Kabotáž

Kabotáž
Pod pojmom kabotáž sa v odbornej terminológii rozumie vykonávanie osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy medzi dvomi miestami na území toho istého štátu dopravcom, ktorý v ňom nemá trvalé bydlisko (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba). Podmienky vykonávania kabotáže v členských štátoch Európskej únie stanovujú s účinnosťou od 14. mája 2010 články 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009/ES z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodných trh.

Podľa uvedeného nariadenia môže dopravca uskutočniť najviac tri po sebe nasledujúce kabotážne prepravy, a to do siedmich dní od poslednej vykládky v tomto členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. Dopravca tak môže vykonať kabotáž len, ak nadväzuje na medzinárodnú prepravu, ktorá môže mať svoj pôvod v členskom alebo nečlenskom štáte Európskej únie, a tiež pod podmienkou, že celý náklad prepravovaný v rámci medzinárodnej prepravy bude vyložený. Ak sa skladá z viacerých zásielok, kabotáž možno vykonať len vtedy, ak sa vyložia všetky zásielky. Kabotážnu prepravu môže dopravca vykonať iba s tým istým motorovým vozidlom, s ktorým uskutočnil predchádzajúcu medzinárodnú prepravu.

Splnenie všetkých uvedených podmienok je dopravca povinný v prípade kontroly doložiť príslušnými dôkazmi. Nákladný list musí, ako dôkaz, obsahovať za každú prepravu (medzinárodnú aj kabotážnu) nasledujúce údaje:

 • meno, adresu a podpis odosielateľa;
 • meno, adresu a podpis dopravcu;
 • meno a adresu príjemcu a po dodaní tovaru aj jeho podpis a dátum dodania;
 • miesto a dátum prevzatia tovaru a určené miesto dodania;
 • bežný opis druhu tovaru a spôsob balenia, v prípade nebezpečných vecí všeobecne uznaný opis, počet balení, ich osobitné označenie a čísla;
 • brutto hmotnosť tovaru alebo inak vyjadrené množstvo;
 • evidenčné čísla motorového a prípojného vozidla.

Na doloženie splnenia stanovených podmienok sa nepožadujú dodatočné dokumenty ani špeciálne povolenia! Dodržiavanie podmienok na vykonávanie kabotáže sa overuje okrem iného aj za pomoci údajov z digitálneho tachografu. Osobité podmienky týkajúce sa kabotáže sa nevzťahujú na prepravy realizované v rámci kombinovanej dopravy.

Ak to nie je v právnych predpisoch Európskeho spoločenstva uvedené inak, vykonanie kabotážnej prepravy podlieha právnym a správnym predpisom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide:

 • o podmienky, ktorými sa riadia prepravné zmluvy;
 • o maximálne povolené hmotnosti a rozmery vozidiel;
 • o požiadavky týkajúce sa prepravy určitých kategórií tovaru, najmä nebezpečných vecí, potravín rýchlo podliehajúcich skaze a živých zvierat;
 • o čas jazdy a o čas odpočinku;
 • o daň z pridanej hodnoty (DPH) na prepravné služby.

Hmotnosti a rozmery nesmú presahovať hraničné hodnoty, ktoré stanovil hostiteľský členský štát pre vnútroštátnu dopravu, alebo technické charakteristiky uvedené v dokladoch podľa článku 6 ods. 1 smernice Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Európskom spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave. Táto smernica bola v Slovenskej republike premietnutá do nariadenia vlády SR č. 349/2009 Z. z.

Ak chce slovenský dopravca vykonať kabotáž v inom členskom štáte Európskej únie, mal by si zistiť jeho platnú vnútroštátnu právnu úpravu v uvedených oblastiach.

Príklad č. 1
Ak slovenský dopravca prepravil tovar z Nemecka do Francúzska, môže po vyložení celého nákladu vykonať počas najbližších maximálne siedmich kalendárnych dní s tým istým motorovým vozidlom na území Francúzska najviac tri kabotážne prepravy. Po nich môže vykonať na území Francúzska ďalšiu nakládku, ale s cieľom uskutočniť medzinárodnú, nie kabotážnu, prepravu, napr. do Talianska.

pozri prílohu č. 1 

Dni uvedené v nariadení sa chápu ako kalendárne dni, preto sedemdňová lehota začína plynúť o polnoci po poslednej vykládke nákladu prepravovaného v rámci vstupnej medzinárodnej prepravy. V lehote siedmich dní môže dopravca vykonať jednu alebo všetky tri kabotážne prepravy v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie za predpokladu, že sa obmedzí na jednu kabotáž v každom členskom štáte počas troch dní, ktoré nasledujú po vstupe prázdneho vozidla na územie daného členského štátu.

Príklad č. 2
Ak slovenský dopravca prepravil tovar z Nemecka do Španielska, môže na spiatočnej ceste vykonať na území Francúzska maximálne jednu kabotáž, a to počas najbližších maximálne troch kalendárnych dní odo dňa vstupu prázdneho vozidla na územie Francúzska. Kabotáž sa musí dokončiť do siedmich dní od vyloženia tovaru, ktorý slovenský dopravca prepravoval v rámci medzinárodnej prepravy do Španielska. Následne môže na území Francúzska vykonať ďalšiu nakládku, ale s cieľom uskutočniť medzinárodnú, nie kabotážnu, prepravu, napr. do Nemecka.

pozri prílohu č. 2 

Sankcie

 • Dopravcom v prípade nedodržania stanovených podmienok hrozí zadržanie vozidla, resp. vozidiel a pokuta v sume niekoľko tisíc eur (15 000 € vo Francúzsku).
 • Dopravcovia z krajín, ktoré nemajú povolené vykonávať kabotáž, čelia dokonca hrozbe odsúdenia na trest v trvaní jedného roka.
 • Pri nedostatočnom doložení všetkých skutočností súvisiacich s podmienkami vykonávania kabotážnej prepravy, resp. pri chýbajúcich údajoch v jednotlivých dokumentoch hrozí dopravcovi pokuta do výšky 1 500 € (Francúzsko).

DPH
Klient, ktorý je vo Francúzsku registrovaný na platenie dane z pridanej hodnoty (DPH), platí DPH, ktorá sa vzťahuje na kabotážne prepravy vykonané na území Francúzska. V uvedenej súvislosti zahraničný dopravca, t. j. dopravca so sídlom mimo Francúzska, vystavuje faktúry za vykonanie kabotážnych prepráv klientovi registrovanému vo Francúzsku bez DPH!

Poistenie
Povinnosť byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám vyplýva z § 4 ods. 1 bod f zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. ako jedna zo všeobecných povinností dopravcu. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009/ES v článkoch 8 a 9 nestanovuje žiadne dodatočné požiadavky na poistenie v prípade vykonávania kabotáže.

Zdroj:
Ministère de l’écologie, du développement durable, des Transports et du Logement, marec 2011
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2010
Úradný vestník Európskej únie, 14. november 2009

Zdroj: MEDDTL, MDVRR SR

 

Posledná aktualizácia: 29. 05. 2020