Víza do Turecka

Od 5. januára 2016 musí žiadosti o vydanie tureckých víz predchádzať elektronické podanie na webovej stránke: https://www.konsolosluk.gov.tr/

Požadované originály dokladov alebo overené kópie dokladov zostávajú v platnosti. Novou požiadavkou je predloženie cestovného zdravotného poistenia do zahraničia, ktoré musí byť platné počas celého obdobia udelených tureckých víz. Požadované doklady sa predkladajú pri každom podaní žiadosti.

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

Podmienky vybavovania víz do Turecka

Jednovstupové vízum

Potrebné doklady: 

 • vyplnený vízový dotazník
 • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
 • 1x aktuálna biometrická fotografia 5 x 6 cm vyhotovená fotografom, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
 • fotokópia vodičského preukazu
 • žiadosť v mene firmy o udelenie jednovstupových tureckých víz
 • cestovné zdravotné poistenie do zahraničia - kópia poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného krytia (minimálna výška 30.000,- EUR). V poistení musí byť zahrnuté krytie nákladov na cestu alebo prevoz poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, krytie nákladov na prevoz poisteného po prepustení do miesta pobytu a krytie nákladov na prevoz telesných pozostatkov poisteného. Poistenie musí byť uzatvorené po celú dobu platnosti víz.
 • výpis z obchodného prípadne živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu).

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

Viacvstupové vízum (180 dňové) 

Potrebné doklady:
-       vyplnený vízový dotazník;
-       platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz /platnosť pasu musí byť minimálne 60 dní po skončení platnosti víz;
-       1 x biometrická fotografia vyhotovená fotografom rozmerov 5 x 6 cm (fotografia musí byť aktuálna, nie staršia ako 3 mesiace, originál na bielom podklade/;
-       žiadosť v mene firmy o vydanie víz;
-       výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overená fotokópia;
-       fotokópia vodičského preukazu;
-       pozvánka od tureckého partnera (originál alebo e-mailom priamo na adresu ambasády).

-       oznámenie o podpisovom vzore overené notárom - obsahuje podpisový vzor osoby oprávnenej podpisovať dokumenty v mene spoločnosti;
-       potvrdenie o bezdlžnosti voči štátu z daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace – originál alebo overená fotokópia;
-       notársky overená kópia Eurolicencie;

Cestovné zdravotné poistenie do zahraničia - kópia poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného krytia (minimálna výška 30.000,- EUR). V poistení musí byť zahrnuté krytie nákladov na cestu alebo prevoz poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, krytie nákladov na prevoz poisteného po prepustení do miesta pobytu a krytie nákladov na prevoz telesných pozostatkov poisteného. Poistenie musí byť uzatvorené po celú dobu platnosti víz.

 Doba vybavenia:  do 10 pracovných dní

 Tranzitné víza:
 jednovstupové
 dvojvstupové

Potrebné doklady: 

 • vyplnený vízový dotazník
 • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
 • 1 x aktuálna biometrická fotografia vyhotovená fotografom 5 x 6 cm, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
 • cestovné zdravotné poistenie do zahraničia - kópia poistnej zmluvy s uvedením výšky poistného krytia (minimálna výška 30.000,- EUR). V poistení musí byť zahrnuté krytie nákladov na cestu alebo prevoz poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, krytie nákladov na prevoz poisteného po prepustení do miesta pobytu a krytie nákladov na prevoz telesných pozostatkov poisteného. Poistenie musí byť uzatvorené po celú dobu platnosti víz.
 • fotokópiu vodičského preukazu
 • výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu)
 • žiadosť v mene firmy o udelenie tureckých víz

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

V prípade žiadosti o tranzitné vízum musia byť už vydané víza do cieľovej krajiny.

Ku všetkým žiadostiam o vystavenie tureckých víz, treba doložiť vyplnené a podpísané tlačivo: Záväzné vyhlásenie a informačný formulár pre vstup do Turecka.
Formulár nájdete v prílohe.  

Poplatky za vybavenie víz:

jednovstupové:                100,00 EUR
viacvstupové:                   210,00 EUR
dvojitý tranzit:                 140,00 EUR        

Po obdržaní pasu s novými vízami je potrebné skontrolovať ich platnosť. Po zistení nezrovnalostí kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Kontakt:
Mgr. Ingrid Nedorostová
mobil: 0911 467 856
e-mail:  nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023