Darovať 2 % môžete aj ČESMAD-u Slovakia

Darovať 2 % môžete aj ČESMAD-u Slovakia

Po prvýkrát máte možnosť poukázať 2 % svojej dane aj združeniu ČESMAD Slovakia, a to za zdaňovacie obdobie roku 2022. V praxi pre vás nejde o žiadne výdavky navyše, iba zmeníte adresáta pre časť dane, ktorú by ste zaplatili aj tak.

Vyzbierané zdroje nasmerujeme najmä na aktivity súvisiace so vzdelávaním a výchovou našich budúcich zamestnancov. Nedostatok vodičov v cestnej doprave je jedným z kľúčových problémov, ktorým všetci čelíme. Združenie ČESMAD Slovakia aktívne rieši otázky odborného vzdelávania, prípravy profesionálnych vodičov a kontinuálne pracuje na zlepšení vnímania a postavenia profesie vodiča v spoločnosti. V roku 2023 plánujeme tiež organizovať rôzne podujatia pre žiakov ZŠ a SOŠ, ktorými im chceme priblížiť prácu v sektore autodopravy a umožniť im stretnutia s firmami a vodičmi z praxe.

Našim hlavným partnerom sú školy, ktoré často nemajú adekvátne vybavenie a vedomosti, aby absolventi ich škôl boli čo najlepšie pripravení pre prax. Darované prostriedky použijeme najmä na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre rozvoj dopravných stredných odborných škôl a na podporu proaktívnejšieho prístupu k vzdelávaniu učiteľov a majstrov výcviku v oblasti autodopravy.

Ak vám táto činnosť dáva zmysel, prosím, využite možnosť darovať nám 2 % z vašich daní. Darované financie, ktoré získame, nebudeme využívať na bežnú činnosť združenia, ale nasmerujeme do našej budúcnosti, do aktivít súvisiacich so vzdelávaním a povedomím detí o doprave.

Informácie o určenej právnickej osobe:
Evidenčné číslo NCRpo: 13042/2022
Názov: ČESMAD Slovakia
IČO: 30779553
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Galvaniho 16615/15C, Bratislava, 821 04
Dátum registrácie: 6.12.2022 13:23:08
Bankový účet: SK4611000000002946138675, Tatra banka, a. s.
Link na zápis: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=638dde65d090df707d8addf7

 

AKO DAROVAŤ 2 % - POSTUP

1. ZAMESTNANEC – postup na poukázanie 2 % z dane

15. 2. 2023 – do tohto termínu musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov– poskytuje zamestnávateľ)  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ), podľa ktorého sa vyrátavajú 2 % z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie). Následne je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”.

2. FYZICKÁ OSOBA (ktorá si daňové priznanie podáva sama) – postup na poukázanie 2 % z dane

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2 % z dane).
31.3. 2023– posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA – postup na poukázanie 2 % z dane

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1 % z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 %  sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%) priamo v daňovom priznaní.
31.
3. 2023 – je posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2023 alebo 30.9.2023)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2 % (1 %). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.


Zdroj: ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 16. 02. 2023