Reklamácie karnetov

Colný úsek
Ďalšie činnosti a služby

dokumenty, ktoré je potrebné dodať colnému úseku

vybavovanie reklamácií karnetov TIR a colných dlhov v zmysle Dohovoru TIR 1975

doklady potvrdzujúce predloženie tovaru colnici určenia a dodanie príjemcovi (CMR, JCD, tovarová faktúra, objednávka na prepravu, kópia osvedčenia o pôvode tovaru, kópia poistnej zmluvy CMR a p.) a všetky ďalšie požadované doklady podľa pokynov colného úseku

riešenie sporných a problematických prepráv v systéme TIR

 

krádež tovaru

vyhlásenie držiteľa, potvrdenie o krádeži vystavené policajným orgánom príslušnej krajiny, faktúra za tovar, objednávka prepravy, CMR, schvaľovacie osvedčenie vozidla, kópia poistnej zmluvy CMR a ohlásenia poistnej udalosti poisťovateľovi CMR a ďalšie požadované doklady

strata alebo krádež použitého karnetu TIR

vyhlásenie držiteľa, potvrdenie o krádeži vystavené policajným orgánom príslušnej krajiny, CMR potvrdená príjemcom, JCD alebo iný doklad potvrdzujúci vyclenie tovaru

strata alebo krádež nepoužitého karnetu TIR

okamžité nahlásenie krádeže alebo straty, čestné prehlásenie, že karnet TIR nebol použitý na podvodné účely ani odovzdaný tretej osobe spolu s popisom okolností krádeže/straty, vyhlásenie držiteľa, potvrdenie z policajných orgánov

zadržanie karnetu TIR

vyhlásenie držiteľa, protokol o zadržaní vystavený colnými orgánmi, dokumenty súvisiace s prepravou a tovarom

kópie, overené kópie aj originály karnetov TIR z IRU Ženeva pre potreby dopravcov

manipulačný poplatok 4,00 EUR

pomoc dopravcom pri problémoch s colnými orgánmi v súvislosti s použitím karnetu TIR na území SR aj v zahraničí

žiadosť o poskytnutie pomoci, podrobný popis prípadu, súvisiace dokumenty

výdaj karnetov TIR v zahraničí

žiadosť o vydanie karnetu, manipulačný poplatok vo výške 20,00 EUR

preverovanie uvoľnenia karnetov TIR cez medzinárodnú databázu ATIRS/SAFETIR, resp. CUTE-WISE

 

Kontakt
Tatiana Prokopiusová 
vedúca regionálnej kancelárie Bratislava, colné záležitosti 
mobil 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Ingrid Nedorostová 
referent reklamácií a colných dlhov 
mobil: 0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023