Vrátenie záruky

Podmienky vrátenia “vstupnej” (základnej) záruky

V zmysle Dohovoru TIR, Vyhlásenia o záväzku držiteľa, ako aj súvisiacich predpisov združenia boli vypracované podmienky potrebné pre vrátenie “vstupnej” (základnej) záruky poskytnutej v hotovosti na účet združenia.

Žiadosti držiteľov, ktorí požiadajú o vrátenie záruky zloženej s cieľom poberať karnety TIR, budú kladne vybavené po splnení nasledujúcich podmienok:

  1. Uplynutie 27 mesiacov od riadneho ukončenia posledného karnetu TIR zakúpeného na základe záruky.
  2. Žiaden karnet TIR, ktorý bol vydaný na základe záruky, nie je predmetom neuzavretej reklamácie zo strany colných orgánov.
  3. Držiteľ adresuje žiadosť o vrátenie záruky Združeniu ČESMAD Slovakia – colnému úseku, so sídlom v Bratislave. V žiadosti uvedie názov a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý žiada poukázať finančné prostriedky.

Z dôvodu zabrániť zneužitiu záruk neoprávnenými osobami žiadame držiteľov, aby sa pri podpisovaní žiadosti riadili nasledujúcimi pokynmi:

  1. Fyzické osoby - žiadosť musí podpísať súkromný podnikateľ v zmysle platného výpisu zo živnostenského registra s overením pravosti podpisu notárom. Osvedčovacia doložka musí obsahovať: titul, meno, priezvisko, celú adresu (ulica, číslo domu, mesto) a rodné číslo. K žiadosti sa priloží overená kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako 3 mesiace.
  2. b) Právnické osoby - žiadosť musí podpísať štatutárny zástupca (zástupcovia) v zmysle platného výpisu z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace v súlade s konaním menom právnickej osoby uvedeným v tomto výpise. Podpis alebo podpisy  oprávnených osôb musia byť notársky overené. Osvedčovacia doložka musí obsahovať: titul, meno, priezvisko, celú adresu (ulicu, číslo domu, mesto) a rodné číslo. K žiadosti sa priloží overená kópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace.

Posledná aktualizácia: 25. 09. 2023