Registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republike od 1. júla 2009

Opatreniami na posilnenie bezpečnosti, zavedenými nariadením (EHS) č. 2913/92 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (3), sa ustanovuje vykonanie analýzy rizík a vzájomnej elektronickej výmeny informácií týkajúcich sa rizík medzi colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi a Komisiou, a to na základe spoločného rámca nariadenie rizík, aby colné orgány pred príchodom alebo odchodom všetkého tovaru získavali o tomto tovare informácie predtým, ako vstupuje na colné územie Spoločenstva, alebo ho opúšťa, a aby sa spoľahlivým hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú určité podmienky, udelil štatút schváleného hospodárskeho subjektu. V záujme zvýšenia účinnosti týchto opatrení by malo byť možné identifikovať dotknuté osoby odkazom na spoločné číslo, jedinečné pre každú z týchto osôb.


Preto NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, ustanovuje číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (Economic Operators Registration and Identification number; ďalej len „číslo EORI“), ktoré sa pridelí každému hospodárskemu subjektu a prípadne ostatným osobám, pričom toto číslo slúži ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území Spoločenstva a na vzájomnú výmenu informácií medzi colnými orgánmi a medzi colnými orgánmi a inými orgánmi.


Aby sa zabezpečila jedinečnosť čísla EORI, budesa používať len jedno číslo vo vzťahu k určitej osobe.

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov a iných osôb, by tieto subjekty a osoby mali mať možnosť získať číslo EORI, ktoré je platné v ostatných členských štátoch na základe registrácie v jednom členskom štáte. Na účely zjednodušenia spracovania informácií a uľahčenia kontaktov s colnými orgánmi sú hospodárske subjekty a iné osoby po pridelení čísla EORI povinné používať toto jedinečné číslo pri každej komunikácii s colnými orgánmi, ak sa požaduje identifikačný údaj, od 1. júla 2009.


Po tomto dátume v zmysle vyššie uvedenej legislatívy je každý subjekt, komunikujúci s colnými správami Spoločenstva, povinný byť registrovaný a mať pridelené číslo EORI, ktoré je povinný predložiť a identifikovať sa ním.


Subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky registruje colná správa prostredníctvom Colného úradu Prešov – Miestna jednotka analýzy rizika so sídlom v Poprade.


Z dôvodu uľahčenia administratívy je číslo EORI identické s číslom IČ DPH alebo v tvare „SK“DPH.

Colná správa si uvedomuje svoje poslanie v oblasti uľahčovania obchodu, a preto hospodárske subjekty registrované do 30. júna 2009 bude považovať za zaregistrované v zmysle vyššie uvedenej legislatívy, pričom subjekty nemusia prejsť celým registračným procesom, ale stačí len zaslať vyplnený formulár Údaje spracúvané v centrálnom systéme EORI (ďalej len „formulár“) poštou na adresu:


Adresát

CÚ Prešov – MJAR Poprad

Karpatská 13

058 01  Poprad


alebo faxom: +421 52 714 28 41


alebo ako naskenovaný formulár na adresu: EORI@colnasprava.sk


Formulár nájdete tu    


Ak vyplnený formulár s aktuálnymi údajmi nebude doručený niektorým z vyššie uvedených spôsobov, hospodársky subjekt sa do doby doručenia po 1. júli 2009 bude považovať za nezaregistrovaný.

Ak v lehote do 31. augusta 2009 nebude vyplnený formulár s aktuálnymi údajmi doručený, hospodársky subjekt bude z centrálneho registra vymazaný a bude musieť prejsť celým registračným procesom opätovne.


Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke colnej správy: www.colnasprava.gov.sk.


Identifikačné číslo EORI sa týka firiem, ktoré vyvážajú tovar do štátov mimo EÚ, dovážajú tovar zo štátov mimo EÚ, alebo prepravujú tovar v colnom režime tranzit (NCTS, TIR, ATA), t. j. aj medzinárodných dopravcov.Na stiahnutie

Formulár.doc
Zdroj: Colná správa SR

Posledná aktualizácia: 03. 02. 2020