Pevné nadstavby montované v zahraničí

Pevné nadstavbymontované v zahraničí

Ak sa prevádzkovateľ vozidla rozhodne predprihlásením vozidla do evidencie vozidiel vykonaťmontáž pevnej nadstavby na vozidlo v zahraničí, zvolísa nasledovný postup:


1. Výrobca alebo zástupca výrobcu vystavía vydá vozidlu osvedčenie o evidencii na podvozok určenýna dostavbu.

2. Ak sa prevádzkovateľ vozidla rozhodne na vozidlonamontovať pevnú nadstavbu v zahraničí, vlastníkvozidla na obvodnom úrade dopravy požiada o prideleniezvláštneho evidenčného čísla „C“, ktoréobvodnému úradu dopravy pridelil dopravnýinšpektorát. Za pridelenie zvláštneho evidenčnéhočísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčnýmčíslom, za každú tabuľku obvodný úraddopravy vyberie správny poplatok 1 000 Sk podľa Položky č.76 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov,ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. Osprávnych poplatkoch v znení neskoršíchpredpisov.

3. Na dopravnom inšpektoráte prevádzkovateľvozidla odovzdá osvedčenie o evidencii vystavenévýrobcom alebo zástupcom výrobcu a dopravnýinšpektorát vystaví nové osvedčenie oevidencii spolu so zvláštnym evidenčným číslom„C“, zapíše do osvedčenia o evidencii do položkyvlastník vozidla príslušný obvodný úraddopravy (ako vlastníka tabuľky so zvláštnymevidenčným číslom „C“) a ako držiteľa vozidlajeho nadobúdateľa. Platnosť osvedčenia o evidencii saobmedzí podľa požiadavky prevádzkovateľa vozidla,maximálne však na pol roka od pridelenia zvláštnehoevidenčného čísla „C“, pričom táto lehotamôže byť aj kratšia v závislosti od dátumuplatnosti tabuľky s evidenčným číslom s písmenom„C“, ktorú vydáva dopravný inšpektorátpre obvodný úrad dopravy. Za vydanie osvedčenia oevidencii dopravný inšpektorát vyberie správnypoplatok 150,- Sk podľa Položky č. 6 písm. a) sadzobníkasprávnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonuč. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v zneníneskorších predpisov.

4. Prevádzkovateľ vozidla si nechá v zahraničívykonať samotnú montáž pevnej nadstavby a následnepo montáži pevnej nadstavby na vozidlo sa vráti svozidlom naspäť.

5. Na dopravnom inšpektoráte odovzdá osvedčenie oevidencii s obmedzenou platnosťou a dopravný inšpektorátmu vydá pôvodné osvedčenie o evidencii vystavenévýrobcom alebo zástupcom výrobcu. Vozidluzostávajú zvláštne evidenčné čísla„C“.

6. Obvodný úrad dopravy do pôvodnéhoosvedčenia o evidencii zapíše montáž pevnejnadstavby na vozidlo. Pevná nadstavba ako samostatnátechnická jednotka musí byť typovo schválenáalebo jednotlivo schválená. Za vykonanie zmeny vosvedčení o evidencii obvodný úrad dopravyvyberie správny poplatok 100,- Sk podľa Položky 67 písm.x) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý jeprílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnychpoplatkoch v znení neskorších predpisov. Vozidluzostávajú zvláštne evidenčné čísla„C“.

7. Prevádzkovateľ vozidla na dopravnom inšpektoráteodovzdá zvláštne evidenčné číslo „C“a prihlási do 14 dní vozidlo do evidencie vozidiel.Vozidlu je pridelené evidenčné číslo. Zvláštneevidenčné číslo „C“ dopravný inšpektorátvráti obvodnému úradu dopravy.

8. Počas celej doby je prevádzkovateľ vozidla povinnýmať uzavreté povinné zmluvné poistenie sozvláštnym evidenčným číslom „C“.

Podľa § 52 ods. 8 vyhlášky Ministerstva vnútraSlovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajúniektoré ustanovenia zákona Národnej radySlovenskej republiky o premávke na pozemnýchkomunikáciách v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „vyhláška č. 225/2004 Z. z.“)zvláštne evidenčné číslo „C“ sa môžeprideliť len jednotlivo dovezeným vozidlám, ktorýmpri vstupe na územie Slovenskej republiky nebola schválenátechnická spôsobilosť, alebo iným vozidlám(napr. pri montáži pevnej nadstavby v zahraničí).Podľa § 53 ods. 1 vyhlášky č. 225/2004 Z. z. tabuľkyso zvláštnym evidenčným číslom „C“ možnovydať len štátnym orgánom, takýmto orgánomje obvodný úrad dopravy. Tabuľky so zvláštnymevidenčným číslom „C“ nemôže dopravnýinšpektorát vydať iným osobám. Dopravnýinšpektorát k tabuľkám so zvláštnymevidenčným číslom „C“ obvodnému úradudopravy súčasne vydá aj tlačivá na vedenieprehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnymevidenčným číslom a o ich prideľovaní,tlačivá o pridelení zvláštneho evidenčnéhočísla a určia sa podmienky na ich používanie.


Zdroj: MDPT

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020