Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Žiadosť o CEMT 2017

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy, oznamuje, že dopravcovia, ktorí chcú požiadať o licenciu CEMT na rok 2017 v druhom kole, majú možnosť podať žiadosť na priloženom  formulári. Formulár žiadosti je potrebné pravdivo a úplne vyplniť (dátum, pečiatka a podpis konateľa – podnikateľa).

Žiadosti o licenciu CEMT je možné zaslať poštou (platí pečiatka  pošty), alebo osobne do podateľne MDVRR SR (platí pečiatka podateľne), najneskôr do 13. januára 2017 (vrátane) inak nebude žiadosť akceptovaná t.j. nebude zahrnutá do zoznamu žiadateľov, na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor cestnej dopravy a regulácie cestnej dopravy
Námestie slobody 6
P. O. Box 100
810 05    Bratislava

Zdroj: MDVRR
Prílohy:
pdf iconOznamenie o vydavani licencii CEMT na rok 2017.pdf (137,7kB)
pdf iconOznamenie o podavani žiadosti na rok 2017 (2.kolo).pdf (133,9kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 21. 12. 2016

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR