Pravidlá používania prepravných povolení CEMT

Zásady používania prepravných povolení CEMT na rok 2019

 1. Licencia CEMT oprávňuje príslušného slovenského dopravcu, ktorého názov je uvedený na formulári licencie CEMT, uskutočňovať prepravu tovaru medzi miestami nakládky a miestami vykládky ležiacimi na území rôznych členských štátov CEMT. Takisto ho oprávňuje uskutočňovať tranzitné prepravy cez územia členských štátov CEMT. Vykonávanie prepráv medzi miestami nakládky a vykládky ležiacimi na území toho istého členského štátu CEMT, kde vozidlo nie je evidované (kabotáž) je prísne zakázané (neplatí pre členské štáty EÚ, kde vykonávanie kabotáže je upravené príslušnými predpismi EÚ). Zakázané je tiež uskutočňovanie prepráv medzi členským štátom CEMT a tretím štátom, ktorý nie je členom CEMT. Vozidlo držiteľa licencie CEMT sa musí po troch prepravách, ktoré sa uskutočnili mimo územia evidencie vozidla, vrátiť na územie Slovenskej republiky. Prázdna jazda do štátu evidencie alebo tranzitom cez štát evidencie sa považuje za návrat späť. Táto skutočnosť musí byť vyznačená v "Zázname o medzinárodnej preprave nákladov". Vozidlo nemôže vstúpiť na územie Talianska prázdne, aby uskutočnilo prepravu na povolenie CEMT.
 2. Členskými štátmi CEMT v roku 2019 sú: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Rakúsko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Macedónsko, Malta, Moldavsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Ukrajina.
 3. V prípade, že licencia CEMT je označená červenou pečiatkou A, I, GR, RUS alebo H, licencia CEMT nie je platná pre územie týchto štátov. V tomto prípade nemožno licenciu CEMT používať ani na tranzit cez územie členského štátu CEMT, pre ktorý síce licencia CEMT platí, ale miesto nakládky alebo miesto vykládky sa nachádza na území členského štátu CEMT, pre ktorý licencia CEMT neplatí.
 4. Licencia CEMT je prenosná len v rámci firmy, na meno ktorej bola vystavená. Licenciu CEMT a „Záznam o medzinárodnej doprave nákladov“ musí mať vodič vozidla pri sebe od miesta nakládky až po miesto vykládky. Nie je možné ho ponechávať na hraničných priechodoch, vzájomne si ho odovzdávať počas prepravy a pod. „Záznam o medzinárodnej doprave nákladov“ musí byť vyplnený pred začiatkom akejkoľvek prepravy, medzi každým miestom nakládky a vykládky a pred každou jazdou s prázdnym vozidlom.
 5. Na požiadanie je držiteľ licencie CEMT kedykoľvek povinný predložiť licenciu CEMT s platnými certifikátmi od vozidla, v ktorom je predmetná licencia CEMT použitá a spolu s ním tiež „Záznam o medzinárodnej doprave tovaru“, kontrolným orgánom členských štátov CEMT. Samotná licencia CEMT je neplatná bez záznamu, s nevyplneným záznamom alebo s neplatnými certifikátmi, resp. bez certifikátov od vozidla, v ktorom je použité.
 6. Držiteľ licencie CEMT je povinný priebežne viesť úplné zápisy v "Zázname o medzinárodnej doprave tovaru" podľa predtlače, ktorý tvorí súčasť licencie CEMT. Záznam prepravných operácií sa vedie v chronologickom poradí tak, aby bolo vidno každú jazdu medzi miestom nakládky a miestom vykládky a tiež každú prázdnu jazdu s prechodom hraníc. V prípade, že sanáklad počas jednej cesty kompletizuje alebo vykladá na rôznych miestach, príslušné miesta v stĺpcoch 1, 2, 3, 5 a 6 musia byť vyplnené, vyznačené s „+“, napr. stĺpec 2 a) miesto nakládky : Ventspils +Riga + Bauska; stĺpec 5 hmotnosť : 12+5+5.
 1. V prípade, že cesta začína na jednu licenciu CEMT a pokračuje na druhú licenciu CEMT, vydanú na následnú nadväzujúcu dobu, obe licencie CEMT sa musia nachádzať počas celej cesty vo vozidle a záznam k licencii CEMT, na ktorú sa cesta ukončuje, musí obsahovať informáciu o celej ceste a v stĺpci „osobitné poznámky“ musí byť uvedené číslo licencie CEMT, na ktorú sa cesta začala.
 2. V zázname sa evidujú aj prázdne jazdy z/do štátu evidencie vozidla a presuny prázdnych vozidiel na územiach členských štátov CEMT. Všetky opravy musia byť v zázname vykonané tak, aby pôvodné znenie alebo údaje zostali čitateľné.
 3. Listy v zázname sú samo-prepisovacie. Úplná sada zelených listov musí byť ponechaná v „Zázname o medzinárodnej doprave nákladov“. Biele kópie listov sa oddeľujú a zasielajú Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, P. O. Box č.100, do 14 dní po uplynutí každého kalendárneho mesiaca aj v prípade, ak nie je list úplne zaplnený.
 4. Úplné znenie Príručky o používaní multilaterálnych povolení CEMT 2014 je zverejnené na webovej stránke https://www.itf-oecd.org/multilateral-quota a jej pracovný preklad v slovenskom jazyku je k dispozícii za účelom stiahnutia na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR http://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/medzinarodna-cestna-nakladna-doprava.
 5. Každý držiteľ licencie CEMT je povinný zápisy v "Zázname o medzinárodnej doprave tovaru" zaznamenať do informačného systému Ministerstva dopravy a výstavby SR. Záznam musí byť vykonaný do 14 dní po uplynutí každého kalendárneho mesiaca aj v prípade, ak nie je list úplne zaplnený. Podrobnosti o zázname, a prístupe do informačného systému sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nebudú jazdy z nevykonaných zápisov zarátané do vyhodnotenia využiteľnosti!
 6. Držiteľ licencie CEMT je povinný Ministerstvu dopravy a výstavby SR neodkladne hlásiť stratu, poškodenie, krádež a iné priestupky voči pravidlám CEMT (prípady, keď orgán iného členského štátu CEMT licenciu CEMT odoberie za priestupky).
 7. Držiteľ licencie CEMT je povinný túto vrátiť Ministerstvu dopravy a výstavby SR neodkladne tiež v prípadoch, že firma skončila svoju činnosť, alebo nemá vozidlá spĺňajúce stanovené bezpečnostné a technické kritériá (EURO IV bezpečné až EURO VI bezpečné) podľa prideleného a použitého druhu licencie CEMT, alebo pridelenú licenciu CEMT nemôže riadne využívať.
 8. Držiteľ licencie CEMT si musí byť vedomý, že v prípade nedodržania týchto Zásad mu Ministerstvo dopravy a výstavby SR môže licenciu CEMT odobrať a v budúcnosti mu licenciu CEMT nemusí prideliť.

Posledná aktualizácia: 29. 05. 2020