• Vyhláška 581/2005 Z.z. (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) Platnosť od: 17.12.2005, Účinnosť od: 1.1.2006, Uverejnené v Zbierke zákonov č. 234/2005 strana 5394. Touto Vyhláškou sa upravujú zmeny vo vypĺňaní tlačiva JCD.Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020