Nezaregistrované firmy musia od 1. 7. 2009 vyplniť registračný formulár!

Cieľom systému EORI je zaviesť jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v NARIADENÍ KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (ďalej len "Nariadenie (ES) č. 312/2009"). Tento jedinečný identifikátor bude slúžiť na jeho identifikáciu pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov ES bez toho, aby sa musel zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonáva svoje podnikateľské aktivity, ako to bolo doteraz.

Kontakt

Adresát: CÚ Prešov – MJAR Poprad
Ulica: Karpatská 13
Mesto: Poprad
PSČ: 05801

Tel.: +421 52 7142841
        +421 52 7142803


Fax: +421 52 7142841

Praktická stránka legislatívy platnej od 1. júla 2009

Dňa 1. júla 2009 sa začnú uplatňovať bezpečnostné dodatky, ktoré sa týkajú ECS a EORI. V súvislosti s ich zavádzaním do praxe rozposlala colná správa hospodárskym subjektom, ktoré vedie vo svojej evidencii, listy s upozornením na nový spôsob komunikácie s colnou správou, nové povinnosti a i. Zaslané listy sa týkajú nasledovných okruhov.

Čo je EORI?

EORI je jedinečný systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území ES, ako je ustanovené v nariadení (ES) č. 312/2009. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu ES, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských podnikateľov je to „SK“.
Každý členský štát ES má v zmysle platnej legislatívy právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (CR SR) sa rozhodlo použiť identifikátory, ktoré už hospodárske subjekty majú pridelené. Najčastejšie pôjde o číslo identické s DIČ DPH alebo „SK“DPH. Spoločnostiam a podnikateľom (fyzickým osobám), ktorí nie sú zaregistrovanými platcami DPH bude číslo EORI pozostávať z IČO, resp. z colného registračného čísla, ak dotknutá osoba nemá pridelené IČO.

Kto musí mať EORI?

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v ES alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov ES. Číslo EORI nemusia mať fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Viac informácií nájdete v "príručke k systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov - sumár"

Kedy použiť číslo EORI?

Pri akejkoľvek komunikácii s colnou správou, pri podaní colného vyhlásenia (v dovoze, vývoze a tranzite), pri žiadostiach o zjednodušené postupy, a pod.

Ako sa zaregistrovať?

Z dôvodu uľahčenia registrácie, nezaťažovania hospodárskych subjektov dodatočnou administratívou a zaistenia hladkého priebehu registrácie sa CR SR rozhodlo prideliť číslo EORI všetkým hospodárskym subjektom, ktoré eviduje vo svojej evidencii. Colná správa zaslala všetkým hospodárskym subjektom list, v ktorom ich informuje o povinnosti registrácie.
Všetky subjekty zaregistrované v evidencii colnej správy budú do 30. júna 2009 považované za zaregistrované pre číslo EORI. Pre riadne ukončenie registrácie je však potrebné zaslať vyplnený "Formulár" , ktorý bol prílohou zaslaného listu, a v ktorom hospodársky subjekt potvrdí správnosť údajov v evidencii colnej správy, na adresu:

Adresát: CÚ Prešov – MJAR Poprad
Ulica: Karpatská 13
Mesto: Poprad
PSČ: 05801

faxom : +421 52 7142841
alebo mailom na adresu: EORI@colnasprava.sk

Hospodárske subjekty, ktoré nedoručia vyplnený formulár vyššieuvedeným spôsobom, budú od 1. júla 2009 do 31. augusta 2009 považované za nezaregistrované až do doby doručenia formuláru. To znamená, že v prípade akejkoľvek komunikácie s colnou správou postačuje v uvedenom období zaslať vyplnený formulár na uvedenú adresu a nebude potrebná nová registrácia subjektu v evidencii colnej správy.

Od 1. septembra 2009 budú všetky hospodárske subjekty, ktoré nedoručia vyplnený formulár vyradené z evidencie colnej správy a v prípade akejkoľvek colnej operácie budú musieť požiadať o novú registráciu.

V prípade, že od 1. júla 2009 bude vykonávať colné operácie hospodársky subjekt, ktorý ešte nebol nikdy zaregistrovaný v colnej databáze, musí požiadať o zaregistrovanie vypísaním "Registračný formulár" , ku ktorému je potrebné doložiť fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

Je potrebné si uvedomiť, že takáto registrácia trvá istý čas (do 24h) a preto je vhodné podať žiadosť o registráciu pred uskutočnením samotnej operácie. Podanie žiadosti o registráciu v čase samotnej operácie môže predĺžiť colné konanie až o niekoľko hodín.

Fyzické osoby nepodnikatelia (súkromné osoby) nebudú registrované v systéme a nebude im prideľované číslo EORI, tie budú len evidované. To znamená, že ich údaje nebudú odvádzané do centrálnej databázy EÚ, ale budú evidované len v národnom systéme, tak ako tomu bolo doteraz.

Colná správa pre uľahčenie vypĺňania formulárov poskytuje verejnosti alfabetický kód krajín ISO a štatistickú klasifikáciu hospodárskych činností.

Kde sa zaregistrovať?

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI colná správa. Registráciu treba podať na

Adresát: CÚ Prešov – MJAR Poprad
Ulica: Karpatská 13
Mesto: Poprad
PSČ: 05801

fax: +421 52 7142841
mail: EORI@colnasprava.sk

Je potrebná registrácia v ostatných členských štátoch ES?

Nakoľko číslo EORI má odstrániť duplicitnú registráciu hospodárskych subjektov na národnej úrovni jednotlivých členských štátoch, nie je potrebné podávať žiadosť o registráciu v inom členskom štáte. Každý hospodársky subjekt sa má zaregistrovať v tom štáte, kde má svoje sídlo alebo obvykle vykonáva svoju činnosť.

Ako to bude s platením daní?

Číslo EORI je jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu pre komunikáciu s colnými orgánmi EÚ. Colné a daňové konania sú dve rôzne oblasti, ktoré upravuje rôzna legislatíva a vo väčšine členských štátov ES ju vykonávajú rozdielne štátne orgány. Nie je preto vhodné zamieňať si číslo EORI s registračnými číslami pre účely daňového konania. Daňová legislatíva zatiaľ nedospela do porovnateľného štádia harmonizácie pracovných postupov. V súvislosti s daňovým konaním budú hospodárske subjekty používať identifikátory tak, ako doposiaľ.

Súvisiaca legislatíva

Nariadenie komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Nariadenie komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Nariadenie komisie (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

 

Užitočné linky

Skontrolovať existenciu EORI čísel si subjekty môžu na internetovej stránke . Zobrazené údaje sú len k tým číslam, kde subjekt pri registrácii povolil publikovanie údajov na internete.

Ak sa chcete o problematike dozvedieť viac, navštívte internetovú stránku Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu (DG TAXUD)

 


Na stiahnutie

R E G I.doc
Zdroj: Colná správa SR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020