Legislatíva

Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83

Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83

Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla
 
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

Obsah časť hlava 1 __ VŠEOBECNÉ VYKONÁVACIE USTANOVENIA 1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2 __ ZÁVÄZNÉ INFORMÁCIE 4 __ PÔVOD TOVARU 5 __ COLNÁ HODNOTA 6 __ VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE 7 __ COLNÉ VYHLÁSENIA – BEŽNÝ POSTUP 8 __ KONTROLA TOVARU, ZISTENIA COLNÉHO ÚRADU A OSTATNÉ OPATRENIA COLNÉHO ÚRADU...
 
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 
Colný kódex spoločenstva

Colný kódex spoločenstva

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva __konsolidované znenie spracované k 1.3.2004 Text nie je právne záväzný ! Obsahhlava 1 __ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2 __ FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ CLO ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA STANOVENÉ VO VZŤAHU...
 
Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti pravidiel súťaže v cestnej doprave   Nariadenie Rady 1017/68/EHS o uplatňovaní pravidiel konkurencie v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave Potreba prijať nariadenie vyplývala z odchylných všeobecných pravidiel súťaže pre dopravu. Základné ustanoveniaUstanovenia tohto nariadenia platia v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy...
 
Smernice a nariadenia EÚ v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia Európskej únie v oblasti fungovania trhu cestnej dopravy Smernica Rady 68/297/EHS o štandardizácii opatrení týkajúcich sa bezcolného dovozu pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidielSmernica Rady 85/347/EHS dopĺňajúca smernicu Rady 68/297/EHS o štandardizácií opatrení týkajúcich sa bezcolného dovozu pohonných látok v nádrži úžitkových motorových vozidiel Hlavným dôvodom...
 
Smernice a nariadenia EÚ v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia EÚ v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy

Smernice a nariadenia Európskej únie v oblasti monitorovania trhu cestnej dopravy Nariadenie Rady 1172/98/ES o štatistických výkazoch o preprave tovaru po cesteNariadenie Európskej komisie 2691/1999/ES o pravidlách implementácie nariadenia Rady 1172/98/ES o štatistických výkazoch o preprave tovaru po ceste Cieľom prijatia smernice je potreba porovnateľných, spoľahlivých, zladených, pravidelných a komplexných...
 
Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č. 1334/2000

Nariadenie Rady č.1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím