Dohoda ADR

Všeobecné informácie o školeniach ADR

Dohoda ADR určujúca podmienky prepravy nebezpečných vecí.

 

Hlavnou úlohou Dohody ADR od jej uzavretia bolo a je zabezpečovať bezpečnú prepravu nebezpečných vecí. Jednotlivé ustanovenia Dohody ADR sa s ohľadom na vedecký a technický pokrok aktualizujú každé dva roky s cieľom zvyšovať bezpečnosť pri preprave nebezpečných látok a predmetov. Za nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR sa pokladajú látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami, ako napríklad výbušnosť, horľavosť, jedovatosť, možnosť vyvolať infekcie, rádioaktivita, žieravosť alebo kontaminácia životného prostredia sú nebezpečné pre ľudí, zvieratá alebo životné prostredie. Ich kompletný zoznam, ako aj celé znenie dohody nájdete v dokumentoch na stiahnutie v spodnej časti tejto stránky.

 

Vzhľadom na nebezpečnosť prepravovaných vecí určuje Dohoda ADR povinnosť osobám zúčastneným na cestnej preprave nebezpečných vecí byť preškolení, podľa požiadaviek upravujúcich prepravu takýchto vecí.

 

Predpísané školenia osôb podieľajúcich sa na preprave nebezpečných vecí (o Dohode ADR), vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z.z.:

 1. Školenie bezpečnostného poradcu - odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinný vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov
 2. Poučenie ostatných osôb – osoby podieľajúce sa na preprave nebezpečných vecí mimo vodičov musia byť preškolené bezpečnostným poradcom a to každé dva roky
 3. Školenia vodičov podľa dohody ADR - všetci vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci musia byť držiteľmi osvedčenia vydaného príslušným orgánom alebo inou organizáciou poverenou týmto orgánom osvedčujúceho, že sa zúčastnili na školení a vyhoveli na skúške o osobitných požiadavkách, ktoré je potrebné dodržať pri preprave nebezpečných vecí – bod 8.2.1.1 ADR
  1. základné školenie vodičov – povinné pre všetkých vodičov a oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky a voľne uložené tuhé látky (okrem tried 1 a 7 a cisterien) – 18 hodín,
  2. základné školenie, rozšírené o prepravu v cisternách – oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky, voľne uložené tuhé látky a voľne uložené tuhé látky v cisternách – 18+12 hodín,
  3. základné školenie, rozšírené o prepravu látok triedy 1 – oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky, voľne uložené tuhé látky a výbušné látky triedy 1 – 18+8 hodín,
  4. základné školenie, rozšírené o prepravu látok triedy 7 – oprávňuje vodičov prepravovať kusové zásielky, voľne uložené tuhé látky a rádioaktívne látky triedy 7 – 18+8 hodín,
  5. obnovovacie školenie vodičov - je vykonávané v priebehu 12 mesiacov pred skončením platnosti ADR osvedčenia a dá sa vykonať iba v základnom a existujúcom rozšírení –  2 dni.

Vodič môže mať v prípade záujmu absolvované všetky typy školení spolu, alebo si môže dodatočne školenie rozšíriť o vhodný typ nadstavby.

Po absolvovaní školenia a úspešnej skúške, je vodičovi vydaný preukaz ako osvedčenie ADR s platnosťou na 5 rokov. Každé nové rozšírenie v priebehu platnosti preukazu je platné iba do dátumu platnosti preukazu.

ČESMAD Slovakia aktuálne školenia ADR ponúka v pravidelných intervaloch, viac v sekcii termíny.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023