Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o sociálnom poistení

Slovenský parlament dňa 25. marca 2020 schválil tri zákony, okrem iného aj novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša:

Nemocenské:

 • rozšírenie podmienky nároku na nemocenské aj o prípady, kedy bola poistencovi nariadená izolácia alebo karanténa;
 • vznik nároku na nemocenské už od 1. dňa dočasnej práceneschopnosti („DPN“) (namiesto 11.teho dňa) – vzťahuje sa na prípady, ak je zamestnanec („ZC“) počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ( „krízová situácia“) uznaný za DPN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie; uvedené sa vzťahuje len na tie DPN, ktoré vznikli po účinnosti tohto zákona;
 • zmena výšky nemocenského na 55 % denného vymeriavacieho základu v prípade povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorá v čase trvania krízovej situácie bola uznaná za DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie; v prípade ZC uznaného počas krízovej situácie za DPN pre chorobu alebo úraz ostáva aktuálne účinný režim zachovaný a takémuto poistencovi vznikne nárok na nemocenské až od 11. dňa trvania DPN;

Ošetrovné:

 • vzniká nárok na ošetrovné aj osobám, ktoré sa v prípadoch kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie, uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, budú starať o dieťa mladšie ako 11 rokov resp. 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom;
 • predĺžené obdobie trvania nároku na ošetrovné na celú dobu trvania potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa počas krízovej situácie – týka sa to prípadov, kedy je dieťaťu (mladšiemu ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré (takéto) dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o (takéto) dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať starostlivosť, ako aj v prípadoch ošetrovania dieťaťa mladšieho ako 16 rokov;
 • Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti o jedno alebo o viac detí len raz a len jednému poistencovi, t.j. bezohľadu na to, koľko detí ošetruje;
 • Ošetrovné bude vyplatené aj za obdobie pred účinnosťou tohto zákona, teda od vyhlásenia núdzového stavu;
 • Oslobodenie od platenia poistného – konkrétne poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti o dieťa do skončenia potreby tohto ošetrovania/starostlivosti.
 • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti: medzi aktívne opatrenia na trhu práce boli zaradené aj projekty na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje SZČ a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení. Tieto projekty budú určené výhradne na kompenzáciu finančných nákladov pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ SR pri ochrane zdravia, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich ZC, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov. Príspevok bude nárokovateľný za podmienok, ktoré následne schváli vláda.
 • Odpustenie sankcií počas trvania núdzového stavu –
  • PO alebo FO, ktorá vykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania, agentúre dočasného zamestnávania, zamestnávateľovi prechodného zamestnávania a agentúre podporovaného zamestnávania za nesplnenie povinnosti predložiť ústrediu správu o svojej činnosti v stanovenom termíne do 31. marca 2020;
  • zamestnávateľovi za nesplnenie povinnosti preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok, povinnosti preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok zadaním zákazky alebo povinnosti odviesť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca 2020
  •  avšak tieto povinnosti musia splniť dodatočne do 30.6.2020.
 • občanom v tomto období sa umožňuje podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

 


Posledná aktualizácia: 06. 04. 2020