločnosti Financialrigh. Okresný súd môže prerušiť konanie o podanej druhej žalobe až do rozhodnutia odvolacieho súdu o odvolaní. Ak nie, je pravdepodobné, že súd tiež zamietne tento návrh.

 


V prípade ďalších otázok kontaktujte Mgr. Katarínu Holazovú prostredníctvom mailu holazova@cesmad.sk .

 

Posledná aktualizácia: 01. 02. 2021