Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov

ČESMAD Slovakia

 

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme preto rôzne bezpečnostné systémy na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

 1. Článok

 Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne www.cesmad.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „Webstránky www.cesmad.sk“) je ČESMAD Slovakia, Levická 1, 826 40 Bratislava, IČO : 30779553 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

 1. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania Webstránok www.cesmad.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „Používateľ“ v príslušnom gramatickom tvare), ako aj podmienky ochrany osobných údajov Používateľov a ďalších dotknutých osôb.

 

 1. Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami používania Webstránok www.cesmad.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním Webstránok www.cesmad.sk potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

 

 1. Článok

Obsah a použitie Webstránok www.cesmad.sk

 1. Prístup k Webstránke www.cesmad.sk a jej používanie Používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda napríklad náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje a náklady na internetové pripojenie.

 

 1. Obsah Webstránok www.cesmad.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil Prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „Obsah“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Obsah je chránený autorským právom Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených Zákonom, napríklad, ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.

 

 1. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich Obsah, zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia informácií tvoriacich Obsah.

 

 1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť Obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia Prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti Obsahu.

 

 1. Kliknutím na niektoré odkazy na Webstránke www.cesmad.sk môže dôjsť k opusteniu samotnej Webstránky www.cesmad.sk a presmerovaniu Používateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú Prevádzkovateľom kontrolované a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania. Z toho dôvodu  vlastník Webstránky www.cesmad.sk nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Je však v záujme vlastníka Webstránky www.cesmad.sk, aby bola zachovaná vysoká miera objektívnosti a kvality poskytovaných údajov, preto, ak Používateľ má akékoľvek podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, je možné kontaktovať Prevádzkovateľa na email gdpr@cesmad.sk. 

 

 1. Článok

Podmienky ochrany osobných údajov, používanie cookies a zabezpečenie webstránky

 1. Prevádzkovateľ podnikol kroky v záujme zabezpečiť ochranu a bezpečnosť zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. COOKIES. Pri použití Webstránok www.cesmad.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia Používateľa a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého Používateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
   1. Používateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

 

   1. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení Používateľa ukladané:
   1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača Používateľa automaticky vymažú,
   2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači Používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého Používateľ pristupuje k Webstránkam www.cesmad.sk (tieto cookies môže Používateľ kedykoľvek vymazať).

 

   1. Svojím súhlasom Používateľ zároveň povoľuje, aby Prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné účely, štatistické účely a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na Webstránkach www.cesmad.sk. Súhlas Používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača Používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas Používateľa zaniká.

 

   1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení Používateľa tretími osobami.

 

   1. V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies), Prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť Webstránok www.cesmad.sk.

 

 

 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránky www.cesmad.sk používajú pri akomkoľvek pripojení Používateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie HTTPS, ktorého použitie má za ciel zabezpečiť znemožnenie prístupu tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Prihlasovacie údaje Používateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.

 

 1. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA. Používateľ sa môže prostredníctvom Webstránky www.cesmad.sk registrovať. Osobné údaje zadávané v registračnom formulári:

 

 

 1. meno, priezvisko, resp. obchodné meno v prípade, ak ste fyzická osoba podnikateľ
 2. adresa trvalého pobytu, resp. miesto podnikania v prípade, ak ste fyzická osoba podnikateľ
 3. v prípade, ak ste fyzická osoba podnikateľ IČO, DIČ a IČ DPH
 4. členské číslo (ak existuje)

 

Uvedené osobné údaje sú, okrem dôvodov uvedených v bode 3.5, potrebné na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o Používateľa; právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy + plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; doba uchovávania údajov v zmysle zákonných predpisov je  od 5 do 10 rokov.

 

 1. telefónne číslo
 2. e-mail

 

Uvedené osobné údaje sú potrebné, okrem dôvodov uvedených v bode 3.5, na účel komunikácie o plnení úloh a cieľov stanovených stanovami a ostatnými dokumentmi Prevádzkovateľa, právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy; zároveň je účelom doručovanie informácií, keďže zasielané informácie sa týkajú predmetu činnosti Prevádzkovateľa a majú za účel informovať Používateľov o novinkách, výhodách, resp. aj upozorňovať na podstatné skutočnosti súvisiace s predmetom úloh a cieľov Prevádzkovateľa v zmysle stanov a ostatných interných dokumentov; doba uchovávania počas trvania registrácie.

 

 1. korešpondenčná adresa, ak je iná ako adresa sídla
 2. fax
 3. web stránka

 

Uvedené údaje sú dobrovoľne zadávanými údajmi za účelom vylepšenia komunikácie; údaje sú spracovávané len po čas nevyhnutný na splnenie uvedeného účelu.


