Daň z motorových vozidiel

K dani z motorových vozidiel

 

Podľa § 86 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.  vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení podľa miestnych podmienok oslobodiť vozidlo od dane alebo znížiť daň aj na vozidlo používané na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5 v súlade s osobitnými predpismi uvedenými v odkaze pod čiarou, ktorými sú: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia č. 179/2007 Z. z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia č. 165/2007 Z. z., Vyhláška Ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel a Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčasti motorových vozidiel (ďalej „osobitné predpisy“).

Osobitné predpisy (nariadenia vlády) upravujú zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel patriacich do kategórie M (motorové vozidlá určené na prepravu osôb) a kategórie N (motorové vozidlá určené na prepravu tovaru, aj  špeciálne vozidlá).

Keďže prípojné vozidlá patriace do kategórie O sú nemotorovými vozidlami (neprodukujú emisie), nie je možné si  u nich uplatniť zníženie dane podľa § 86 ods. 2  písm. d) zákona č. 582/2004 Z. z., a to i napriek skutočnosti, že prípojné vozidlo spĺňa limity normy EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5, keďže norma EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5 v prípade prípojných vozidiel sa netýka znižovania emisií ale iba plnenia ďalších požiadaviek na bezpečnosť.

Na základe uvedeného zníženie dane je možné si uplatniť iba u vozidiel kategórie M a N, pričom toto zníženie sa netýka vozidiel kategórie O.

 

Daňové riaditeľstvo SR

 

           

 


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020