Nová legislatíva v oblasti skaziteľných potravín

Nová legislatíva v oblasti skaziteľných potravín

Od 1. júla 2023 vstúpil do účinnosti zákon NR SR č. 183/2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 231/2023, ktorou sa vykonáva zákon č. 183/2023 Z. z.

Zákon a vyhláška upravujú najmä povinnosti výrobcu dopravného prostriedku alebo prepravného prostriedku používaného na prepravu skaziteľných potravín, poverovanie osôb na vykonávanie skúšok a na osvedčovanie týchto prostriedkov, ako aj sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Zákon si kladie za cieľ zabezpečiť, že preprava skaziteľných potravín bude v budúcnosti vykonávaná iba pomocou špecializovaných prostriedkov, ktoré majú osvedčenie od technickej služby overovania. Toto osvedčenie potvrdzuje, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky Dohody ATP (Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy).

 

Ako získať certifikát (osvedčenie) ATP?

Nová izotermická skriňa môže na základe skúšok alebo na základe typového schválenia výrobcu získať ATP certifikát (osvedčenie) na prvých šesť rokov svojej prevádzky. Certifikát (osvedčenie) o tom, že dopravné alebo prepravné prostriedky vyhovujú normám, musí vydať oprávnený orgán krajiny, v ktorej sú tieto dopravné alebo prepravné prostriedky registrované alebo prihlásené.

Ak je dopravný prostriedok dovezený z iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody ATP, doklady podľa odseku 5 zákona č. 183/2023 Z. z. platia ako dočasne platný certifikát do šiestich mesiacov od jeho dovozu. Po uplynutí tejto doby je povinnosťou majiteľa dopravného prostriedku požiadať príslušnú stanicu technickej služby overovania o vydanie nového certifikátu (osvedčenia).

Po uplynutí doby platnosti vydaného certifikátu pre novú izotermickú skriňu (6 rokov) musí prevádzkovateľ vozidla zabezpečiť vykonanie skúšky v akreditovanej skúšobni. Po jej úspešnom absolvovaní je vydaný certifikát (osvedčenie) s platnosťou na tri roky. Certifikát (osvedčenie) je následne potrebné v tomto trojročnom intervale obnovovať až do skončenia životnosti izotermickej nadstavby.

Zoznam akreditovaných ATP skúšobní vedie UNECE (Hospodárska komisia OSN pre Európu). Na Slovensku má potrebné poverenia na vykonávanie ATP certifikácie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. (TSÚ Piešťany), ktorého skúšobňa je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy ISO/IEC 17025. TSÚ Piešťany je výrobcom nadstavieb a prepravcom pripravený poskytnúť všetky potrebné služby a skúšky podľa ATP dohody a zákona č. 183/2023 Z. z.

Ponuka služieb TSÚ Piešťany zahŕňa:

A, schvaľovanie typu pred uvedením do prevádzky,

B, meranie teplôt izotermických priestorov prepravných prostriedkov,

C, vydávanie ATP certifikátov s medzinárodnou platnosťou a

D, vykonávanie periodických skúšok prepravných prostriedkov v prevádzke.

 

Kontroly a sankcie - ako sa vyhnúť pokutám?

Dozor nad dodržiavaním zákona č. 183/2023 Z. z. vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva, ktorým ministerstvo vydalo preukaz kontrolóra, ako aj prizvaní zamestnanci iných orgánov verejnej správy. Policajný zbor, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť. Ak sa pri štátnom odbornom dozore zistia v činnosti kontrolovanej osoby závažné nedostatky predstavujúce vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, kontrolóri sú oprávnení formou opatrenia na mieste nariadiť kontrolovanej osobe obmedzenie alebo pozastavenie činnosti. Ministerstvo môže v prípade správneho deliktu uložiť pokutu až do výšky 30 000 eur, výška poriadkovej pokuty je do 1 500 eur, pričom pri opätovnom porušení povinnosti možno túto pokutu uložiť opakovane.

Podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke novelizovaného od 1. júla 2023 je vozidlo počas cestnej technickej kontroly podrobené aj kontrole osvedčenia, štítku a rozlišovacej značky. Pri nesplnení podmienok podľa osobitného predpisu pri preprave skaziteľných potravín je podľa zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch s účinnosťou od 1. júla 2023 možné dopravcovi uložiť pokutu od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.

Skúšobní technici TSÚ Piešťany disponujú dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami v oblasti ATP certifikácie a zabezpečia, že odskúšané vozidlá budú v plnom súlade s Dohodou ATP a splnia všetky požiadavky pre bezpečnú prepravu skaziteľných potravín. Akreditované metrologické laboratórium TSÚ Piešťany zároveň zabezpečuje kalibráciu teplomerov a záznamníkov teploty, ktorými musia byť dopravné a prepravné prostriedky vybavené, a ktoré musia spĺňať normu STN EN 12830. Výstupom služby je kalibračný štítok na zariadení a kalibračný certifikát.

Ak máte záujem o služby ATP certifikácie alebo o bližšie informácie, neváhajte kontaktovať skúšobňu TSÚ Piešťany prostredníctvom webovej stránky www.tsu.sk/atp. Využitím služieb akreditovanej skúšobne sa môžete spoľahnúť na dodržanie legislatívnych požiadaviek, zníženie rizika sankcií a pozastavenia prepravy a najmä na bezpečnú prepravu skaziteľných potravín k vášmu zákazníkovi.

 

Čo je to Dohoda ATP a koho sa týka?

Dohoda ATP bola pôvodne prijatá v roku 1983 a doteraz ju podpísalo približne 50 krajín vrátane Slovenskej republiky. Dohoda ATP zaväzuje dopravcov signatárskych štátov, aby pri preprave potravín spĺňali určité podmienky, používali iba schválené prepravné prostriedky, a aby tieto zariadenia boli pravidelne kontrolované. Podľa Dohody ATP sa izotermické dopravné prostriedky (tepelne izolované skrine) delia do dvoch skupín podľa toho, aké hodnoty dosahuje ich súčiniteľ prestupu tepla K. Skrine s normálnou izoláciou (IN) sa smú používať iba pre prepravu chladených potravín. Skrine so zosilnenou tepelnou izoláciou (IR) sa po doplnení vhodným chladiacim zariadením môžu používať aj na prepravu mrazeného tovaru. Prepravné prostriedky vybavené strojovým (kompresorovým) chladiacim zariadením sa podľa Dohody ATP delia na šesť tried označených písmenami A až F. Často sa pri preprave využíva trieda A, kde je pri teplote okolia +30 °C možné regulovať teplotu v rámci izotermickej skrine od 0 °C do +12 °C. Takéto izotermické skrine sú vhodné na prepravu chladeného tovaru a označené rozlišovacou značkou FNA, ide teda o systém mechanického chladenia s normálnou izoláciou triedy A.

Ďalším rozšíreným typom sú vozidlá s označením FRC, kde ide o mechanicky chladené prepravné prostriedky so zosilnenou izoláciou triedy C, kde pri vonkajšej teplote +30 °C sa dá vnútorná teplota nastaviť a udržiavať v rozmedzí od −20 °C do +12 °C. Takýto prepravný prostriedok sa môže používať na prepravu chladených aj mrazených potravín, ako aj iného tovaru, napr. krvnej plazmy. Prepravné prostriedky môžu byť rozdelené vo vnútri na dve či viac komôr s rôznymi teplotami, kde je potom označenie kombináciou dvoch rozlišovacích značiek, napr. FRC-FRA. Požiadavky ATP dohody a zákona č. 183/2023 Z. z. sa vzťahujú aj na izotermické nadstavby bez agregátu, cisterny na prepravu kvapalín a izotermické nadstavby vybavené eutektickými doskami.

PR materiál, foto: TSÚ


Posledná aktualizácia: 20. 07. 2023