     

 1. ÚČEL. Účelom spracovania osobných údajov Používateľa a člena je evidencia členov združenia ČESMAD Slovakia a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti združenia ČESMAD Slovakia a odborných podujatí, zasielanie časopisu Kilometer a iných publikácií združenia ČESMAD, zabezpečenie práv členov a práv združenia ČESMAD Slovakia podľa stanov združenia ČESMAD Slovakia, iných predpisov združenia ČESMAD Slovakia a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

 1. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov Používateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže Prevádzkovateľovi spôsobiť. 

 

 1. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa počas celej doby trvania jeho registrácie na Webstránke www.cesmad.sk. V prípade, že sa Používateľ neregistroval na Webstránke www.cesmad.sk, udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a Prevádzkovateľ nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov Používateľa, pokiaľ sa údaje nespracúvajú na účely definované v bode 3.5. Týmto ustanovením nie sú dotknuté osobitné právne predpisy (napr. daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) v prípade, že ustanovujú Zákonnú povinnosť spracovania osobných údajov a dlhšiu dobu spracovávania. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie osobných údajov Zákonné.

 

 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva Používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR (§19 - §28 Zákona).

 

 1. Používateľ má právo na prístup k údajom, ktoré o sú o ňom spracovávané. Ak Používateľ chce vedieť, ktoré konkrétne údaje sú o ňom spracovávané, Prevádzkovateľ ich na požiadanie písomne poskytne v ucelenom súbore elektronicky na email Používateľa. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

 1. Používateľ - člen a/alebo účastník Webstránky www.cesmad.sk má najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) požadovať:

 

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Používateľovi spracúvané, prístup k osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie osobných údajov, najmä, ak pominul účel ich spracúvania alebo Používateľ odvolal súhlas so spracúvaním,
  4. po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, má Používateľ „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak Používateľ odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu Používateľa, Používateľ má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
  5. prenesenie osobných údajov inému Prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe,

používateľ má zároveň právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému Prevádzkovateľovi, ktorého údaje písomne oznámi. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené Zákonné podmienky realizácie práva na  prenos v zmysle GDPR.

 

 1. Všetky žiadosti Používateľa pri uplatňovaní vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu Prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, Prevádzkovateľ vybaví bez zbytočného odkladu od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je predmetná žiadosť technicky náročná na vybavenie, Prevádzkovateľ oznámi Používateľovi túto skutočnosť a uvedenú lehotu v zmysle Zákona predĺži ešte o 2 mesiace.

 

 1. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na oprávnenom záujme Používateľa, má právo tento oprávnený záujem namietať. V prípade, že Prevádzkovateľ vybaví námietku ako dôvodnú, osobné údaje spracovávané na uvedenom základe vymaže zo systémov. Rovnako ich vymaže, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

 

 1. Právo na vymazanie osobných údajov však nie je absolútne. Ak sú osobné údaje potrebné na plnenie Zákonných povinností, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú daňové Zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia Zákonných povinností ich bude oprávnený ďalej spracovávať.

 

 1. Používateľ má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v prípade ak, napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov bude Používateľ požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebuje ich práve na preukázanie, príp. obhajovanie svojich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by byť poskytnuté). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov údaje zostanú v systémoch Prevádzkovateľa, ale už ich nebude používať na svoje účely.

 

 1. Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie jeho osobných údajov.

 

 1. Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu Používateľa, má Používateľ právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu uvedenú na podstránke Kontakt) namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jeho osobnej situácie alebo ak má podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

 

 1. Používateľ má tiež právo kedykoľvek podať Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania osobných údajov.

 

 1. Práva Používateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

 1. Článok

Sprostredkovatelia (spracovatelia údajov) a tretie strany

 1. Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje subdodávateľom, ktorý vystupujú ako sprostredkovatelia na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých s Prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy zabezpečujú, aby osobné údaje aj u subdodávateľov boli v bezpečí. 

 

 1. Zoznam subdodávateľov:

IT line, s.r.o., so sídlom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Slovakia, IČO 35 955 066,

ZANET, s.r.o., so sídlom Rybárska 106 8/3, 931 01 Šamorín, IČO: 45 688 630.

Crebiso Solutions s.r.o., so sídlom Pri lesostepi 17 Bratislava - mestská časť Devín 841 10, IČO : 50 590 821

SODOMA VULGAN, spol. s r.o., so sídlom Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, IČO: 47 254 084

Mgr. Martina Baumann, Veľké Hoste 202, 956 38 Šišov, IČO 46 906 703

Mgr. Adriana Hosťovecká – A -AGENCY, Donská 7782/60, 841 06 Bratislava, IČO : 34 245 715

Quick´n ´Smart Solutions, s.r.o., so sídlom Nad Plážou 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 46 749 900

 

 1. Tretie strany. Prevádzkovateľ nepredáva, neobchoduje, ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje tretím stranám, okrem subdodávateľov, ktorí sú viazaní diskrétnosťou, zmluvami a mlčanlivosťou.

 

 1. Odovzdanie osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe Zákona alebo právoplatných úradných, či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Článok

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018. 

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky používania zmeniť, pričom nové podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webstránkach www.cesmad.sk alebo iným dňom uvedeným v nových podmienkach používania.