Vydávanie tachografových kariet zahraničným vodičom

Vydávanie tachografových kariet zahraničným vodičom

Upozorňujeme dopravcov, ktorí zamestnávajú zahraničných vodičov, že podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, tachografová karta môže byť vydaná osobe, ktorá sa zdržiava na území Slovenskej republiky najmenej 185 dní.

Ak má cudzinec obnovený prechodný pobyt a preukazuje sa platným pobytovým dokladom, ktorého dátum vydania k aktuálnemu dátumu podania žiadosti o vydanie tachografovej karty nespĺňa lehotu minimálne 185 dní, cudzinec je povinný predložiť doklad potvrdzujúci jeho pobyt na území SR v lehote minimálne 185 dní, a to buď rozhodnutie MV SR o vydaní predchádzajúceho povolenia k pobytu alebo národné pracovné vízum.

Doklady potrebné k podaniu žiadosti na zbernom mieste:

  • občiansky preukaz  - občan SR
  • doklad totožnosti cudzinca  - občiansky preukaz EÚ, cestovný pas
  • doklad o povolení pobytu alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)
  • platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

Zdroj: MinDop

Posledná aktualizácia: 26. 01. 2024