Prepravný poriadok

Prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.

Prepravné poriadky sú delené podľa miesta využitia a to na:

  1. Vnútroštátne – nákladná doprava v rámci SR
  2. Medzinárodné – nákladná doprava aj mimo územia SR

Vnútroštátne aj medzinárodné prepravné poriadky sú ďalej delené podľa typu prevážaného materiálu a to na :

  1. základný prepravný poriadok,
  2. prepravný poriadok v prípade prepravy nebezpečných vecí - nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná  (Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – ADR ďalej len "dohoda ADR"),
  3. prepravný poriadok v prípade prepravy potravín -preprava skaziteľných  potravín  podľa požiadaviek Dohody  o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín,  Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov ,
  4. prepravný poriadok v prípade prepravy nebezpečných vecí a potravín.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023