Víza do Ruskej federácie

Ruské vízové centrum od 1. decembra 2021 opätovne obnovilo svoju činnosť. Tentokrát na adrese Konventná 6, 811 03 Bratislava, webová stránka: https://slovakia.interlinkservice.world/sk

Na tejto stránke nájdete aj elektronický vízový formulár.

Združenie musí od vyššie uvedeného termínu podávať žiadosti o udelenie všetkých typov víz pre vodičov medzinárodnej dopravy prostredníctvom Ruského vízového centra. Z tohto dôvodu sa mení aj celková cena za vybavenie víz, ktorá sa navýši o servisný poplatok pre Ruské vízové centrum, a to nasledovne:

  • pri bežnej lehote udelenia víz od 4 do 20 pracovných dní: + 30 € (vrátane DPH)
  • pri zrýchlenom udelení víz od 1 do 3 pracovných dní: + 48 € (vrátane DPH)

Konzulárny poplatok a manipulačný poplatok pre jednotlivé typy víz sú uvedené nižšie. 

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste žiadosti o udelenie ruských víz podávali v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko vybavovanie víz prostredníctvom Ruského vízového centra predĺži aj celkovú lehotu vybavenia víz.

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

Podmienky vybavovania víz do Ruskej federácie

Jednovstupové vízum:   dáva zahraničnému občanovi právo na prekročenie štátnej hranice Ruskej federácie 1-krát pri vstupe a 1-krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 30 dní)

Potrebné doklady: 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný. V závere elektronického dotazníka vybrať ruskú ambasádu, nie VHS Slovakia;
-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;
-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je  platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;
-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje.Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.
-         splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

Dvojvstupové vízum: dáva zahraničnému občanovi právo 2-krát prekročiť štátnu hranicu Ruskej federácie pri vstupe a 2 krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 90 dní)

Potrebné doklady: 
-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;
-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;
-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;
-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.
 -          splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

 

Viacvstupové vízum: dáva právo na viacnásobný (viac ako 2-krát) vstup na územie Ruskej federácie. Ide o víza ročné a dvojročné.

Potrebné doklady: 
-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;
-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;
-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;
-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;
-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti;
-          v prípade nového pasu: fotokópia predchádzajúceho víza a jednej až dvoch pasových strán s colnými pečiatkami posledných vstupov a výstupov (nie starších ako rok), nakoľko žiadateľom o viacvstupové vízum je možné udeliť vízum na obdobie 2 rokov iba v prípade, že mu v predchádzajúcom období bolo udelené viacvstupové ročné vízum, predtým dvojvstupové alebo jednovstupové vízum.
 -          splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

Z dôvodu, že ruské víza sú vybavované prostredníctvom vízového centra, je potrebné vo vízovom dotazníku, na konci, pri otázke, kde sa vízum podáva uviesť VISA Application Center VHS (Bratislava) a nie Embassy of the Russian Federation in Slovakia.

Vo vízovom dotazníku sa dátum posledného vstupu a výstupu musí zhodovať s colnými pečiatkami.

Lehota na vybavenie víz:  do 12 pracovných dní

Iba jednovstupové a dvojvstupové víza sa dajú vybaviť expresne, a to do 5 pracovných dní.

Z dôvodu, že vízové centrum Ruskej federácie nám neúplné žiadosti o pridelenie víz neprevezme, opätovne vás žiadame o doručovanie kompletných žiadosti.

Žiadateľ (vodič) musí dať písomný súhlas združeniu na poskytnutie osobných údajov.

Poplatky za vybavenie víz (konzulárny a manipulačný poplatok):

  • jednovstupové, s platnosťou do 30 dní  (hotové od 4 do 20 pracovných dní) - 48,00 €/ expres 88,00 €
  • dvojvstupové, s platnosťou do 90 dní (hotové od 4 do 20 pracovných dní) - 58,00 / expres 103,00 €
  • viacvstupové (hotové od 4 do 20 pracovných dní) 58,00 €/ expres 103,00 € 

Lehota na expresné vybavenie víz: 1 až 3 pracovné dni.

Uvedené ceny platia pre členov združenia. V prípade požiadavky sprostredkovania víz pre nečlena združenia, kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Po obdržaní pasu s novými vízami je potrebné skontrolovať ich platnosť. Po zistení nezrovnalostí kontaktujte výdajné miesto v Bratislave.

Kontakt
Ingrid Nedorostová
mobil:  0911 467 856
e-mail: nedorostova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti
mobil: 0903 282 739
e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Posledná aktualizácia: 04. 11. 2020