Víza do Bieloruska

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

Víza do Bieloruska

Vstupné víza:
jednovstupové
dvojvstupové
viacvstupové (ročné)

Potrebné doklady pre jednovstupové a dvojvstupové víza:

-          vyplnený vízový dotazník;
-          platný cestovný pas musí mať aspoň 2 prázdne strany a jeho platnosť musí najmenej o 90 dní prevyšovať dobu predpokladaného dátumu opustenia územia Bieloruska;
-          aktuálna fotografia 35 x 45 mm na bielom pozadí;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Poistné krytie nesmie byť nižšie ako 10 000 €.
-          fotokópia vodičského preukazu;
-          pracovná zmluva vodiča s firmou dopravcu. Ak je pracovná zmluva vystavená v inom roku ako sa podáva žiadosť o víza, treba doložiť potvrdenie dopravnej spoločnosti, že pracovný pomer žiadateľa v uvedenej firme stále trvá.

Viacvstupové vízum má platnosť 1 rok, oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Bieloruska do 90 dní v priebehu 1 roka. Potrebné doklady:

-          vyplnený vízový dotazník;
-          platný cestovný pas musí mať aspoň 2 prázdne strany a jeho platnosť musí najmenej o 90 dní prevyšovať dobu predpokladaného dátumu opustenia územia Bieloruska;
-          aktuálna fotografia 35 x 45 mm na bielom pozadí;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Poistné krytie nesmie byť nižšie ako 10 000 €.
-          fotokópia vodičského preukazu;
-          pracovná zmluva vodiča s firmou dopravcu. Ak je pracovná zmluva vystavená v inom roku ako sa podáva žiadosť o víza, treba doložiť potvrdenie dopravnej spoločnosti, že pracovný pomer žiadateľa v uvedenej firme stále trvá.
-          originál žiadosti pozývajúcej bieloruskej právnickej osoby (pozvanie). Žiadosť právnickej osoby so sídlom v Bielorusku musí byť na hlavičkovom papieri s uvedením úplného názvu, poštovej adresy (sídla) a telefónu. Žiadosť musí byť opečiatkovaná a musí obsahovať čestné prehlásenie pozývajúcej právnickej osoby, že pozývaný cudzinec dodrží právne predpisy o pobyte cudzincov na území Bieloruska. Na žiadosti musí byť uvedené, že pozvanie sa uskutočňuje na základe zmluvy - kontraktu s bieloruskou firmou - na predpísanom tlačive Pozvania v bode 10 v 2. odstavci a v bode 4 v 3. odstavci.
-          originál výpisu o právnickej osobe z jednotného štátneho registra právnických osôb a súkromných podnikateľov Bieloruska alebo bieloruským notárom overená kópia dokladu o registrácii právnickej osoby (doklady sú platné rok od vystavenia);
-          kópia zmluvy – kontraktu, dohody s bieloruskou firmou. Kópia musí byť zviazaná a overená bieloruským notárom, ako aj každá strana zmluvy overená odtlačkom pečiatky pozývajúcej bieloruskej spoločnosti.

Ak nie je s dopravcom uzavretá priama zmluva s bieloruskou pozývajúcou spoločnosťou, treba dokladovať ďalšie zmluvné vzťahy notársky overenými zmluvami. Ak sa tieto skladajú z viacerých strán, musia byť notársky zviazané.

Tranzitné vízum:
jednovstupové
dvojvstupové
viacvstupové (ročné)

Potrebné doklady:

-          vyplnený vízový dotazník;
-          platný cestovný pas musí mať aspoň 2 prázdne strany a jeho platnosť musí najmenej o 90 dní prevyšovať dobu predpokladaného dátumu opustenia územia Bieloruska;
-          aktuálna fotografia 35 x 45 mm na bielom pozadí;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Poistné krytie nesmie byť nižšie ako 10 000 €.
-          fotokópia vodičského preukazu;
-          pracovná zmluva vodiča s firmou dopravcu. Ak je pracovná zmluva vystavená v inom roku ako sa podáva žiadosť o víza, treba doložiť potvrdenie dopravnej spoločnosti, že pracovný pomer žiadateľa v uvedenej firme stále trvá.

Lehota na vybavenie víz:

obyčajné – do 5 pracovných dní
expresné – do 3 pracovných dní

Poplatky za vystavenie všetkých druhov víz:  (zmena od 8. júna 2022)

  • bežná lehota (do 5 pracovných dní):                            60,00 EUR
  • zrýchlená lehota (expres, do 2 pracovných dní):         110,00 EUR

Po obdržaní pasu s novými vízami je potrebné skontrolovať ich platnosť. Po zistení nezrovnalostí kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Kontakt
Ingrid Nedorostová
mobil: 0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023