Elektronické podávanie colných vyhlásení pri colnom režime vývoz od 1. júla 2009

Colná správa Slovenskej republiky nás informovala, že dňa 1. júla 2009 nadobudne účinnosť ustanovenie čl. 787 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, v obsahu ktorého sa ukladá pre všetky subjekty povinnosť podávať colné vyhlásenia navrhujúce prepustenie tovaru do colného režimu vývoz v elektronickej forme.

Na základe tejto skutočnosti, colné vyhlásenia navrhujúce prepustenie tovaru do colného režimu vývoz, nebudú mať po uvedenom termíne (1. júla 2009) papierovú formu, a taktiež rozhodnutie v colnom konaní a potvrdenie výstupu tovaru z colného územia Spoločenstva bude len v elektronickej forme.

Pri tejto elektronickej komunikácii v rámci colného konania, v ktorom sa navrhuje prepustenie tovaru do colného režimu vývoz, je potrebné použiť„zaručený elektronický podpis“ v súlade s ustanovením § 32. ods. 3zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie o podávaní uvedených colných vyhlásení v elektronickej forme, ako aj o spôsobe zabezpečenia používania „zaručeného elektronického podpisu“ pri tejto elektronickej komunikácii nájdete na internetovej stránke colnej správy www.colnasprava.gov.skZdroj: Colná správa SR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020