• 312/1998 Z.z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
    Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1997 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ


Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020