Oznam: HS kód prepavovaného tovaru

S účinnosťou od 1. mája 2008 vstupuje do platnosti Odporúčanie Správneho výboru Dohovoru TIR z 31. januára 2008, ktorým sa odporúča uvádzať na karnete TIR HS kód prepravovaného tovaru.

Štatistiky týkajúce sa vývozu a dovozu tovarov sú triedené v súlade s medzinárodne uznávanou Dohodou o harmonizovanom systéme popisu a číselného označovania tovarov známej ako systém HS kódov. Tento systém bol vytvorený pod dohľadom Svetovej colnej organizácie a je funkčný vo viac ako 130 krajinách. Systém je založený na HS nomenklatúre, ktorá sa skladá z cca 5000 skupín tovarov, ktoré sú označované pomocou 6 miestneho číselného kódu. Popis tovarov založený na 6 miestnom číselnom kóde je všeobecný a pre podrobnejší popis sa používajú dodatočné kódy.

Cieľom tohto Doporučenia je poskytnúť presnejšiu informáciu pre colné orgány, aby mohli identifikovať tovar, ktorý môže predstavovať zvýšené bezpečnostné riziko. Toto by sa malo dosiahnuť uvádzaním HS kódu tovarov do kolónky 10 manifestu o tovare na žltom liste označenom „NOT FOR CUSTOMS USE“ karnetu TIR ako dodatok k bežnému jednoduchému slovnému popisu tovarov.
Bolo dohodnuté, že uvádzanie HS kódu nebude povinné a za 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Doporučenia bude vykonané vyhodnotenie jeho praktického používania.
S účinnosťou od 1. mája 2008 držitelia karnetov TIR budú uvádzať HS kód do kolónky 10 manifestu o tovare na žltom liste karnetu TIR ako dodatok k popisu tovaru. HS kód má vychádzať z informácie uvedenej vo vývoznej colnej deklarácií a/alebo v ďalších obchodných alebo prepravných dokladoch bežne poskytovaných odosielateľom. Držiteľom karnetov TIR sa neodporúča, aby sami stanovovali HS kód, ani nie sú povinní trvať na poskytnutí HS kódu od odosielateľa. Podľa prijatého Doporučenia chýbajúci HS kód v karnete TIR nesmie viesť k prekážkam počas prepravy TIR a nesmie byť dôvodom na odmietnutie prijať karnet TIR. Držiteľ karnetu TIR nebude braný na zodpovednosť v prípade, keď sa zistí, že uvedený HS kód nie je správny. Jednoduchý popis tovaru je dostačujúci.

Neoficiálny preklad Doporučenia

Zavedenie HS kódu tovaru do karnetu TIR

Doporučenie prijaté
Správnym výborom Dohovoru TIR, 1975 dňa 1. januára 2008
Správny výbor

Zdôrazňujúci potrebu uplatňovania účinného rizikového riadenia a nástrojov vyhodnocovania rizík s ohľadom na tovar v tranzite;
Berúc do úvahy, že preprave TIR často predchádza vývozná deklarácia obsahujúca kód tovaru v súlade s Medzinárodnou dohodou o harmonizovanom systéme popisu a číselného označovania tovaru (tzv. HS kód);

Uznávajúci dôležitosť zdvojeného cieľa identifikácie tovaru, ktorý môže byť predmetom bezpečnostného rizika a uľahčením pohybu ďalšieho tovaru;

Presvedčený, že pokiaľ je prístup k HS kódu možný, jeho použitie v karnete TIR spolu s jednoduchým jazykovým popisom tovaru môže prispieť k tomuto cieľu;
Uvažujúc, že zahrnutie HS kódu do karnetu TIR by taktiež zjednodušilo elektronické spracovanie dát;

Uznávajúc, že vstup do platnosti príslušných zmien Dohovoru TIR pripravovaných v III. Fáze revízie TIR môže trvať ešte nejaký čas; rozhodol doporučiť držiteľom karnetov TIR alebo ďalším osobám vyplňujúcim karnet TIR ich menom uvádzať HS kód tovaru v kolónke 10 manifestu o tovare na útržkovom liste, ktorý nie je určený pre colné účely (žltý list) karnetu TIR ako dodatok k jednoduchému slovnému popisu tovaru; nalieha na colné orgány na colných úradoch odoslania, aby kontrolovali tam, kde je to opodstatnené, či HS kód uvedený na žltom manifeste zodpovedá HS kódu uvedenému na vývoznej colnej deklarácii a/alebo na ďalších obchodných alebo prepravných dokumentoch. Pokiaľ je karnet TIR prijatý colným úradom odoslania bez uvedenia HS kódu, HS kód nemá byť vyžadovaný nasledujúcimi tranzitnými colnými úradmi alebo colným úradom určenia.

Neuvedenie HS kódu tovaru do karnetu TIR nepovedie k zdržaniu počas prepravy TIR a nebude prekážkou prijatia karnetu TIR. Neuvedenie HS kódu nebude považované za porušenie Dohovoru TIR a držiteľ karnetu TIR nebude braný na zodpovednosť. Vyššie uvedené sa bude uplatňovať aj v takých prípadoch, kedy colné orgány budú pochybovať o správnosti HS kódu alebo keď budú nezrovnalostí medzi jednoduchým slovným popisom a HS kódom. Bez dotknutia sa Článku 8 odseku 6 Dohovoru TIR jednoduchý slovný popis tovaru bude považovaný za správny v prípade, kde je nezrovnalosť medzi jednoduchým slovným popisom a uvedeným HS kódom. Praktické uplatňovanie tohto Doporučenia bude vyhodnotené za 12 mesiacov po vstupe do platnosti s cieľom, či napĺňa svoj účel.

Toto Odporúčanie vstupuje do platnosti 1. mája 2008.Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020