História združenia

Dňa 21. februára 1966 vzniklo v Prahe Združenie československých medzinárodných automobilových dopravcov pod názvom ČESMAD, záujmové združenie podnikov Československej automobilovej dopravy. V tom istom roku združenie prijali za člena Medzinárodnej únie cestnej dopravy – IRU (International Road Transport Union) v Ženeve. Sídlom Zduženia ČESMAD sa stalo hlavné mesto bývalej Československej socialistickej republiky Praha.

O štyri roky neskôr (1970) bola v Bratislave založená pobočka združenia ČESMAD pre Slovensko. Po novembri 1989 nastal v Československu mimoriadne prudký nárast súkromného podnikania, a to v oblasti vnútroštátnej i medzinárodnej cestnej dopravy. Členská základňa Združenia ČESMAD Slovakia sa začala mohutne rozrastať a na plenárnom zasadaní v roku 1991 (Práčice na Morave) po prvý raz v histórii združenia do predsedníctva zvolili aj zástupcov súkromných podnikateľov. Vývoj Združenia ČESMAD sa začal uberať novým smerom od júna 1992, keď sa konalo posledné spoločné zhromaždenie českých a slovenských automobilových dopravcov. Vznikli dve samostatné združenia: ČESMAD Bohemia pre Českú republiku a ČESMAD Slovakia pre Slovenskú republiku. Obidve združenia si na plenárnych zhromaždeniach zvolili vlastné predsedníctva.

Združenie ČESMAD Slovakia vzniklo na základe rozhodnutia plenárneho zhromaždenia, ktoré sa konalo 7. júna 1992 v Bratislave. Na Ministerstve vnútra SR zaregistrovali združenie 12. augusta 1992. Dňa 10. októbra 1992 sa konalo 1. plenárne zhromaždenie. Prítomní členovia za generálneho tajomníka Združenia ČESMAD Slovakia zvolili Ing. Jozefa Antala.

Rozdelením bývalého Česko – Slovenska 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Z hľadiska zahranično-politickej orientácie sa SR stala členom najdôležitejších medzinárodných vládnych i mimovládnych organizácií ako OSN, Rada Európy, WHO a ďalších. Združenie ČESMAD Slovakia sa usilovalo zaradiť sa čo najskôr do medzinárodných štruktúr. Pre slovenských cestných dopravcov sa najvýznamnejšou udalosťou stal vstup do Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU. Prihlášku za člena IRU podalo združenie 26. februára 1993. Na zasadaní Riadiacej rady IRU v Lisabone dňa 23. apríla 1993 Združenie ČESMAD Slovakia prijali za riadneho člena. Na jesennom zasadaní IRU v novembri 1993 sa rozhodlo, že od 1. januára 1994 sa Združenie ČESMAD Slovakia stáva záručným združením v zmysle Dohovoru TIR a môže dopravcom vydávať karnety TIR pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Zároveň je aj členom medzinárodnej organizácie Transfrigoroute International. Združenie ČESMAD Slovakia ako živnostenské spoločenstvo začalo činnosť 1. mája 1995 a stalo sa členom Slovenského živnostenského zväzu a neskôr pridruženým členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).

Posledná aktualizácia: 22. 04. 2024