Zmeny colných predpisov od 1. júla 2009

Colné riaditeľstvo SR nás informovalo, že Európske spoločenstvo pripravuje zmeny v pracovných postupoch colných úradov pri vstupe a výstupe tovaru na/z colné(ho) územie(a) Spoločenstva, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien publikovaných v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva a v nariadení Komisie (ES) č. 1875/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. Z uvedených legislatívnych zmien vyplýva dopravcom povinnosť podať colnému úradu v elektronickej forme predbežné colné vyhlásenie pred vstupom, resp. výstupom na/z colné(ho) územie(a) Spoločenstva.

Vzhľadom na skutočnosť, že splnenie týchto povinností vyžaduje vybudovanie informačných systémov zo strany colných správ, ako aj dopravcov, je potrebné, aby subjekty pôsobiace v medzinárodnej doprave boli včas informované. Z tohto dôvodu nás Colné riaditeľstvo SR požiadalo o zverejnenie nasledujúceho oznamu:

Zmeny colných predpisov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009 ukladajú dopravcom povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie pred vstupom tovaru na colné územie Spoločenstva. Predbežné colné vyhlásenie musí byť podané v elektronickej forme prostredníctvom zariadení na prenosa spracovanie údajov. Technické podmienky pre podanie predbežných colných vyhlásení v elektronickej forme členské štáty zvyčajne zverejňujú prostredníctvom internetu.

Dopravca musí podať predbežné colné vyhlásenie colnému úradu vstupu (kde tovar vstupuje na colné územie Spoločenstva) v časových lehotách určených pre každý druh dopravy. Lehota pre podanie predbežného colného vyhlásenia je v cestnej doprave jedna hodina, v železničnej doprave dve hodiny a v leteckej doprave štyri hodiny pred príchodom na colný úrad vstupu.

V prípade nedostupnosti informačných systémov môže colný úrad prijať predbežné colné vyhlásenie v písomnej forme v lehote štyri hodiny pred príchodom tovaru na colný úrad vstupu. Rozsah údajov v predbežných colných vyhláseniach je uvedený v prílohe č. 30A nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva.

Pri vývoze tovaru do tretích krajín musí vývozca podať vývozné colné vyhlásenie v elektronickej forme. Ak bude colnému úradu výstupu (kde tovar opúšťa colné územie Spoločenstva) predložený tovar, ktorý nie je zahrnutý v elektronickom colnom vyhlásení, musí dopravca bezodkladne podať predbežné colné vyhlásenie v elektronickej forme colnému úradu výstupu.

Predbežné colné vyhlásenie v elektronickej forme umožní colným úradom sa včas pripraviť na zásielky s možným rizikom, skrátiť čas potrebný na vykonanie colnej kontroly a zároveň skrátiť čakacie doby na hraničných priechodoch. Podanie predbežného colného vyhlásenia pred vstupom, resp. výstupom tovaru na/z colného územie(a) Spoločenstva budú členské štáty uplatňovať od 1. júla 2009. Ak nebude podané predbežné colné vyhlásenie v určených lehotách, colné úrady neumožnia vstup, resp. výstup tovaru na/z colné(ho) územie(a) Spoločenstva. Z tohto dôvodu je potrebné zo strany dopravcov, resp. vývozcov zabezpečiť splnenie požadovaných podmienok pre elektronickú komunikáciu do uvedeného termínu alebo zabezpečiť podanie predbežných colných vyhlásení prostredníctvom poverených zástupcov (príjemca, špeditér a pod.).

Zdroj: Colná správa SR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020