• 352/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
    Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. januára 1998 bola v Poprade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020